E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


จำนวนผู้เยี่ยมชม :
1742827 
 
 
 
 
 

ศ.นพ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ณ วันนี้ ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมือง และเริ่มวางรากฐานการปฏิรูป
ประเทศในหลายด้านอย่างจริงจัง โดยให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา และทรัพยากร ในมิติสากล ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก World Economic Forum ( WEF ) ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อยู่เป็นอันดับที่ 31 ของโลก และเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน ตามหลังประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ในขณะที่ดรรชนีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยอยู่ที่อันดับ 7 ของอาเซียน ลดจากปีที่แล้วที่อยู่ในอันดับ 6 และเป็นอันดับที่ 86 ของโลก ยิ่งไปกว่านั้น การคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศได้รับการจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ ลงมาอยู่อันดับที่ 102 ในปี 2556 ตกลงมา 14 อันดับ จากปี 2555 ซึ่งได้อันดับที่ 88

อ่านเพิ่มเติม..

 
 
 
  
   

 
 ชื่อโครงการ วันที่แสดง
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
การหลอมรวมวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา ชุมชนไพรขลา ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
นายนีณวัฒน์ เคนโยธา, 2549
[28/3/2558]
งานวิจัยและพัฒนาและงานวิจัยวิชาการ
การศึกษาการแสดงออกของยีนที่ควบคุมผลผลิตและปริมาณแป้งในมันสำปะหลัง
ศุภจิต สระเพชร, 2555
[31/3/2558]
การศึกษาการแสดงออกของยีนและการประเมินเครื่องหมายโมเลกุลที่มีผลต่อปริมาณสารปลดปล่อยไซยาไนด์ในรากมันสำปะหลัง
สุขุมาล หวานแก้ว, 2555
[31/3/2558]
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการใช้งานสารยับยั้งการเกิดสนิมเพื่อป้องกัน และซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากการเกิดสนิม
ภัควัฒน์ แสนเจริญ, 2553
[30/3/2558]
การพัฒนาวิธีหาสัดส่วนผสมของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว
วรางคณา แสงสร้อย, 2553
[30/3/2558]
การประชุมเรื่องความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโนเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการกำหนดมาตรการจัดการ
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, 2555
[29/3/2558]
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
อนุช อาภาภิรม, 2556
[28/3/2558]
การพัฒนาวัสดุผสมปูนซีเมนต์และจีโอโพลิเมอร์
ปริญญา จินดาประเสริฐ, 2554
[27/3/2558]
การศึกษาเครื่องปฏิกรณ์แบบหลายหน้าที่และการรวมกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี
สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์, 2554
[27/3/2558]
ระบบควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งสำหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดป้อนสองทาง
สุรพงค์ สุวรรณกวิน, 2555
[26/3/2558]
การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและการพัฒนาทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
เกรียงไกร เตชกานนท์, 2554
[26/3/2558]
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็งสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม
อมรชัย อาภรณ์วิชานพ, 2554
[25/3/2558]
วัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์โปร่งใสเพื่อเป็นเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
นันทกานต์ วงศ์เกษม, 2554
[25/3/2558]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

 
   
จำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 8,568 โครงการ | จำนวนสมาชิก : 195,528 สมาชิก
    

BIODATA ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (http://biodata.trf.or.th)

 

 
 


ห้องสมุดออนไลน์ , งานวิจัยทางการศึกษา, รายงานการวิจัย, ห้องสมุดสกว ,ผลงานวิจัย, e-library ,โครงงาน,"ผลงานวิจัย" ,"โครงการวิจัย" ,"งานวิจัยฉบับสมบูรณ์" ,"โครงงาน" ,งานวิจัย ,วิจัย,รายงานวิจัย,ฉบับสมบูรณ์ , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ,ห้องสมุด ,สกว , สกว.,library,elibrary ,e-library,digital library,รายงานวิจัย, บทคัดย่อ, รายงาน, คัดย่อ, คัด, ย่อ, หนังสือ, ฉบับสมบูรณ์, โครงการ, โครงการวิจัย, abstract, ab, project, ดาวน์โหลด, download, full, full paper, กรอบงานวิจัย, ให้ทุน, ทุนวิจัย, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์, ประโยชน์งานวิจัย, นำไปใช้, นำไปใช้ประโยชน์, ห้องสมุด, สมุด, รายงานประจำปี, trf, ก,ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ,ง,จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,ฒ,ณ,ด,ต,ถ,ท,ธ,น,บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม,ย,ร,ล,ว,ศ,ษ,ส,ห,ฬ,อ,ฮ
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2555
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2554


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (787) องค์ความรู้ใหม่ (4070) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (106) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (150) สุขภาพ (78) อุตสาหกรรม (593) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (153) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (293) นวัตกรรมสถาบัน (49) ระบบการเมือง/ปกครอง (120) ทรัพยากร (108) สวัสดิภาพ (61) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (281) กลุ่มคนเป้าหมาย (100) การท่องเที่ยว (178) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (33) อื่นๆ (99)


ดาวน์โหลด Acrobat Reader 8  for Windows XP

แจ้งปัญหาการใช้งานและการดาวน์โหลดงานวิจัย