E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


จำนวนผู้เยี่ยมชม :
1492363 
 
 
 
 
 

ศ.นพ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. ) ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 21 ปี ที่ผ่านมา สกว. ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารงานวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาประเทศ ปี 2557 นับเป็นก้าวย่างใหม่ที่สำคัญของ สกว. โดย สกว.ได้เริ่มใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ปี พศ. 2557 – 2560 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ การกำหนดทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างนักวิจัย การพัฒนาเครือข่ายและองค์กรวิจัย การพัฒนาระบบวิจัยร่วมกับ คอบช. การบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในส่วนของการให้บริการความรู้อันเกิดจากงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของภารกิจ "สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ" ในปีใหม่ 2557 สกว.ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ Elibrary ให้มีความสะดวกต่อการสืบค้นของสมาชิก ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาองค์กรที่ สกว. มอบให้เป็นของขวัญให้ท่านสมาชิกในต้นปี 2557 กล่าวคือ

อ่านเพิ่มเติม..
 
 
 
  
   

 
  ชื่อโครงการ วันที่ Upload
การประเมินพื้นที่เสี่ยงและความเปราะบางของชุมชนด้านความมั่นคงทางอาหาร: กรณีศึกษา ระบบการผลิตข้าวของชุมชน อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร, 2555
[23/7/2557]
กลยุทธ์การจัดการต้นทุนการเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมในกระชังของกลุ่มผู้เลี้ยงในจังหวัดสุราษฏร์ธานี
เนตรนภา รักษายศ, 2555
[23/7/2557]
โครงการศึกษาลักษณะของชุมชนเข้มแข็งเพื่อการจัดการที่ดินทำกินอย่างยั่งยืน
กัญญา สุทัศน์, 2554
[22/7/2557]
การพัฒนาฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างไมโครอาร์เอนเอและโปรโมเตอร์จีโนมมนุษย์
จิตติมา พิริยะพงศา, 2555
[22/7/2557]
ระบบการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
พิทยา พานทอง, 2554
[22/7/2557]
การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและสำรวจข้อมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ในงาน Thai Fex 2013
บัณฑิต อินณวงศ์, 2556
[21/7/2557]
การพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดกุ้งสำหรับการศึกษาไวรัสกุ้งและการพัฒนาเป็นอนุภาคสมบูรณ์แบบของไวรัสหัวเหลืองในเซลล์เม็ดเลือดของกุ้ง
ชุมพร สุวรรณยาน, 2554
[21/7/2557]
การประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพาราปี 2555
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2556
[21/7/2557]
ชาติพันธุ์: กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม
สมทรง บุรุษพัฒน์, 2553
[20/7/2557]
การวินิจฉัยก่อนคลอดของปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในทารกไทย
ธีระ ทองสง, 2553
[20/7/2557]
การใช้ประโยชน์จากเถ้าและวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุในงานคอนกรีต
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2553
[20/7/2557]
การส่งเสริมความไวต่อเคมีบำบัดของมะเร็งท่อน้ำดีโดยมุ่งเป้าหมายที่เอนไซม์ NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1
เอื้อมเดือน ประวาฬ, 2553
[19/7/2557]
การออกแบบผังเสาคานและพื้นของพื้นรูปหลายเหลี่ยมเชิงเส้นตรงโดยใช้ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม
พฤทธา ณ นคร, 2553
[19/7/2557]
การศึกษากลไกการดื้อยาปฏิชีวนะผ่านช่องพอรินของแบคทีเรียก่อโรคเมลิออยโดสีส Burkholderia pseudomallei
วิภา สุจินต์, 2553
[19/7/2557]
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร
นริศา คำแก่น, 2555
[18/7/2557]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

 
   
จำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 7,721 โครงการ | จำนวนสมาชิก : 177,934 สมาชิก
    

BIODATA ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (http://biodata.trf.or.th)

 

 
 


ห้องสมุดออนไลน์ , งานวิจัยทางการศึกษา, รายงานการวิจัย, ห้องสมุดสกว ,ผลงานวิจัย, e-library ,โครงงาน,"ผลงานวิจัย" ,"โครงการวิจัย" ,"งานวิจัยฉบับสมบูรณ์" ,"โครงงาน" ,งานวิจัย ,วิจัย,รายงานวิจัย,ฉบับสมบูรณ์ , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ,ห้องสมุด ,สกว , สกว.,library,elibrary ,e-library,digital library,รายงานวิจัย, บทคัดย่อ, รายงาน, คัดย่อ, คัด, ย่อ, หนังสือ, ฉบับสมบูรณ์, โครงการ, โครงการวิจัย, abstract, ab, project, ดาวน์โหลด, download, full, full paper, กรอบงานวิจัย, ให้ทุน, ทุนวิจัย, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์, ประโยชน์งานวิจัย, นำไปใช้, นำไปใช้ประโยชน์, ห้องสมุด, สมุด, รายงานประจำปี, trf, ก,ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ,ง,จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,ฒ,ณ,ด,ต,ถ,ท,ธ,น,บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม,ย,ร,ล,ว,ศ,ษ,ส,ห,ฬ,อ,ฮ
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2555
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2554


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (728) องค์ความรู้ใหม่ (3724) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (94) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (133) สุขภาพ (76) อุตสาหกรรม (543) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (135) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (231) นวัตกรรมสถาบัน (46) ระบบการเมือง/ปกครอง (107) ทรัพยากร (101) สวัสดิภาพ (57) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (252) กลุ่มคนเป้าหมาย (97) การท่องเที่ยว (158) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (33) อื่นๆ (92)


ดาวน์โหลด Acrobat Reader 8  for Windows XP

แจ้งปัญหาการใช้งานและการดาวน์โหลดงานวิจัย