โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
 
ประชาคมอาเซียน อาหาร สิ่งแวดล้อม
ความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปการศึกษา ธรรมภิบาล
ท่องเที่ยว ยางพารา โลจิสติกส์
    More..
สารจาก ผู้อำนวยการ สกว. ในปี 2559
  สวัสดีท่านสมาชิก นับ เป็นก้าวสำคัญของของประเทศไทยอีกครั้ง  ที่มีการปฏิรูปภายในประเทศอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่การแต่งตั้งสภาปฏิรูป แห่งชาติ (สปช.) ในปีผ่านมา  จนได้ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศจำนวน 37 ประเด็น 6 วาระการพัฒนาประเทศ  และได้สานต่อแนวทางมายังสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)   ที่มุ่งยก ระดับการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ และการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม
ควบคู่กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้เติบโตจากภายใน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างสมดุลเศรษฐกิจ  และเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลภายในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ พร้อมกับการสร้างผู้ประกอบการใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม...
คำค้นยอดฮิต!!
อาหาร สมุนไพร เศรษฐกิจพอเพียง วิจัย วัฒนธรรม โลจิสติกส์ ยางพารา ยาง ภูมิปัญญา พัฒนา พฤติกรรม ผู้สูงอายุ ประสิทธิภาพ ประวัติศาสตร์ น้ำ เธ ท่องเที่ยว ชุมชน จีน งานวิจัย ข้าว เกษตร การศึกษา การมีส่วนร่วม การท่องเที่ยว
สถิติการใช้งาน
จำนวนโครงการวิจัย : 9,714 โครงการ
จำนวนสมาชิก : 229,403 สมาชิก
 
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ 2558

>> รายชื่อโครงการวิจัยเด่น

>>ดาวน์โหลดที่นี่


E-Library Search 
งานวิจัยในสัปดาห์นี้ วันที่ออนไลน์
การพัฒนาตัวชี้วัดพัฒนาการเด็ก และผลของการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
นางพรพิไล วรรณสัมผัส
[29/9/2559]
ศึกษารูปแบบการเสริมสร้างทักษะในการดำเนินชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
นายไพจิตร วาลย์มนตรี
[29/9/2559]
แนวทางการพัฒนาศูนย์สุขภาพองค์รวมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังโดยชุมชน 
นางจิราภรณ์ สีดาพล
[29/9/2559]
รูปแบบการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
นางอดิศร กล้าหาญ
[28/9/2559]
รูปแบบการดูแลคนพิการระดับรุนแรงในเขตรับผิดชอบสถานีอนามัยคูขาด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของสถานีอนามัยคูขาด ครอบครัวคนพิการ และชุมชน
นายปัญญา นามศิริพงศ์พันธุ์
[28/9/2559]
แนวทางลดผลกระทบจากระบบเกษตรพันธะสัญญา กรณีศึกษา การผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านแบก ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
นายถาวร หาญละคร
[28/9/2559]
การพัฒนาวิธีการตรวจคัดกรองอย่างง่ายเพื่อหาสารพิษที่ถูกชะออกมาจากถุงมือยางที่ใช้สัมผัสอาหาร
บรรจง วิทยวีรศักดิ์
[27/9/2559]
ศึกษาวิธีการออกแบบและเสริมกำลังอาคารในประเทศไทยเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว
เป็นหนึ่ง วานิชชัย
[27/9/2559]
รูปแบบการสอนกีรออาตีที่เหมาะสมสำหรับผู้ปกครอง ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
นายมาหะมะ ดีโซะ
[27/9/2559]
"มีอะไรในกอไผ่" กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า จังหวัดตรัง
นายชัยศักดิ์ โพพิชญ์กุล
[26/9/2559]
แนวทางการสร้างศูนย์การเรียนรู้ภาษา-วัฒนธรรมชุมชน ต.ปทุมวาปี ที่เหมาะสมกับกลุ่มชาติพันธุ์โซ่ (ทะวืง) ญ้อ ภูไท และลาว ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
นายสีลา สีดาดิษฐ์
[26/9/2559]
ศึกษารูปแบบการสอนอ่านอัลกุรอานโดยใช้ระบบกีรออาตีรูปแบบกาลามุลลอฮฺ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
นายซัมซูดิง เบ็ญสุหลง
[26/9/2559]
แนวทางการจัดทำพจนานุกรมภาษาแสกฉบับชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาแสกบ้านบะหว้า ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
นายปรีชา ชัยปัญหา
[25/9/2559]
การจัดการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่สัมพันธ์กับป่าห้วยขาแข้ง อย่างมีส่วนร่วมของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
นายบุญชู ธงนำชัยมา
[25/9/2559]
แนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมบีซูที่เหมาะสมกับเด็กเล็กชาวบีซู บ้านดอยชมภู ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
นายพิบูลย์ชัย สวัสดิ์สกุลไพร
[25/9/2559]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

การดาวน์โหลดงานวิจัยในเดือนนี้ ดาวน์โหลด
การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
ศิริพร โอโกโนกิ
[581] 
แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหารกินด่วนและอาหารขยะของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สำอาง สืบสมาน
[291] 
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด
อุทัยรัตน์ ณ นคร
[257] 
โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อสืบสานอาชีพในชุมชนสำหรับนักเรียนประถมศึกษา กรณีชุมชนวัดมะค่า สภาวัฒนธรรม ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ศิริเพ็ญ มากบุญ
[210] 
การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่
เดชวิทย์ นิลวรรณ
[161] 
ผลการต้านการทำลายเซลล์ประสาทสมองของรางจืดที่เกิดจากพิษของสารตะกั่ว
จิตรบรรจง ตั้งปอง
[153] 
ปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
สมชาย รัตนชื่อสกุล
[148] 
ศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน
พจนา สวนศรี
[137] 
ผลของการส่งเสริมการงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรต่อการยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
รัตน์ศิริ (สัจจา) ทาโต
[126] 
การพัฒนาทุนทางสังคมภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชวน เพชรแก้ว
[120] 
 

งานวิจัยและพัฒนา+งานวิจัยวิชาการ  
การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล
โสภารัตน์ จารุสมบัติ
[2558] 
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
ปิยะวัติ บุญ-หลง
[2558] 
รูปแบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมในลำไยของประเทศไทย
สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
[2558] 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นเชื้อสายกะเหรี่ยงและมอญ
สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
[2558] 
การสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (RU) : การเสนอข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นผ่านหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร
[2558] 
การสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (RU) : การผลิตรายการสารคดีสั้นทางอินเทอร์เน็ต ชุดการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรณีศึกษาการปรับตัวเพื่อความยั่งยืนของชาวนาในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
ตปากร พุธเกส
[2558] 
การสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (RU) : การใช้สื่อเพื่อการพัฒนาชุมชนตำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
เจริญเนตร แสงดวงแข
[2558] 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและโครงสร้างองค์กรส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออก
ธานี ชัยวัฒน์
[2558] 
การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน
มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
[2558] 
โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ IUAES Inter Congress เรื่อง “Re-Imagining Anthropological and Sociological Boundaries”
อนุสรณ์ อุณโณ
[2558] 
การพัฒนาระบบวิจัยเพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้และนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านการจัดการสังคมและนวัตกรรมสังคม (Social entrepreneurship and social innovation) สำหรับพื้นที่ชายแดน
ชยาพร วัฒนศิริ
[2558] 
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตข้าวที่มีคุณลักษณะเฉพาะ และสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์ครัวโคราชสู่ครัวโลก
วิเชียร ฝอยพิกุล
[2558] 
ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน
ชัยชาญ ถาวรเวช
[2558] 
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่
อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม
[2558] 
การประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON 2015) : Innovative Chemistry for the AEC and Beyond
วินัย สมบูรณ์
[2558] 
การปรับปรุงระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา
ระวีวรรณ สุวรรณศร
[2558] 
การสำรวจเอกสารเรื่อง ข้าวนึ่ง: กระบวนการผลิต สมบัติเชิงหน้าที่ และ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ ข้าวนึ่ง
น้ำฝน ลำดับวงศ์
[2558] 
สถานะองค์ความรู้ภูมิภาคศึกษาเปรียบเทียบอาเซียน-สหภาพยุโรป
นรุตม์ เจริญศรี
[2557] 
สำนักประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
[2557] 
การออกแบบและการบริหารจัดการทรัพยากรพิพิธภัณฑ์วัดสถารศโดยชุมชนมีส่วนร่วม
บรรจง อูปแก้ว
[2557] 
รายการโครงการทั้งหมด

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
สร้างการเรียนรู้เพื่อผลิตซ้ำภูมิปัญญาในการทำการประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี ระยะที่ 2
นางสาวสุวิมล พิริยธนาลัย
[2557] 
การจัดการความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสนับสนุนกลไกทางสังคมสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ปี พ.ศ.2557 – 2560
นางสาวสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
[2557] 
การศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่างของศูนย์ประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปี 2557
นางวาลิกา โพธิ์หิรัญ
[2557] 
รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ศีล 5 ของเด็กเยาวชน เพื่อลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บ้านนาไร่และโนนมีชัย ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 2
นายใหม่ บุตรโคตร
[2557] 
การจัดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนชาวกูย ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
นายสรรณ์ญา กระสังข์
[2556] 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านและการกระจายตัวของพื้นที่การทำประมงโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
นางสาวฟาดีละห์ สะอะ
[2556] 
การสร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการประดิษฐ์เครื่องมือประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านบางแห่ง ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี
นางสาวมารียะห์ อุเซ็ง
[2556] 
แนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร
อาจารย์อำนาจ รักษาพล
[2556] 
การสื่อสารและเผยแพร่ระบบกลไกการจัดการน้ำด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
นายทัพไท ชุ่มนาเสียว
[2556] 
ชุดโครงการศึกษาการปรับตัวของชุมชนในการจัดการน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเศรษฐกิจสังคมลุ่มน้ำห้วยหลวง
นางพัชรินทร์ ไชยรบ
[2556] 
ศึกษาทบทวนกระบวนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเชิงพุทธ เพื่อพัฒนาทิศทางการประยุกต์พุทธธรรมในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
นายนิติศักดิ์ โตนิติ
[2556] 
แนวทางการยกระดับการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปีที่ 3
นางสาวสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
[2556] 
รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพและพลังเยาวชนในการเปลี่ยนแปลงชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายภาสกร บัวศรี
[2556] 
ปรับใช้ภูมิปัญญา “ซีเหม่ยละ” เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ยาป่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บในวิถีชีวิตชาวไทย-กะเหรี่ยง (โผล่ว) กรณีบ้านกองม่องทะ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
นายลงขิ่งโพ่ ไทรสังขชวาลลิน
[2556] 
การแก้ปัญหาการใช้อวนลากในการทำประมงโดยประสบการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของชาวประมงพื้นบ้าน กรณีศึกษาชุมชนชาวประมงพื้นบ้านบางแห่งในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2
นายรุซยี มะสะนิง
[2556] 
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการทักษะชีวิตในสถานการณ์อุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเผชิญอุทกภัย กรณีศึกษา : โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวสมใจ เอียดนิมิตร
[2556] 
สร้างการเรียนรู้เพื่อผลิตซ้ำภูมิปัญญาในการทำการประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี
นางสาวสุวิมล พิริยธนาลัย
[2556] 
รูปแบบการทำงานของภาคีเครือข่ายอำเภอโนนสังในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จังหวัดหนองบัวลำภู
นางบุษบา บัวสาย
[2556] 
การสร้างกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนจังหวัดนครพนมให้สามารถปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต
ดร.ปรีชา อุยตระกูล
[2556] 
การสร้างกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อค้นหาประเด็นวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนจังหวัดนครพนมให้สามารถปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต
ดร.ปรีชา อุยตระกูล
[2556] 

รายการโครงการทั้งหมด 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th