E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


จำนวนผู้เยี่ยมชม :
1617493 
 
 
 
 
 

ศ.นพ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. ) ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 21 ปี ที่ผ่านมา สกว. ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารงานวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาประเทศ ปี 2557 นับเป็นก้าวย่างใหม่ที่สำคัญของ สกว. โดย สกว.ได้เริ่มใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ปี พศ. 2557 – 2560 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ การกำหนดทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างนักวิจัย การพัฒนาเครือข่ายและองค์กรวิจัย การพัฒนาระบบวิจัยร่วมกับ คอบช. การบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในส่วนของการให้บริการความรู้อันเกิดจากงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของภารกิจ "สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ" ในปีใหม่ 2557 สกว.ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ Elibrary ให้มีความสะดวกต่อการสืบค้นของสมาชิก ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาองค์กรที่ สกว. มอบให้เป็นของขวัญให้ท่านสมาชิกในต้นปี 2557 กล่าวคือ

อ่านเพิ่มเติม..
 
 
 
  
   

 
  ชื่อโครงการ วันที่ Upload
การปลูกผลึกและการกำหนดลักษณะเฉพาะของผลึกเชิงทัศนศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น บิส เอล กลูตามิค แอซิค ซัลเฟต
อุฤทธิ์ เจริญอินทร์, 2555
[24/11/2557]
การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของกราฟีน และการเพิ่มประสิทธิภาพทางโฟโตแคตาไลติคของวัสดุผสมระดับนาโนของกราฟีนและไทเทเนียมไดออกไซด์
ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์, 2555
[24/11/2557]
อิทธิพลกำกับของเพศ วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียนที่มีต่อความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับ ระหว่างสไตล์การสอน สไตล์การเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช, 2554
[23/11/2557]
การศึกษาฤทธิ์ป้องกันตนเองและฤทธิ์ต้านมะเร็งของสาร cucumin และ tetrahydrocurcumin ในเซลล์ตับ และเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของมนุษย์
นันทิยา สมภาร, 2554
[23/11/2557]
แนวคิดและหน้าที่ของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
พิสิทธิ์ กอบบุญ, 2553
[22/11/2557]
ผลของการเสริมมะรุมลงในอาหารต่อผลผลิตน้ำนม และสารต้านอนุมูลอิสระในระยะต่างๆของการให้นมในแพะนม
ดลฤดี บุญสนิท, 2554
[22/11/2557]
การพัฒนาแผ่นเส้นใยนาโนผสมสารสกัดมังคุดเพื่อใช้รักษาแผล
ปราณีต โอปณะโสภิต, 2554
[21/11/2557]
โครงการ "การพัฒนาและยกระดับวารสารไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล"
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2554
[21/11/2557]
สมบัติการจับคู่ในคลาสของกราฟบางคลาส
นวรัตน์ อนันต์ชื่น, 2554
[20/11/2557]
ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคผลเน่าราเขียวเพนนิซิลเลียม สำหรับเก็บรักษาผลส้มโชกุนหลังการเก็บเกี่ยว
วิจิตรา ลีละศุภกุล, 2553
[20/11/2557]
การรบกวนระบบต้านออกซิเดชันและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดีเป็นวิธีการเพิ่มการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัด
วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์, 2554
[19/11/2557]
ศึกษาเปรียบเทียบจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งและคุณภาพข้าวกล้องงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ตัวกลางในการให้ความร้อนชนิดต่าง ๆ
สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2554
[19/11/2557]
การศึกษากลศาสตร์ไฟฟ้าของอนุภาคภายใต้สนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอในระบบไดอิเล็กตริก
บุญชัย เตชะอำนาจ, 2554
[18/11/2557]
การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเศษผักและผลไม้เหลือทิ้งโดยใช้ไมโครเวฟ
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2554
[18/11/2557]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

 
   
จำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 7,971 โครงการ | จำนวนสมาชิก : 187,055 สมาชิก
    

BIODATA ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (http://biodata.trf.or.th)

 

 
 


ห้องสมุดออนไลน์ , งานวิจัยทางการศึกษา, รายงานการวิจัย, ห้องสมุดสกว ,ผลงานวิจัย, e-library ,โครงงาน,"ผลงานวิจัย" ,"โครงการวิจัย" ,"งานวิจัยฉบับสมบูรณ์" ,"โครงงาน" ,งานวิจัย ,วิจัย,รายงานวิจัย,ฉบับสมบูรณ์ , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ,ห้องสมุด ,สกว , สกว.,library,elibrary ,e-library,digital library,รายงานวิจัย, บทคัดย่อ, รายงาน, คัดย่อ, คัด, ย่อ, หนังสือ, ฉบับสมบูรณ์, โครงการ, โครงการวิจัย, abstract, ab, project, ดาวน์โหลด, download, full, full paper, กรอบงานวิจัย, ให้ทุน, ทุนวิจัย, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์, ประโยชน์งานวิจัย, นำไปใช้, นำไปใช้ประโยชน์, ห้องสมุด, สมุด, รายงานประจำปี, trf, ก,ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ,ง,จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,ฒ,ณ,ด,ต,ถ,ท,ธ,น,บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม,ย,ร,ล,ว,ศ,ษ,ส,ห,ฬ,อ,ฮ
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2555
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2554


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (758) องค์ความรู้ใหม่ (3900) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (95) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (137) สุขภาพ (77) อุตสาหกรรม (549) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (141) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (266) นวัตกรรมสถาบัน (48) ระบบการเมือง/ปกครอง (112) ทรัพยากร (102) สวัสดิภาพ (59) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (268) กลุ่มคนเป้าหมาย (99) การท่องเที่ยว (170) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (33) อื่นๆ (98)


ดาวน์โหลด Acrobat Reader 8  for Windows XP

แจ้งปัญหาการใช้งานและการดาวน์โหลดงานวิจัย