E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


จำนวนผู้เยี่ยมชม :
1872272 
 
 
 
 
 

ศ.นพ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ณ วันนี้ ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมือง และเริ่มวางรากฐานการปฏิรูป
ประเทศในหลายด้านอย่างจริงจัง โดยให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา และทรัพยากร ในมิติสากล ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก World Economic Forum ( WEF ) ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อยู่เป็นอันดับที่ 31 ของโลก และเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน ตามหลังประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ในขณะที่ดรรชนีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยอยู่ที่อันดับ 7 ของอาเซียน ลดจากปีที่แล้วที่อยู่ในอันดับ 6 และเป็นอันดับที่ 86 ของโลก ยิ่งไปกว่านั้น การคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศได้รับการจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ ลงมาอยู่อันดับที่ 102 ในปี 2556 ตกลงมา 14 อันดับ จากปี 2555 ซึ่งได้อันดับที่ 88

อ่านเพิ่มเติม..

 
 
 
  
   

 
 ชื่อโครงการ วันที่แสดง
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
งานวิจัยและพัฒนาและงานวิจัยวิชาการ
การสำรวจคุณภาพความปลอดภัยของหม้ำในจังหวัดชัยภูมิ
อดิศร เสวตวิวัฒน์, 2554
[1/7/2558]
ความเปราะบาง การสื่อสารความเสี่ยง และการปรับตัว ของเกษตรกรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
จารุวรรณ เกษมทรัพย์, 2554
[1/7/2558]
ต้นแบบความร่วมมือเชิงพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ของเกษตรกรในการตัดสินใจทางการเกษตร กรณีตัวอย่างการปลูกข้าวโพดแบบลดต้นทุน อำเภอนครไทย
ธนูชัย กองแก้ว, 2553
[30/6/2558]
การออกแบบดรงเรือนไฮโดรฟาร์มที่ได้ผลดีที่สุดโดยใช้ซีเอฟดี
เอกชัย จันทสาโร , 2553
[30/6/2558]
ปัญหาทางกฎหมายในการนำของผ่านประเทศ กรณีไทย-ลาว : ศึกษากรณีไม้และซากสัตว์
ตรีเนตร สาระพงษ์, 2553
[29/6/2558]
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนบนฐานงานฟาร์ม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
เอกชัย ยุทธชัยวรกุล , 2552
[28/6/2558]
การพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เป้าหมายการสร้างอาชีพเกษตรกรรมมูลค่าสูง และฟาร์มต้นแบบของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เกรียงศักดิ์ ศิลป์ประสิทธิ์, 2552
[28/6/2558]
การศึกษาผลของยาทาภายนอกที่เตรียมจาก Capsaicin Nanopartical ในผู้ป่วย Painful Diabetic Neuropathy
จุฑามณี สุทธิสีสังข์, 2551
[27/6/2558]
สำนักประสานงาน เครือข่ายวิจัยและพัฒนาและนำใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (สปง. สกว.- ครส.)
อรรถชัย จินตะเวช, 2557
[26/6/2558]
ประสานงานชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ระยะที่ 4
สุวรรณา สถาอานันท์, 2556
[25/6/2558]
โครงการประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)
เสมอ ถาน้อย, 2556
[25/6/2558]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

 
   
จำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 8,657 โครงการ | จำนวนสมาชิก : 199,931 สมาชิก
    

BIODATA ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (http://biodata.trf.or.th)

 

 
 


ห้องสมุดออนไลน์ , งานวิจัยทางการศึกษา, รายงานการวิจัย, ห้องสมุดสกว ,ผลงานวิจัย, e-library ,โครงงาน,"ผลงานวิจัย" ,"โครงการวิจัย" ,"งานวิจัยฉบับสมบูรณ์" ,"โครงงาน" ,งานวิจัย ,วิจัย,รายงานวิจัย,ฉบับสมบูรณ์ , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ,ห้องสมุด ,สกว , สกว.,library,elibrary ,e-library,digital library,รายงานวิจัย, บทคัดย่อ, รายงาน, คัดย่อ, คัด, ย่อ, หนังสือ, ฉบับสมบูรณ์, โครงการ, โครงการวิจัย, abstract, ab, project, ดาวน์โหลด, download, full, full paper, กรอบงานวิจัย, ให้ทุน, ทุนวิจัย, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์, ประโยชน์งานวิจัย, นำไปใช้, นำไปใช้ประโยชน์, ห้องสมุด, สมุด, รายงานประจำปี, trf, ก,ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ,ง,จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,ฒ,ณ,ด,ต,ถ,ท,ธ,น,บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม,ย,ร,ล,ว,ศ,ษ,ส,ห,ฬ,อ,ฮ
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2555
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2554


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (822) องค์ความรู้ใหม่ (4117) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (106) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (150) สุขภาพ (78) อุตสาหกรรม (597) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (155) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (300) นวัตกรรมสถาบัน (49) ระบบการเมือง/ปกครอง (120) ทรัพยากร (109) สวัสดิภาพ (61) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (290) กลุ่มคนเป้าหมาย (101) การท่องเที่ยว (180) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (33) อื่นๆ (101)


ดาวน์โหลด Acrobat Reader 8  for Windows XP

แจ้งปัญหาการใช้งานและการดาวน์โหลดงานวิจัย


Issue : แผ่นดินไหว