E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


จำนวนผู้เยี่ยมชม :
1430115 
 
 
 
 
 

ศ.นพ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. ) ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 21 ปี ที่ผ่านมา สกว. ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารงานวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาประเทศ ปี 2557 นับเป็นก้าวย่างใหม่ที่สำคัญของ สกว. โดย สกว.ได้เริ่มใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ปี พศ. 2557 – 2560 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ การกำหนดทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างนักวิจัย การพัฒนาเครือข่ายและองค์กรวิจัย การพัฒนาระบบวิจัยร่วมกับ คอบช. การบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในส่วนของการให้บริการความรู้อันเกิดจากงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของภารกิจ "สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ" ในปีใหม่ 2557 สกว.ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ Elibrary ให้มีความสะดวกต่อการสืบค้นของสมาชิก ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาองค์กรที่ สกว. มอบให้เป็นของขวัญให้ท่านสมาชิกในต้นปี 2557 กล่าวคือ

อ่านเพิ่มเติม..
 
 
 
  
   

 
  ชื่อโครงการ วันที่ Upload
การประมาณทางคณิตศาสตร์ของระบบไม่เป็นเชิงเส้นโดยใช้คาล์แมนฟิวเตอร์ในระบบทำงานแบบซ้ำไปซ้ำมา
เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์, 2553
[18/4/2557]
การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งช่องปากของสารสกัดจากผลไม้ด้วยเมทานอล
วรางคณา จุ้งลก, 2553
[18/4/2557]
ฤทธิ์ของ cyanidin ต่อ IL-6 signaling ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
วราภรณ์ คำยอด, 2553
[18/4/2557]
การศึกษาตรวจสอบกลไกการลดความเจ็บปวดโดยการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว: การศึกษาวิจัยแบบสุ่มแบบมีเงื่อนไขควบคุมเปรียบเทียบแบบหลอก  
อาทิตย์ พวงมะลิ, 2553
[18/4/2557]
การออกแบบและผลิตไบโอเซ็นเซอร์ชิปโดยใช้อิเลคโทรดที่ทำจากวัสดุฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร
นภัสถ์ ไตรโรจน์, 2553
[17/4/2557]
การศึกษาระดับและระยะเวลาตรวจพบเชื้อมาลาเรียระยะ gametocyte ในเลือดของผู้ป่วย ฟาลซิปารัม มาลาเรีย หลังได้รับการรักษาด้วยยาต้านมาลาเรีย (artesunate-mefloquine combination plus primaquine)
สารนาถ ล้อพูลศรี, 2553
[17/4/2557]
ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างทางพันธุกรรมของพ่อแม่กับการแสดงออกของลักษณะดีเด่นด้านผลผลิตข้าวลูกผสม
ธานี ศรีวงศ์ชัย, 2553
[17/4/2557]
การศึกษาหน้าที่ของ CD147 โดยใช้เทคโนโลยี intrabody:บทบาทต่อระบบพลาสมินโนเจนแอคติเวเตอร์ชนิดยูโรไคเนสและการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ณัฐจีรา อินต๊ะใส, 2553
[17/4/2557]
ศึกษาการติดเชื้อแกรสเซอรี่ในหนอนไหมพันธุ์ไทยพื้นเมืองภายใต้สภาวะปลอดเชื้อโดยวิธีพีซีอาร์
สิริภัค สุระพร, 2552
[16/4/2557]
การแสดงออกของจีนและโปรตีน ของตัวรับชนิดที่ 1, 2 และ 5 ของ นิวโรเปปไทด์วายในเนื้อเยื่อไขมันในคนผอม ปานกลาง และอ้วน และความสัมพันธ์ต่อดัชนีมวลกายและระดับสารเมตาบอลิกในเลือด
ฉันทชา สิทธิจรูญ, 2553
[16/4/2557]
ผลของการบริโภคน้ำมันเมล็ดชาต่อภาวะออกซิเดทีฟสเตรส การเกิดออกซิเดชั่นของแอลดีแอล คอเลสเตอรอล และภาวะการอักเสบในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง
เอกราช บำรุงพืชน์, 2553
[16/4/2557]
การศึกษาแนวทางในการลดมลพิษ CO, NOx และ PAH ของเตาเผาชนิดฟลูอิไดซ์เบด โดยการป้อนอากาศและเชื้อเพลิงชีวมวลแบบเป็นขั้น
กษมา ศิริสมบูรณ์ (เจนวิจิตรสกุล), 2553
[16/4/2557]
พฤติกรรมหลังการโก่งเดาะเฉพาะที่ของเหล็กขึ้นรูปเย็นกำลังสูงหน้าตัดเหล็กตัวซีภายใต้แรงอัดตามแนวแกน
กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, 2552
[15/4/2557]
การจัดทำโปรแกรมการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ , 2552
[15/4/2557]
การสื่อสารตราสินค้าไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและสินค้าหรือบริการไทย
ธีรพล ภูรัต, 2552
[15/4/2557]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

 
   
จำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 7,225 โครงการ | จำนวนสมาชิก : 173,800 สมาชิก
    

BIODATA ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (http://biodata.trf.or.th)

 

 
 


ห้องสมุดออนไลน์ , งานวิจัยทางการศึกษา, รายงานการวิจัย, ห้องสมุดสกว ,ผลงานวิจัย, e-library ,โครงงาน,"ผลงานวิจัย" ,"โครงการวิจัย" ,"งานวิจัยฉบับสมบูรณ์" ,"โครงงาน" ,งานวิจัย ,วิจัย,รายงานวิจัย,ฉบับสมบูรณ์ , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ,ห้องสมุด ,สกว , สกว.,library,elibrary ,e-library,digital library,รายงานวิจัย, บทคัดย่อ, รายงาน, คัดย่อ, คัด, ย่อ, หนังสือ, ฉบับสมบูรณ์, โครงการ, โครงการวิจัย, abstract, ab, project, ดาวน์โหลด, download, full, full paper, กรอบงานวิจัย, ให้ทุน, ทุนวิจัย, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์, ประโยชน์งานวิจัย, นำไปใช้, นำไปใช้ประโยชน์, ห้องสมุด, สมุด, รายงานประจำปี, trf, ก,ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ,ง,จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,ฒ,ณ,ด,ต,ถ,ท,ธ,น,บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม,ย,ร,ล,ว,ศ,ษ,ส,ห,ฬ,อ,ฮ
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2555
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2554


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (701) องค์ความรู้ใหม่ (3592) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (91) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (129) สุขภาพ (74) อุตสาหกรรม (525) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (131) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (219) นวัตกรรมสถาบัน (43) ระบบการเมือง/ปกครอง (94) ทรัพยากร (97) สวัสดิภาพ (54) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (249) กลุ่มคนเป้าหมาย (94) การท่องเที่ยว (148) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (32) อื่นๆ (88)


ดาวน์โหลด Acrobat Reader 8  for Windows XP

แจ้งปัญหาการใช้งานและการดาวน์โหลดงานวิจัย