E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


จำนวนผู้เยี่ยมชม :
1763418 
 
 
 
 
 

ศ.นพ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ณ วันนี้ ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมือง และเริ่มวางรากฐานการปฏิรูป
ประเทศในหลายด้านอย่างจริงจัง โดยให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา และทรัพยากร ในมิติสากล ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก World Economic Forum ( WEF ) ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อยู่เป็นอันดับที่ 31 ของโลก และเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน ตามหลังประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ในขณะที่ดรรชนีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยอยู่ที่อันดับ 7 ของอาเซียน ลดจากปีที่แล้วที่อยู่ในอันดับ 6 และเป็นอันดับที่ 86 ของโลก ยิ่งไปกว่านั้น การคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศได้รับการจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ ลงมาอยู่อันดับที่ 102 ในปี 2556 ตกลงมา 14 อันดับ จากปี 2555 ซึ่งได้อันดับที่ 88

อ่านเพิ่มเติม..

 
 
 
  
   

 
 ชื่อโครงการ วันที่แสดง
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กระบวนการพัฒนาหอพักนักศึกษาอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
นายถนอมศักดิ์ บุญสู่, 2549
[27/4/2558]
การศึกษาการพัฒนารูปแบบในการกำจัดขยะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลยางคำและตำบลจระเข้
นายอภิชาติ ศิริสุนทร, 2549
[27/4/2558]
แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของเด็ก และเยาวชน แบบมีส่วนร่วม โดยสถาบันชุมชนในตำบลโคกสะอาด
นางสาวปัทมา ราตรี, 2549
[26/4/2558]
การจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโดยครูและชุมชน : กรณีโรงเรียนบ้านเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
นายพยงค์ การิเทพ, 2549
[26/4/2558]
การประยุกต์พิธีกรรม ความเชื่อจากแหล่งโบราณสถานในการฟื้นฟูภูมิปัญญาการจัดการน้ำของชุมชน ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพจิตร วสันตเสนานนท์, 2549
[26/4/2558]
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ฮีตสิบสองคองสิบสี่และประเพณีในชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเก่าน้อยโดยชุมชน
นายบุญทอม บุญยรัตน์, 2549
[25/4/2558]
การจัดการและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ด้านกล้วยไม้ป่า กรณีศึกษา : บ้านหนองครก บ้านตายอย ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1
นายวิบูลย์ มุระชีวะ, 2549
[25/4/2558]
บูรณาการสาระการเรียนรู้ในการส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา : หมู่บ้านเข้มแข็งต้นแบบ บ้านโพนทอง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
นายจาตุรนต์ ปะกินำหัง, 2549
[24/4/2558]
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาชุมชนให้กับนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก กรณีศึกษา
นายนุกูล สิงสุพรรณ, 2549
[24/4/2558]
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายสมัย ประทุม, 2549
[23/4/2558]
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชน กรณีศึกษา : โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
นายธงชัย ดาวยันต์, 2549
[23/4/2558]
การเรียนรู้ร่วมกันในการทำธุรกิจแบบอิสลามของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมุสลิมสัมพันธ์ บ้านทุ่งหญ้าแดง ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
นายสายัณห์ ศรีน้อย, 2548
[22/4/2558]
ศึกษาทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ป่าทุ่งเลี้ยงสัตว์ด่านพระยาพิพิธ ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
นายดุสิต บู่ทอง, 2548
[22/4/2558]
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์การทอผ้าไหมพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2
นายพินิจ ธาวุฒิสกุล, 2548
[21/4/2558]
การแปรรูปสัตว์น้ำเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าเพื่อเป็นรายได้เสริมของกลุ่มแม่บ้านบ้านหลอมปืน ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
นายอารีย์ ติงหวัง, 2548
[21/4/2558]
งานวิจัยและพัฒนาและงานวิจัยวิชาการ
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

 
   
จำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 8,562 โครงการ | จำนวนสมาชิก : 196,866 สมาชิก
    

BIODATA ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (http://biodata.trf.or.th)

 

 
 


ห้องสมุดออนไลน์ , งานวิจัยทางการศึกษา, รายงานการวิจัย, ห้องสมุดสกว ,ผลงานวิจัย, e-library ,โครงงาน,"ผลงานวิจัย" ,"โครงการวิจัย" ,"งานวิจัยฉบับสมบูรณ์" ,"โครงงาน" ,งานวิจัย ,วิจัย,รายงานวิจัย,ฉบับสมบูรณ์ , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ,ห้องสมุด ,สกว , สกว.,library,elibrary ,e-library,digital library,รายงานวิจัย, บทคัดย่อ, รายงาน, คัดย่อ, คัด, ย่อ, หนังสือ, ฉบับสมบูรณ์, โครงการ, โครงการวิจัย, abstract, ab, project, ดาวน์โหลด, download, full, full paper, กรอบงานวิจัย, ให้ทุน, ทุนวิจัย, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์, ประโยชน์งานวิจัย, นำไปใช้, นำไปใช้ประโยชน์, ห้องสมุด, สมุด, รายงานประจำปี, trf, ก,ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ,ง,จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,ฒ,ณ,ด,ต,ถ,ท,ธ,น,บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม,ย,ร,ล,ว,ศ,ษ,ส,ห,ฬ,อ,ฮ
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2555
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2554


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (787) องค์ความรู้ใหม่ (4070) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (106) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (150) สุขภาพ (78) อุตสาหกรรม (593) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (153) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (293) นวัตกรรมสถาบัน (49) ระบบการเมือง/ปกครอง (120) ทรัพยากร (108) สวัสดิภาพ (61) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (281) กลุ่มคนเป้าหมาย (100) การท่องเที่ยว (178) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (33) อื่นๆ (99)


ดาวน์โหลด Acrobat Reader 8  for Windows XP

แจ้งปัญหาการใช้งานและการดาวน์โหลดงานวิจัย