E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


จำนวนผู้เยี่ยมชม :
1525552 
 
 
 
 
 

ศ.นพ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. ) ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 21 ปี ที่ผ่านมา สกว. ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารงานวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาประเทศ ปี 2557 นับเป็นก้าวย่างใหม่ที่สำคัญของ สกว. โดย สกว.ได้เริ่มใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ปี พศ. 2557 – 2560 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ การกำหนดทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างนักวิจัย การพัฒนาเครือข่ายและองค์กรวิจัย การพัฒนาระบบวิจัยร่วมกับ คอบช. การบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในส่วนของการให้บริการความรู้อันเกิดจากงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของภารกิจ "สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ" ในปีใหม่ 2557 สกว.ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ Elibrary ให้มีความสะดวกต่อการสืบค้นของสมาชิก ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาองค์กรที่ สกว. มอบให้เป็นของขวัญให้ท่านสมาชิกในต้นปี 2557 กล่าวคือ

อ่านเพิ่มเติม..
 
 
 
  
   

 
  ชื่อโครงการ วันที่ Upload
ผลิตอาหารปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ
สมโภชน์ หมู่หมื่นศรี, 2555
[2/9/2557]
พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยาของโรคที่สำคัญในคนไทย
เพทาย เย็นจิตโสมนัส, 2553
[1/9/2557]
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย
วีระศักดิ์ อุดมโชค, 2555
[31/8/2557]
การศึกษาต้นทุนการขนส่งที่แท้จริงและการบิดเบือนราคา (กรณีเส้นทางการขนส่งบนระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้)
ศิริชัย ตันรัตนวงศ์, 2555
[31/8/2557]
พุทธศาสนากับศิลปะไทย ระหว่าง พ.ศ. 2000-2400
พิริยะ ไกรฤกษ์, 2542
[30/8/2557]
การเตรียมและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาไบและไตรเมทัลลิกขนาดนาโนด้วยเทคนิคเฟลมสเปรย์ไพโรไลซิสสำหรับปฏิกิริยาดีไฮโดรจิเนชันของโพรเพน
โอกร เมฆาสุวรรณดำรง, 2553
[30/8/2557]
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบบริหารงานวิจัยสู่การบริหารจัดการงานวิจัยแบบมุ่งเป้า
รณชัย ศิโรเวฐนุกูล, 2555
[30/8/2557]
แบบจำลองการไหลแบบปั่นป่วนแบบวิสโคอิลาสติกสำหรับการหล่อเย็นใบพัดกังหันใน เครื่องยนต์กังหันก๊าซ
วรางค์รัตน์ จันทสาโร, 2553
[29/8/2557]
การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี
ศุมาพร เกษมสำราญ, 2555
[29/8/2557]
พัฒนาการของเสียงวรรณยุกต์ที่เกิดจากอิทธิพลของเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ำในภาษาตระกูลมอญ-เขมร และภาษาตระกูลไท: การศึกษาเชิงกลสัทศาสตร์และโสตสัทศาสตร์
ผณินทรา ธีรานนท์, 2555
[29/8/2557]
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่องานสัมมนา งานแต่งงานและฮันนีมูนรองรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียกลุ่มกำลังซื้อสูง
วณิชยา ศีลบุตร, 2555
[28/8/2557]
ตัวแบบการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์โดยการประมวลผลภาพโดยเซลลูลาร์ออโตมาตาและเครือข่ายความเชื่อแบบเบย์
ศาสตรา วงศ์ธนวสุ, 2550
[28/8/2557]
การปรับตัวของระบบการผลิตยางพาราต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตภาคใต้ตอนบน
ภาสกร ธรรมโชติ, 2556
[28/8/2557]
การศึกษาศักยภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ของจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี สระแก้ว และสมุทรสาคร ในเขตภาคกลาง
ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2555
[27/8/2557]
การสร้างคุณค่าอาหารไทยท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคเหนือ
พัชรี ตั้งตระกูล, 2555
[27/8/2557]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

 
   
จำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 7,821 โครงการ | จำนวนสมาชิก : 180,600 สมาชิก
    

BIODATA ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (http://biodata.trf.or.th)

 

 
 


ห้องสมุดออนไลน์ , งานวิจัยทางการศึกษา, รายงานการวิจัย, ห้องสมุดสกว ,ผลงานวิจัย, e-library ,โครงงาน,"ผลงานวิจัย" ,"โครงการวิจัย" ,"งานวิจัยฉบับสมบูรณ์" ,"โครงงาน" ,งานวิจัย ,วิจัย,รายงานวิจัย,ฉบับสมบูรณ์ , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ,ห้องสมุด ,สกว , สกว.,library,elibrary ,e-library,digital library,รายงานวิจัย, บทคัดย่อ, รายงาน, คัดย่อ, คัด, ย่อ, หนังสือ, ฉบับสมบูรณ์, โครงการ, โครงการวิจัย, abstract, ab, project, ดาวน์โหลด, download, full, full paper, กรอบงานวิจัย, ให้ทุน, ทุนวิจัย, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์, ประโยชน์งานวิจัย, นำไปใช้, นำไปใช้ประโยชน์, ห้องสมุด, สมุด, รายงานประจำปี, trf, ก,ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ,ง,จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,ฒ,ณ,ด,ต,ถ,ท,ธ,น,บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม,ย,ร,ล,ว,ศ,ษ,ส,ห,ฬ,อ,ฮ
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2555
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2554


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (754) องค์ความรู้ใหม่ (3758) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (95) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (136) สุขภาพ (77) อุตสาหกรรม (547) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (141) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (254) นวัตกรรมสถาบัน (46) ระบบการเมือง/ปกครอง (110) ทรัพยากร (102) สวัสดิภาพ (58) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (259) กลุ่มคนเป้าหมาย (97) การท่องเที่ยว (170) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (33) อื่นๆ (94)


ดาวน์โหลด Acrobat Reader 8  for Windows XP

แจ้งปัญหาการใช้งานและการดาวน์โหลดงานวิจัย