E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


จำนวนผู้เยี่ยมชม :
1433096 
 
 
 
 
 

ศ.นพ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. ) ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 21 ปี ที่ผ่านมา สกว. ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารงานวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาประเทศ ปี 2557 นับเป็นก้าวย่างใหม่ที่สำคัญของ สกว. โดย สกว.ได้เริ่มใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ปี พศ. 2557 – 2560 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ การกำหนดทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างนักวิจัย การพัฒนาเครือข่ายและองค์กรวิจัย การพัฒนาระบบวิจัยร่วมกับ คอบช. การบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในส่วนของการให้บริการความรู้อันเกิดจากงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของภารกิจ "สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ" ในปีใหม่ 2557 สกว.ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ Elibrary ให้มีความสะดวกต่อการสืบค้นของสมาชิก ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาองค์กรที่ สกว. มอบให้เป็นของขวัญให้ท่านสมาชิกในต้นปี 2557 กล่าวคือ

อ่านเพิ่มเติม..
 
 
 
  
   

 
  ชื่อโครงการ วันที่ Upload
การผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงชนิด DHA ในมอส Physcomitrella patens โดยยีนที่ควบคุมเอนไซม์ 4-desaturase จากสาหร่ายทะเล Isochrysis galbana CCMP1312
สิรีวรรณ แก้วสุวรรณ, 2553
[23/4/2557]
ความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างองค์กร ระดับการแข่งขันในตลาด การใช้ตัววัดทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และผลการดำเนินงานขององค์กร การศึกษาอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
ศิริลักษณ์ บางโชคดี, 2553
[23/4/2557]
อนุกรมวิธานของพืชสกุล Emilia, Erechtites, Senecio, Sinosenecio และ Synotis (Asteraceae: Senecioneae) ในประเทศไทย
โองการ วณิชาชีวะ, 2553
[23/4/2557]
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการหมุนเวียนพลังงานและธาตุอาหารพืชในพื้นที่การเกษตรในภาคเหนือตอนบน
ณภัทร จักรวัฒนา, 2553
[23/4/2557]
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและเรณูวิทยาของพืชสกุลกระเจียว (วงศ์ขิง) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปิยะพร แสนสุข, 2553
[22/4/2557]
บทบาทของเอทิลีนต่อการพัฒนา การสุก และรูปแบบไคลแมคเทอริกของผลมังคุดก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพผลหลังการเก็บเกี่ยว
ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์, 2553
[22/4/2557]
จุดร่วมแห่งคอมพิวเตอร์ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ: กรณีศึกษาการวิเคราะห์นวนิยายอังกฤษศตวรรษที่ 19 จากมุมมองภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
รักสงบ วิจิตรโสภณ, 2553
[22/4/2557]
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของ lipid A กับระดับความรุนแรงของการก่อโรคของเชื้อ Acinetobacter baumannii
ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล, 2553
[22/4/2557]
การสังเคราะห์ โครงสร้างไบไซโคล [5.4.0] อุนเดคเคน ผ่านอนุพันธ์ของโครงสร้าง อ็อกซาไบ-ไซโคล [3.2.1] อ็อกเทน นำไปสู่การสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฟรอนโดซีน บี
จุฑาทิพ บุญสมบัติ, 2553
[21/4/2557]
ปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีผลต่อการเกิดโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
พิสุทธิ์ กตเวทิน, 2553
[21/4/2557]
การตัดต่อทางพันธุกรรมของ Escherichia coli เพื่อผลิตกรดแลกติก
ฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ, 2553
[21/4/2557]
การศึกษาประชากรของวงศ์หอยจอบในพื้นที่เกาะในอ่าวไทย
ชีวารัตน์ พรินทรากูล, 2553
[20/4/2557]
การจัดกลุ่มกระแสข้อมูลอนุกรมเวลาอย่างมีความหมายและแม่นยำ
โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ, 2553
[20/4/2557]
สมบัติการจดจำไอออนลบของสารรับไอออนลบชนิดเอไมด์
กรกฎ นวคุณ, 2553
[20/4/2557]
ความคงตัวสารประกอบฟีนอลิกในน้ำกึ่งวิกฤต
ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, 2553
[20/4/2557]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

 
   
จำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 7,244 โครงการ | จำนวนสมาชิก : 173,998 สมาชิก
    

BIODATA ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (http://biodata.trf.or.th)

 

 
 


ห้องสมุดออนไลน์ , งานวิจัยทางการศึกษา, รายงานการวิจัย, ห้องสมุดสกว ,ผลงานวิจัย, e-library ,โครงงาน,"ผลงานวิจัย" ,"โครงการวิจัย" ,"งานวิจัยฉบับสมบูรณ์" ,"โครงงาน" ,งานวิจัย ,วิจัย,รายงานวิจัย,ฉบับสมบูรณ์ , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ,ห้องสมุด ,สกว , สกว.,library,elibrary ,e-library,digital library,รายงานวิจัย, บทคัดย่อ, รายงาน, คัดย่อ, คัด, ย่อ, หนังสือ, ฉบับสมบูรณ์, โครงการ, โครงการวิจัย, abstract, ab, project, ดาวน์โหลด, download, full, full paper, กรอบงานวิจัย, ให้ทุน, ทุนวิจัย, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์, ประโยชน์งานวิจัย, นำไปใช้, นำไปใช้ประโยชน์, ห้องสมุด, สมุด, รายงานประจำปี, trf, ก,ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ,ง,จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,ฒ,ณ,ด,ต,ถ,ท,ธ,น,บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม,ย,ร,ล,ว,ศ,ษ,ส,ห,ฬ,อ,ฮ
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2555
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2554


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (701) องค์ความรู้ใหม่ (3592) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (91) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (129) สุขภาพ (74) อุตสาหกรรม (525) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (131) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (219) นวัตกรรมสถาบัน (43) ระบบการเมือง/ปกครอง (94) ทรัพยากร (97) สวัสดิภาพ (54) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (249) กลุ่มคนเป้าหมาย (94) การท่องเที่ยว (148) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (32) อื่นๆ (88)


ดาวน์โหลด Acrobat Reader 8  for Windows XP

แจ้งปัญหาการใช้งานและการดาวน์โหลดงานวิจัย