โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
 
ประชาคมอาเซียน อาหาร สิ่งแวดล้อม
ความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปการศึกษา ธรรมภิบาล
ท่องเที่ยว ยางพารา โลจิสติกส์
    More..
สารจาก ผู้อำนวยการ สกว. ในปี 2559
  สวัสดีท่านสมาชิก นับ เป็นก้าวสำคัญของของประเทศไทยอีกครั้ง  ที่มีการปฏิรูปภายในประเทศอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่การแต่งตั้งสภาปฏิรูป แห่งชาติ (สปช.) ในปีผ่านมา  จนได้ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศจำนวน 37 ประเด็น 6 วาระการพัฒนาประเทศ  และได้สานต่อแนวทางมายังสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)   ที่มุ่งยก ระดับการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ และการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม
ควบคู่กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้เติบโตจากภายใน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างสมดุลเศรษฐกิจ  และเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลภายในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ พร้อมกับการสร้างผู้ประกอบการใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม...
คำค้นยอดฮิต!!
สุราษฎร์ธานี สุขภาพ สารสนเทศภูมิศาสตร์ วิจัย วัฒนธรรม ยางพารา ยาง พัฒนา ผู้สูงอายุ ประวัติศาสตร์ นวัตกรรม ทะเล ท่องเที่ยว เด็ก ชุมชน งานวิจัย ข้าว เกษตร การศึกษา การท่องเที่ยว MRG CONCAT(0x5c 25 1))) (SELECT (ELT(2836=2836
สถิติการใช้งาน
จำนวนโครงการวิจัย : 14,026 โครงการ
จำนวนสมาชิก : 287,270 สมาชิก

E-Library Search 
การดาวน์โหลดงานวิจัยในเดือนนี้ ดาวน์โหลด
การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
ศิริพร โอโกโนกิ, 2551
[589] 
การศึกษาผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ AEC
ดนุพล อริยสัจจากร, 2556
[474] 
ผลกระทบจากแรงงานข้ามชาติลาว กัมพูชา และพม่า ต่อภาระงานบริการสุขภาพของโรงพยาบาลตามแนวชายแดนในประเทศไทย
อรทัย ศรีทองธรรม, 2556
[372] 
กระบวนการเข้าสู่การจ้างงานของแรงงานข้ามชาติลาวในภาคอุตสาหกรรม
ชูพักตร์ สุทธิสา, 2555
[314] 
แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหารกินด่วนและอาหารขยะของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สำอาง สืบสมาน, 2546
[308] 
แรงงานนอกระบบข้ามชาติ: พัฒนาการแรงงานข้ามชาติและระบบการจัดการแรงงานข้ามชาติในอาณาบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์
บัญญัติ สาลี, 2555
[307] 
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด
อุทัยรัตน์ ณ นคร, 2558
[258] 
โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อสืบสานอาชีพในชุมชนสำหรับนักเรียนประถมศึกษา กรณีชุมชนวัดมะค่า สภาวัฒนธรรม ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ศิริเพ็ญ มากบุญ, 2546
[210] 
การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่
เดชวิทย์ นิลวรรณ, 2558
[166] 
ปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
สมชาย รัตนชื่อสกุล, 2551
[158] 
 

งานวิจัยและพัฒนา+งานวิจัยวิชาการ  
การประเมินความพร้อมในการเป็นแหล่งผลิตปลาสลิดแบบครบวงจรในจังหวัดสุพรรณบุรี
แสงเทียน อัจจิมางกูร,
[2562] 
การประเมินนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ของประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบแบ่งตามรายภูมิภาคและรายประเภท
ศรีสุดา จงสิทธิผล,
[2562] 
การตรวจชนิดของเชื้อพยาธิที่มีเห็บเป็นพาหะในเลือดสุนัขด้วยเทคนิค high resolution melting analysis
กิตติศักดิ์ พุทธชาติ,
[2562] 
การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบปริมาณความชื้นของไม้ยางพาราแปรรูปด้วยเทคนิคแบบไม่ทำลาย
สิรินาฏ น้อยพิทักษ์,
[2562] 
การพัฒนาระบบสารสนเทศการผลิตข้าวแม่นยำ: กรณีจังหวัดอำนาจเจริญ
วิเชียร เกิดสุข,
[2562] 
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี
วรรณา ประยุกต์วงศ์,
[2562] 
การศึกษาผลงาน/ ความสามารถทางวิชาการของผู้ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.): กรณีศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ เคมี และวิศวกรรมเครื่องกล
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ,
[2562] 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกไม้สักเชิงพาณิชย์
ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา,
[2562] 
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง Sustainable Energy and Environment (SEE 2018)
สุนีรัตน์ ฟูกุดะ, 2562
[2562] 
การปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
พันธวัศ สัมพันธ์พานิช,
[2562] 
การใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจัดการพื้นที่การปลูกอ้อยแบบเกษตรแม่นยำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศุภสิทธิ์ คนใหญ่,
[2562] 
ผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจีนต่อธุรกิจผลไม้ในภาคตะวันออก
สันติ ถิรพัฒน์,
[2562] 
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในจังหวัดรองและมีรายได้น้อย : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดอีสานใต้ (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ)
ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ,
[2562] 
การประชุมวิชาการสมาคมเอเชียศึกษาในเอเชียปี พ.ศ. 2562: เอเชียกำลังทะยานขึ้น?
อนุสรณ์ อุณโณ,
[2562] 
พัฒนาการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดสภาพแวดล้อมกับเครื่องบันทึกข้อมูลแบบไร้สาย โดยใช้บลูทูธพลังงานต่ำ (BLE)
เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร,
[2562] 
การศึกษาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกิดจากการนำเศษพลอยมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา,
[2562] 
การสร้างพลเมืองคุณภาพ smart citizens สู่สังคมญี่ปุ่น 5.0 : กรณีศึกษาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
พราวพรรณ พลบุญ,
[2562] 
การศึกษาเพื่อยกระดับระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง (ACMECS)
ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ,
[2562] 
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการให้บริการของสนามกอล์ฟเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟไทย
ศิวพร คุณภาพดีเลิศ,
[2562] 
ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อการผลิตในภาคเกษตรและความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนเกษตรกรในชนบทของประเทศไทย
อุชุก ด้วงบุตรศรี,
[2562] 
รายการโครงการทั้งหมด

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านอัตลักษณ์ประเพณีตีผึ้งชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์สำราญ ธุระตา,
[2562] 
แนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์,
[2562] 
การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรเคมีสู่เกษตรปลอดภัยอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูวิถีชีวิต ของครัวเรือนเกษตรกรชุมชนต้นน้ำอิง ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
นายศุภชีพ สิริวงศ์ใจ,
[2562] 
การใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการพัฒนาภาพลักษณ์อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
นางวาลิกา โพธิ์หิรัญ,
[2562] 
แนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
นายประมวล ดวงนิล,
[2562] 
การศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพและข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษาภาคเหนือ
ดร.สมคิด แก้วทิพย์,
[2562] 
กระบวนการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ แดนอินทร์,
[2562] 
การแก้ปัญหานักเรียนยากจนของโรงเรียนต้นตันหยง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
นายอัดดลนัน เจะเลง,
[2561] 
การสังเคราะห์ชุดความรู้การดำเนินโครงการเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยใช้การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ขับเคลื่อน กรณีศึกษา: ความร่วมมือระหว่าง สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
นางสาวบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย,
[2561] 
การสร้างพี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา
นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล,
[2561] 
ศึกษาศักยภาพพื้นที่และชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านผาสวรรค์ ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
นายวิรัตน์ แก้วก่า,
[2561] 
เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
นายเกรียงไกร พรมเวียง,
[2561] 
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
นางเบญจพร ไชยโชค ,
[2561] 
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถีชาวนา 2 ลุ่มน้ำ 3 จังหวัด ภาคใต้ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลัก
นายวัชระ ชัยเขต ,
[2561] 
การขยายตลาดเพื่อการสร้างพื้นที่สีเขียว กรณีตลาดศุกร์สุขภาพ ในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
นายประจักษ์ ลือฉาย ,
[2561] 
กลไกเชิงสถาบัน เพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมืองน่าอยู่
นางสุนันทา สุภาวสิทธิ์,
[2561] 
การประเมินแนวทางระบบเกษตรที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรกึ่งยังชีพบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาตำบลบ้านทับและตำบลปางหินฝน ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มชาติ
นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์,
[2561] 
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนนิเวศวัฒนธรรมชาวนาพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า จ.ขอนแก่น
นางสาวรัชฎาพร ชนะแสวง,
[2561] 
คนรุ่นใหม่กับการสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ผลผลิตจากป่าชุมชน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางสาวปราลี แหล่งป่าหมุ้น,
[2561] 
กระบวนการจัด “งานศพสีเขียว” เพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษา บ้านเล่า หมู่ 2, 10, 13 และหมู่ 14 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
-พระมหาสังคม ช่างเหล็ก ,
[2561] 

รายการโครงการทั้งหมด 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th