โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
 
ประชาคมอาเซียน อาหาร สิ่งแวดล้อม
ความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปการศึกษา ธรรมภิบาล
ท่องเที่ยว ยางพารา โลจิสติกส์
    More..
สารจาก ผู้อำนวยการ สกว. ในปี 2559
  สวัสดีท่านสมาชิก นับ เป็นก้าวสำคัญของของประเทศไทยอีกครั้ง  ที่มีการปฏิรูปภายในประเทศอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่การแต่งตั้งสภาปฏิรูป แห่งชาติ (สปช.) ในปีผ่านมา  จนได้ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศจำนวน 37 ประเด็น 6 วาระการพัฒนาประเทศ  และได้สานต่อแนวทางมายังสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)   ที่มุ่งยก ระดับการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ และการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม
ควบคู่กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้เติบโตจากภายใน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างสมดุลเศรษฐกิจ  และเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลภายในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ พร้อมกับการสร้างผู้ประกอบการใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม...
คำค้นยอดฮิต!!
สมุนไพร วิจัย วัฒนธรรม โลจิสติกส์ ลำไย ยางพารา เมือง มีส่วนร่วม พัฒนา ผู้สูงอายุ น้ำ ท่องเที่ยว ต้นทุน ชุมชน ชายแดน งานวิจัย ครอบครัว ขนส่ง เกษตร กุ้ง การศึกษา การมีส่วนร่วม การท่องเที่ยว การขนส่ง MRG
สถิติการใช้งาน
จำนวนโครงการวิจัย : 13,747 โครงการ
จำนวนสมาชิก : 285,153 สมาชิก

E-Library Search 
งานวิจัยในสัปดาห์นี้ วันที่ออนไลน์
การพัฒนาแอนติบอดีต่อสารกวาคูรินและวิธีการวิเคราะห์โดยเทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยาเพื่อตรวจสอบเอกลักษณ์และควบคุมคุณภาพกวาวเครือขาว
กรวิทย์ อยู่สกุล,
[12/7/2563]
การกำจัดไนโตรเจนออกไซด์จากแก๊สผสมโดยใช้วัสดุที่มีรูพรุน – การจำลองทางคอมพิวเตอร์
ตติยา โชคบุญเปี่ยม,
[12/7/2563]
การพัฒนาวัสดุสำหรับการกำบังรังสี: สมบัติการลดทอนนิวตรอน สมบัติการนำไฟฟ้าและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE/Sm2O3 และ UHMWPE/B2O3
เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง,
[12/7/2563]
ต้นทุนประสิทธิผลของการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง
อรพินท์ เล่าซี้,
[11/7/2563]
อนาคตและความเป็นไปได้: มุมมองเรื่องเวลาของคนย้ายถิ่นสัญชาติพม่าวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
ประเสริฐ แรงกล้า,
[11/7/2563]
การพัฒนาเครื่องเคลือบอาหารด้วยระบบไฟฟ้าสถิตและการนำไปใช้ประโยชน์ในการเคลือบผงปรุงรสมันฝรั่งอบกรอบ
ณัฐสุดา สุมณศิริ,
[11/7/2563]
การแปรผันเชิงพื้นที่และเวลาของการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
สุธินี สินุธก,
[10/7/2563]
การวิเคราะห์การลู่เข้าของอัลกอริทึมใหม่สำหรับการแก้ปัญหาจุดตรึงร่วมแยกที่ไม่สอดคล้อง
กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ, 2562
[10/7/2563]
การประเมินความปลอดภัยของอาคารประกอบเขื่อนจากแรงแผ่นดินไหว
พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล,
[10/7/2563]
จาก บันทึกกบฏ ถึง น้ำป่า: การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของอดีตนักศึกษาและปัญญาชนฝ่ายก้าวหน้าไทยใน บันทึกความทรงจำ ของ อดีตสหาย ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2522-2558
ธิกานต์ ศรีนารา,
[9/7/2563]
สายอากาศระนาบเรียบไมโมที่มีค่าแยกโดดเดี่ยวสูงเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับการสื่อสารไร้สาย
คมกฤช บุญยิ่ง,
[9/7/2563]
การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างดีเอ็นเอโอริกามิแบบสองมิติและสามมิติในการทำหน้าที่เป็นตัวนำส่งยาระดับนาโนเมตร
อนุตตรา อุดมประเสริฐ,
[9/7/2563]
การศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบแคปโปรแลคโทนโดยอาศัยปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบ 1,6-เฮกเซนไดออล โดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนโลหะรูทีเนียม
กิตติศักดิ์ ชูจันทร์,
[8/7/2563]
บนอันดับบางส่วนแบบธรรมชาติบน (สตรอง) เอ็นโดมอร์ฟิซึมโมนอยด์ของกราฟ
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา,
[8/7/2563]
พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของปลาสวยงามชนิดพันธุ์หายากจากลุ่มน้ำโขงในประเทศไทย
วีระยุทธ สุภิวงค์,
[8/7/2563]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

การดาวน์โหลดงานวิจัยในเดือนนี้ ดาวน์โหลด
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโคเนื้อสำหรับภาคใต้ตอนล่าง
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์, 2556
[28,482] 
เอนไซม์ทริปซินจากเครื่องในปลาดุกบิ๊กอุย: การทำบริสุทธิ์ การศึกษาคุณลักษณะ และการประยุกต์ใช้สำหรับผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต
สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า, 2555
[845] 
การวิจัยเพื่อวางแนวทางการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการบรรเลงหรือขับร้องเพลง
จุมพล ภิญโญสินวัฒน์, 2549
[520] 
การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
ศิริพร โอโกโนกิ, 2551
[305] 
แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหารกินด่วนและอาหารขยะของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สำอาง สืบสมาน, 2546
[247] 
โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (ระยะที่ 1)
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2549
[241] 
การกระจายอำนาจทางการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้
เรวดี กระโหมวงศ์ , 2558
[222] 
ชาติพันธุ์: กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม
สมทรง บุรุษพัฒน์, 2556
[191] 
ปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
สมชาย รัตนชื่อสกุล, 2551
[159] 
การบำบัดน้ำทิ้งที่มีโลหะหนักปนเปื้อนโดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียจำลองแบบ Immobilized cell reactor
จรูญ สารินทร์, 2552
[141] 
 

งานวิจัยและพัฒนา+งานวิจัยวิชาการ  
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี
วรรณา ประยุกต์วงศ์,
[2562] 
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง Sustainable Energy and Environment (SEE 2018)
สุนีรัตน์ ฟูกุดะ, 2562
[2562] 
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10 การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ
สุภัทรา วิเศษศรี, 2562
[2562] 
การศึกษาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกิดจากการนำเศษพลอยมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา,
[2562] 
การประชุมวิชาการสมาคมเอเชียศึกษาในเอเชียปี พ.ศ. 2562: เอเชียกำลังทะยานขึ้น?
อนุสรณ์ อุณโณ,
[2562] 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจากพืชพื้นถิ่นล้านนา
กาญจนา สมมิตร, 2562
[2561] 
การพัฒนาการย้อมสีผ้าไหมแพรวาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จุฑามาศ โกเมนไทย , 2561
[2561] 
การศึกษาศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เกษม กุณาศรี, 2561
[2561] 
ศึกษาแนวทางการจัดที่ดินให้แก่ประชาชน
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, 2561
[2561] 
การปรับวิถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร: การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
มนสิการ กาญจนะจิตรา, 2561
[2561] 
โครงการวิจัยและพัฒนาแนวทางการหนุนเสริมทางวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิยดา เหล่มตระกูล,
[2561] 
การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและตราสินค้าเพื่อขับเคลื่อนความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้บริโภค
บุหงา ชัยสุวรรณ,
[2561] 
กลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง: กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่น และครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว
ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, 2561
[2561] 
การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีที่ 2
ดิเรก พรสีมา,
[2561] 
การศึกษาการโยกย้ายกำไร และมาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีโดยใช้ข้อมูลระดับบริษัทจากประเทศอาเซียน
อธิภัทร มุทิตาเจริญ, 2562
[2561] 
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมูลนิธิปัญญาวุฑฒิ
คงวุฒิ นิรันตสุข,
[2561] 
การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการสุขภาพให้แก่แรงงานข้ามชาติของประเทศไทย
อุษาวดี สุตะภักดิ์,
[2561] 
การเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์,
[2561] 
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาพร เริงธรรม,
[2561] 
โครงการสนับสนุนการยกร่างประมวลกฎหมายป่าไม้
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, 2561
[2561] 
รายการโครงการทั้งหมด

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
แนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
นายประมวล ดวงนิล,
[2562] 
การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านอัตลักษณ์ประเพณีตีผึ้งชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์สำราญ ธุระตา,
[2562] 
การใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการพัฒนาภาพลักษณ์อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
นางวาลิกา โพธิ์หิรัญ,
[2562] 
การศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพและข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษาภาคเหนือ
ดร.สมคิด แก้วทิพย์,
[2562] 
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุดประเด็นตลาดทางเลือกเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากอาหารท้องถิ่น
นายถนัด แสงทอง,
[2561] 
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของชุดโครงการพันธุกรรม
นายเรืองเดช โพธิ์ศรี,
[2561] 
แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการทำงานเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่าน
นางสาวสุทธิรา อุดใจ,
[2561] 
การศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการจัดการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชาวนาโดยภาคีเครือข่ายชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ,
[2561] 
การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและยกระดับเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนภาคเหนือตอนล่างสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน,
[2561] 
บทบาทการหนุนเสริมนักวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมคนผู้ไท อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
นางกนกนาถ โพธิ์สัย,
[2561] 
การจัดการและการปรับตัวของชุมชนรอบพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากโครงการของภาครัฐ
-อุษา กลิ่นหอม,
[2561] 
นวัตกรรมการเสริมพลังชุมชนด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : กรณีศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ,
[2561] 
การหนุนเสริมศักยภาพนักวิจัยท้องถิ่นชุมชนกะเหรี่ยง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ระยะที่ 2
นายสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์,
[2561] 
การพัฒนากลไกสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยววิถีชาวนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์,
[2561] 
ศึกษาข้อมูลและสถานการณ์เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ,
[2561] 
แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
นางประคอง สาต๊ะ,
[2561] 
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของชุดประเด็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในงานเกษตรกรรมยั่งยืน
นางสาวมาลี สุปันตี,
[2561] 
แนวทางสร้างระบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อการดำรงชีพให้อยู่รอด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตำบลศรีษะเกษ ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
นางสาวช่อเอื้อง ปันติ,
[2561] 
การพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชาวนาไทย เพื่อตลาดการท่องเที่ยวระดับโลก
นายปณต ประคองทรัพย์ ,
[2561] 
กลไกหนุนเสริมชุมชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพจัดการท่องเที่ยวท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงบูรณาการภายใต้อัตลักษณ์วิถีในพื้นที่ภาคใต้
นายปรัชญากรณ์ ไชยคช,
[2561] 

รายการโครงการทั้งหมด 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th