E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


จำนวนผู้เยี่ยมชม :
1498702 
 
 
 
 
 

ศ.นพ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. ) ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 21 ปี ที่ผ่านมา สกว. ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารงานวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาประเทศ ปี 2557 นับเป็นก้าวย่างใหม่ที่สำคัญของ สกว. โดย สกว.ได้เริ่มใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ปี พศ. 2557 – 2560 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ การกำหนดทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างนักวิจัย การพัฒนาเครือข่ายและองค์กรวิจัย การพัฒนาระบบวิจัยร่วมกับ คอบช. การบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในส่วนของการให้บริการความรู้อันเกิดจากงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของภารกิจ "สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ" ในปีใหม่ 2557 สกว.ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ Elibrary ให้มีความสะดวกต่อการสืบค้นของสมาชิก ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาองค์กรที่ สกว. มอบให้เป็นของขวัญให้ท่านสมาชิกในต้นปี 2557 กล่าวคือ

อ่านเพิ่มเติม..
 
 
 
  
   

 
  ชื่อโครงการ วันที่ Upload
การโก่งเดาะของเสาที่ทำจากวัสดุที่รับแรงในแต่ละทิศทางได้ไม่เท่ากัน - ด้วยหลักการไฮเปอร์อิลาสติก
กริสน์ ชัยมูล, 2552
[1/8/2557]
งานวิจัยขั้นสูงทางการไหลสองสถานะและการเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อน
สมชาย วงศ์วิเศษ, 2553
[1/8/2557]
หยั่งรากศิษย์ก้นกุฏิ-การบุกเบิกงานวิจัยด้านนาโนอิเล็กทรอนิกส์และนาโนโฟโตนิกส์
สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว, 2553
[1/8/2557]
การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับทุนมนุษย์กับผลการดำเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นภดล ร่มโพธิ์, 2556
[31/7/2557]
การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
สุวิมล ว่องวาณิช, 2553
[31/7/2557]
การกำจัดสารพิษในกากเมล็ดสบู่ดำด้วยวิธีชีวภาพและศึกษาคุณสมบัติของเพปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนสกัดจากกากเมล็ดสบู่ดำ
วรพจน์ สุนทรสุข, 2551
[30/7/2557]
การประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงของพื้นที่ศึกษานำร่องในบริบทของจังหวัดต่อสภาพอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อจัดทำกรอบการศึกษาด้านการปรับตัวต่อภูมิอากาศแบบบูรณาการเชิงพื้นที่แบบองค์รวม
จริยา ฐิติเวศน์, 2556
[30/7/2557]
การพัฒนาพันธุ์พริกโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ระยะที่ 3
จานุลักษณ์ ขนบดี, 2554
[29/7/2557]
โครงการศึกษาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
แก้วตา โรหิตรัตนะ , 2555
[29/7/2557]
การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล
ทวีศักดิ์ แตะกระโทก, 2555
[28/7/2557]
ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
พรรณี สวนเพลง, 2555
[28/7/2557]
การบริหารจัดการภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางของประเทศไทยในยุคเครือข่ายสังคม
ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย, 2555
[27/7/2557]
การพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
สมบัติ กาญจนกิจ, 2555
[27/7/2557]
การศึกษารูปแบบสภาพลเมืองที่เหมาะสมสำหรับเชียงใหม่จัดการตนเอง
สวิง ตันอุด, 2555
[26/7/2557]
กระบวนทัศน์ใหม่ของการสร้างชุมชนและเมืองโดยภาคประชาชน
ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์, 2555
[26/7/2557]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

 
   
จำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 7,740 โครงการ | จำนวนสมาชิก : 178,367 สมาชิก
    

BIODATA ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (http://biodata.trf.or.th)

 

 
 


ห้องสมุดออนไลน์ , งานวิจัยทางการศึกษา, รายงานการวิจัย, ห้องสมุดสกว ,ผลงานวิจัย, e-library ,โครงงาน,"ผลงานวิจัย" ,"โครงการวิจัย" ,"งานวิจัยฉบับสมบูรณ์" ,"โครงงาน" ,งานวิจัย ,วิจัย,รายงานวิจัย,ฉบับสมบูรณ์ , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ,ห้องสมุด ,สกว , สกว.,library,elibrary ,e-library,digital library,รายงานวิจัย, บทคัดย่อ, รายงาน, คัดย่อ, คัด, ย่อ, หนังสือ, ฉบับสมบูรณ์, โครงการ, โครงการวิจัย, abstract, ab, project, ดาวน์โหลด, download, full, full paper, กรอบงานวิจัย, ให้ทุน, ทุนวิจัย, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์, ประโยชน์งานวิจัย, นำไปใช้, นำไปใช้ประโยชน์, ห้องสมุด, สมุด, รายงานประจำปี, trf, ก,ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ,ง,จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,ฒ,ณ,ด,ต,ถ,ท,ธ,น,บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม,ย,ร,ล,ว,ศ,ษ,ส,ห,ฬ,อ,ฮ
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2555
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2554


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (745) องค์ความรู้ใหม่ (3756) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (94) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (134) สุขภาพ (76) อุตสาหกรรม (546) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (138) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (244) นวัตกรรมสถาบัน (46) ระบบการเมือง/ปกครอง (108) ทรัพยากร (102) สวัสดิภาพ (57) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (256) กลุ่มคนเป้าหมาย (97) การท่องเที่ยว (165) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (33) อื่นๆ (93)


ดาวน์โหลด Acrobat Reader 8  for Windows XP

แจ้งปัญหาการใช้งานและการดาวน์โหลดงานวิจัย