E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


จำนวนผู้เยี่ยมชม :
1913934 
 
 
 
 
 

ศ.นพ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ณ วันนี้ ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมือง และเริ่มวางรากฐานการปฏิรูป
ประเทศในหลายด้านอย่างจริงจัง โดยให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา และทรัพยากร ในมิติสากล ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก World Economic Forum ( WEF ) ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อยู่เป็นอันดับที่ 31 ของโลก และเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน ตามหลังประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ในขณะที่ดรรชนีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยอยู่ที่อันดับ 7 ของอาเซียน ลดจากปีที่แล้วที่อยู่ในอันดับ 6 และเป็นอันดับที่ 86 ของโลก ยิ่งไปกว่านั้น การคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศได้รับการจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ ลงมาอยู่อันดับที่ 102 ในปี 2556 ตกลงมา 14 อันดับ จากปี 2555 ซึ่งได้อันดับที่ 88

อ่านเพิ่มเติม..

 
 
 
  
   

 
 ชื่อโครงการ วันที่แสดง
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
รูปแบบการขยายเครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับนักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายภาสกร บัวศรี, 2554
[29/7/2558]
รูปแบบการบริโภคเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของสถานีอนามัยและชุมชนบ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
นายสนอง คล้ำฉิม, 2552
[28/7/2558]
แนวทางการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกต่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดราชบุรี
นายทศพล แก้วทิมา, 2552
[27/7/2558]
กระบวนการคืน "อึ่งปากขวด" สู่ระบบนิเวศ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านหนองถากลาน ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
นายทศพล บุญธรรม, 2552
[26/7/2558]
งานวิจัยและพัฒนาและงานวิจัยวิชาการ
การศึกษา Feed-in tariffs ที่เหมาะสมสำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและการศึกษาผลกระทบ เชิงเศรษฐศาสตร์โดยวิธี Energy Input-output Analysis
บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย, 2555
[29/7/2558]
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ
สุณีย์ กัลยะจิตร, 2555
[28/7/2558]
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
โชคชัย สุทธาเวศ, 2555
[27/7/2558]
พื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตกและระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ ในมิติการเมือง กฎหมาย สังคม-เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อภิชัย พันธเสน, 2557
[27/7/2558]
บทบาทของการสะสมสต็อกทุนมนุษย์ และการหลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลางของไทย
นิพิฐ วงศ์ปัญญา, 2555
[26/7/2558]
จริยธรรมวิชาชีพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
วริยา ชินวรรโณ, 2554
[25/7/2558]
การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของยางธรรมชาติดัดแปรเพื่อการผลิตพอลิยูรีเทน: สารเคลือบผิวและโฟม
ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์, 2554
[24/7/2558]
แนวทางการศึกษารูปแบบและการดำเนินการของพันธบัตรป่าไม้สำหรับประเทศไทย
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2554
[23/7/2558]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

 
   
จำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 8,737 โครงการ | จำนวนสมาชิก : 201,137 สมาชิก
    

BIODATA ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (http://biodata.trf.or.th)

 

 
 


ห้องสมุดออนไลน์ , งานวิจัยทางการศึกษา, รายงานการวิจัย, ห้องสมุดสกว ,ผลงานวิจัย, e-library ,โครงงาน,"ผลงานวิจัย" ,"โครงการวิจัย" ,"งานวิจัยฉบับสมบูรณ์" ,"โครงงาน" ,งานวิจัย ,วิจัย,รายงานวิจัย,ฉบับสมบูรณ์ , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ,ห้องสมุด ,สกว , สกว.,library,elibrary ,e-library,digital library,รายงานวิจัย, บทคัดย่อ, รายงาน, คัดย่อ, คัด, ย่อ, หนังสือ, ฉบับสมบูรณ์, โครงการ, โครงการวิจัย, abstract, ab, project, ดาวน์โหลด, download, full, full paper, กรอบงานวิจัย, ให้ทุน, ทุนวิจัย, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์, ประโยชน์งานวิจัย, นำไปใช้, นำไปใช้ประโยชน์, ห้องสมุด, สมุด, รายงานประจำปี, trf, ก,ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ,ง,จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,ฒ,ณ,ด,ต,ถ,ท,ธ,น,บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม,ย,ร,ล,ว,ศ,ษ,ส,ห,ฬ,อ,ฮ
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2555
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2554


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (822) องค์ความรู้ใหม่ (4134) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (109) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (156) สุขภาพ (79) อุตสาหกรรม (598) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (155) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (300) นวัตกรรมสถาบัน (49) ระบบการเมือง/ปกครอง (120) ทรัพยากร (111) สวัสดิภาพ (62) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (301) กลุ่มคนเป้าหมาย (101) การท่องเที่ยว (184) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (33) อื่นๆ (105)


ดาวน์โหลด Acrobat Reader 8  for Windows XP

แจ้งปัญหาการใช้งานและการดาวน์โหลดงานวิจัย


Issue : แผ่นดินไหว