E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


จำนวนผู้เยี่ยมชม :
1717776 
 
 
 
 
 

ศ.นพ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ณ วันนี้ ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมือง และเริ่มวางรากฐานการปฏิรูป
ประเทศในหลายด้านอย่างจริงจัง โดยให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา และทรัพยากร ในมิติสากล ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก World Economic Forum ( WEF ) ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อยู่เป็นอันดับที่ 31 ของโลก และเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน ตามหลังประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ในขณะที่ดรรชนีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยอยู่ที่อันดับ 7 ของอาเซียน ลดจากปีที่แล้วที่อยู่ในอันดับ 6 และเป็นอันดับที่ 86 ของโลก ยิ่งไปกว่านั้น การคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศได้รับการจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ ลงมาอยู่อันดับที่ 102 ในปี 2556 ตกลงมา 14 อันดับ จากปี 2555 ซึ่งได้อันดับที่ 88

อ่านเพิ่มเติม..

 
 
 
  
   

 
  ชื่อโครงการ วันที่ Upload
ยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจสุขภาพองค์รวมของไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มโน เมตตานันโท เลาหวณิช, 2555
[6/3/2558]
การบูรณาการการปรับรูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อภิชาต โสภาแดง, 2555
[6/3/2558]
การศึกษาด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล
อัษฎาวุฒิ ดำรงศิริ, 2555
[5/3/2558]
การสังเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทยจากการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และการปรับรูปแบบโซ่อุปทานภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รุธิร์ พนมยงค์ , 2555
[5/3/2558]
การวิจัยเชิงเปรียบเทียบพัฒนาการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, 2555
[4/3/2558]
การจัดการความรู้ทางด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ณรงค์ กุลนิเทศ, 2555
[4/3/2558]
การศึกษาหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในด้านการนำเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มาใช้สนับสนุนการบริหารงานของสถานีตำรวจ: ศึกษากรณีกองบัญชาการตำรวจนครบาล
กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ , 2555
[3/3/2558]
การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด : นวัตกรรมสำหรับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
เจนสมุทร แสงพันธ์, 2555
[3/3/2558]
เครือข่ายและการจัดการความรู้ทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ณรงค์ กุลนิเทศ, 2555
[2/3/2558]
จีนกับการใช้ที่ดินในประเทศไทย
ศิริพร สัจจานันท์, 2555
[1/3/2558]
แนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในกับธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน
พิทยา พานทอง, 2555
[28/2/2558]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

 
   
จำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 8,245 โครงการ | จำนวนสมาชิก : 193,907 สมาชิก
    

BIODATA ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (http://biodata.trf.or.th)

 

 
 


ห้องสมุดออนไลน์ , งานวิจัยทางการศึกษา, รายงานการวิจัย, ห้องสมุดสกว ,ผลงานวิจัย, e-library ,โครงงาน,"ผลงานวิจัย" ,"โครงการวิจัย" ,"งานวิจัยฉบับสมบูรณ์" ,"โครงงาน" ,งานวิจัย ,วิจัย,รายงานวิจัย,ฉบับสมบูรณ์ , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ,ห้องสมุด ,สกว , สกว.,library,elibrary ,e-library,digital library,รายงานวิจัย, บทคัดย่อ, รายงาน, คัดย่อ, คัด, ย่อ, หนังสือ, ฉบับสมบูรณ์, โครงการ, โครงการวิจัย, abstract, ab, project, ดาวน์โหลด, download, full, full paper, กรอบงานวิจัย, ให้ทุน, ทุนวิจัย, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์, ประโยชน์งานวิจัย, นำไปใช้, นำไปใช้ประโยชน์, ห้องสมุด, สมุด, รายงานประจำปี, trf, ก,ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ,ง,จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,ฒ,ณ,ด,ต,ถ,ท,ธ,น,บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม,ย,ร,ล,ว,ศ,ษ,ส,ห,ฬ,อ,ฮ
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2555
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2554


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (773) องค์ความรู้ใหม่ (3970) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (99) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (142) สุขภาพ (78) อุตสาหกรรม (555) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (147) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (277) นวัตกรรมสถาบัน (48) ระบบการเมือง/ปกครอง (116) ทรัพยากร (104) สวัสดิภาพ (60) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (277) กลุ่มคนเป้าหมาย (99) การท่องเที่ยว (177) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (33) อื่นๆ (98)


ดาวน์โหลด Acrobat Reader 8  for Windows XP

แจ้งปัญหาการใช้งานและการดาวน์โหลดงานวิจัย