E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


จำนวนผู้เยี่ยมชม :
1583687 
 
 
 
 
 

ศ.นพ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. ) ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 21 ปี ที่ผ่านมา สกว. ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารงานวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาประเทศ ปี 2557 นับเป็นก้าวย่างใหม่ที่สำคัญของ สกว. โดย สกว.ได้เริ่มใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ปี พศ. 2557 – 2560 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ การกำหนดทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างนักวิจัย การพัฒนาเครือข่ายและองค์กรวิจัย การพัฒนาระบบวิจัยร่วมกับ คอบช. การบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในส่วนของการให้บริการความรู้อันเกิดจากงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของภารกิจ "สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ" ในปีใหม่ 2557 สกว.ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ Elibrary ให้มีความสะดวกต่อการสืบค้นของสมาชิก ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาองค์กรที่ สกว. มอบให้เป็นของขวัญให้ท่านสมาชิกในต้นปี 2557 กล่าวคือ

อ่านเพิ่มเติม..
 
 
 
  
   

 
  ชื่อโครงการ วันที่ Upload
การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "คุณภาพเนื้อ : สมดุลของการผลิตกับความต้องการของผู้บริโภค (Balancing the production and consumers need)"
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล, 2556
[23/10/2557]
กระแสและแนวโน้มวรรณกรรมในบริบทสังคมไทย
ตรีศิลป์ บุญขจร, 2548
[23/10/2557]
ศึกษารูปแบบการสื่อสู่ชุมชนและการบริหารสถานีของวิทยุชุมชนคนนิบง อ.เมือง จ.ยะลา อย่างมีส่วนร่วม
มูฮำมัด บิลหะยี อาบูบากา , 2552
[22/10/2557]
ผลของการล้าต่อการตอบสนองแบบเพียโซรีซิสทีฟของเซนเซอร์ซีเมนต์
มาโนช สรรพกิจทิพากร, 2556
[22/10/2557]
ขั้นตอนวิธีการทำซ้ำสำหรับประมาณค่าจุดตรึงร่วมของกึ่งกลุ่มแบบลิพชิทซ์และกึ่งกลุ่มแบบไม่ขยาย
พายัพ เกตุชั่ง, 2555
[21/10/2557]
คุณสมบัติการส่งผ่านของแม่เหล็กและตัวนำยวดยิ่งแกรฟีนขณะอยู่ใต้ภาวะความเครียดเชิงกล
บำเหน็จ สุดชมโฉม , 2555
[21/10/2557]
การพัฒนาวัสดุผสมของไบโอกลาสกับไบโอพอลิเมอร์สำหรับเป็นตัวควบคุมการปลดปล่อยเฉพาะที่และใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก
วีรพัฒน์ พลอัน, 2555
[20/10/2557]
ความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์กับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นิติ รัตนปรีชาเวช, 2555
[20/10/2557]
การศึกษาปริมาณแพลตินัมบนเมมเบรนอิเล็กโทรดแอสแสมบลีสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลท์เมมเบรน
กลยุทธ ปัญญาวุธโธ, 2555
[19/10/2557]
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีหน่วยยึดจากพลาสติกสำหรับงานเคลือบพื้นผิวไม่ชอบน้ำ
พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ, 2555
[19/10/2557]
การพัฒนาเซรามิกพิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
สุขุม อิสเสงี่ยม , 2555
[18/10/2557]
การศึกษาการแสดงออกของยีนกลุ่มไทท์จังชั่นในโรคผิวหนังชนิดอะโทปีในสุนัข
กรรณาภรณ์ สุริยผล, 2555
[18/10/2557]
กระบวนการมาร์คอฟและการวิเคราะห์เคอร์เนลความร้อน - สองทฤษฎีหนึ่งมุมมอง
สันติ ทาเสนา, 2555
[17/10/2557]
การทดลองและการจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของช่วงการไหลในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสองมิติที่มีความหนาแน่นของแข็งสูง
เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ, 2555
[17/10/2557]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

 
   
จำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 7,905 โครงการ | จำนวนสมาชิก : 184,811 สมาชิก
    

BIODATA ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (http://biodata.trf.or.th)

 

 
 


ห้องสมุดออนไลน์ , งานวิจัยทางการศึกษา, รายงานการวิจัย, ห้องสมุดสกว ,ผลงานวิจัย, e-library ,โครงงาน,"ผลงานวิจัย" ,"โครงการวิจัย" ,"งานวิจัยฉบับสมบูรณ์" ,"โครงงาน" ,งานวิจัย ,วิจัย,รายงานวิจัย,ฉบับสมบูรณ์ , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ,ห้องสมุด ,สกว , สกว.,library,elibrary ,e-library,digital library,รายงานวิจัย, บทคัดย่อ, รายงาน, คัดย่อ, คัด, ย่อ, หนังสือ, ฉบับสมบูรณ์, โครงการ, โครงการวิจัย, abstract, ab, project, ดาวน์โหลด, download, full, full paper, กรอบงานวิจัย, ให้ทุน, ทุนวิจัย, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์, ประโยชน์งานวิจัย, นำไปใช้, นำไปใช้ประโยชน์, ห้องสมุด, สมุด, รายงานประจำปี, trf, ก,ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ,ง,จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,ฒ,ณ,ด,ต,ถ,ท,ธ,น,บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม,ย,ร,ล,ว,ศ,ษ,ส,ห,ฬ,อ,ฮ
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2555
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2554


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (757) องค์ความรู้ใหม่ (3815) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (95) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (137) สุขภาพ (77) อุตสาหกรรม (547) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (141) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (255) นวัตกรรมสถาบัน (48) ระบบการเมือง/ปกครอง (111) ทรัพยากร (102) สวัสดิภาพ (58) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (262) กลุ่มคนเป้าหมาย (98) การท่องเที่ยว (170) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (33) อื่นๆ (94)


ดาวน์โหลด Acrobat Reader 8  for Windows XP

แจ้งปัญหาการใช้งานและการดาวน์โหลดงานวิจัย