โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
 
ประชาคมอาเซียน อาหาร สิ่งแวดล้อม
ความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปการศึกษา ธรรมภิบาล
ท่องเที่ยว ยางพารา โลจิสติกส์
    More..
สารจาก ผู้อำนวยการ สกว. ในปี 2559
  สวัสดีท่านสมาชิก นับ เป็นก้าวสำคัญของของประเทศไทยอีกครั้ง  ที่มีการปฏิรูปภายในประเทศอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่การแต่งตั้งสภาปฏิรูป แห่งชาติ (สปช.) ในปีผ่านมา  จนได้ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศจำนวน 37 ประเด็น 6 วาระการพัฒนาประเทศ  และได้สานต่อแนวทางมายังสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)   ที่มุ่งยก ระดับการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ และการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม
ควบคู่กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้เติบโตจากภายใน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างสมดุลเศรษฐกิจ  และเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลภายในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ พร้อมกับการสร้างผู้ประกอบการใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม...
คำค้นยอดฮิต!!
อาหาร สารสนเทศภูมิศาสตร์ สมุนไพร วิจัย วัฒนธรรม โลจิสติกส์ ยางพารา ผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการ ผลกระทบ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ ประมง นวัตกรรม ท่องเที่ยว ชุมชน จีน งานวิจัย เกษตร การสังเคราะห์ การศึกษา การท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน MRG 25
สถิติการใช้งาน
จำนวนโครงการวิจัย : 14,269 โครงการ
จำนวนสมาชิก : 290,717 สมาชิก

E-Library Search 
งานวิจัยในสัปดาห์นี้ วันที่ออนไลน์
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนฐานศักยภาพ ทรัพยากรชุมชน และภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
กิตติ บุญเลิศนิรันดร์,
[20/1/2564]
การวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นของอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ บนฐานทรัพยากรชุมชนเพื่อมุ่งสู่การค้าที่เป็นธรรม
ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์,
[20/1/2564]
นวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสานเพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา
อนิวรรต หาสุข,
[20/1/2564]
การพัฒนาต้นแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าใหม่ด้วยการเสริมพลังกลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา ข้าวและพืชหลังนาอินทรีย์
บัณฑิต อินณวงศ์,
[19/1/2564]
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน
อภิรักษ์ สงรักษ์,
[19/1/2564]
การศึกษาคุณลักษณะของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและการใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกอ้อย
ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ , 2562
[19/1/2564]
การพัฒนาชุดสมการสำหรับทำนายความหนาแน่นของพลังงานคลื่นผิวน้ำพร้อมการประยุกต์งานใช้สำหรับชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
ชัชวิน ศรีสุวรรณ,
[18/1/2564]
การยกระดับเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานยางล้อเพื่อขอรับรองมาตรฐาน UN ECE Regulation No.117
ศุภชัย หลักคำ,
[18/1/2564]
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มอิเลคโตรไลท์จากข้าวเพื่อให้พลังงานแก่นักกีฬา และการทดสอบสมรรถภาพของอาสาสมัครนักกีฬาทั่วไป
สุคันธา โอศิริพันธุ์, 2561
[18/1/2564]
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2560
วุฒินันท์ คงทัด,
[18/1/2564]
ระบบการตรวจวัดทางสีบนอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษที่สร้างด้วยเทคนิคสกรีนปริ้นท์โดยอาศัยหลักการภูมิคุ้มกันวิทยาที่ใช้วัสดุเชิงประกอบเงินซิลเวอร์ฟอสเฟตขนาดนาโนเป็นตัวติดตามในการตรวจวัดปริมาณสารเร่งเนื้อแดงตกค้างชนิดซาบูทามอลในสารสกัดที่มาจากสุกร
ปุริม จารุจำรัส,
[17/1/2564]
ทางเลือกใหม่สำหรับการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องของอะเซตามิโนเฟน โคเดอีนและ คาเฟอีน โดยขั้วไฟฟ้าดัดแปรด้วย กราฟีน/พีวีพี
สิรีรัตน์ ลิศนันท์ (อินทรกำแหง),
[17/1/2564]
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากดอกฝ้ายน้ำและเห็ด Sanghuangporus sp.1
เอื้ออาทร ราชจันทร์,
[17/1/2564]
การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและน้ำยาฆ่าเชื้อของเชื้อแซลโมเนลลาที่แยกได้จากเป็ดเนื้อในจังหวัดนครปฐม
นวลอนงค์ สินวัต,
[17/1/2564]
เทคโนโลยี RNA interference เพื่อประสิทธิผลของการเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย (ระยะที่ 2)
สกล พันธุ์ยิ้ม,
[16/1/2564]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

การดาวน์โหลดงานวิจัยในเดือนนี้ ดาวน์โหลด
กรณีศึกษา: รูปแบบความสำเร็จการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จันทร์จิรา จูมพลหล้า, 2557
[5,261] 
โครงการวิจัยเครือข่ายปริญญาโทด้านไทยศึกษา ประเด็น:สังคมและวัฒนธรรมของคนชายขอบ
อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2546
[1,986] 
โครงการประมวลองค์ความรู้เรื่อง "การประเมินสถานภาพไทศึกษา :การผสมผสานทางชาติพันธุ์ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม"
อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2542
[645] 
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดพหุภาษาสำหรับผู้เริ่มเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สุนทร ปิยะวสันต์, 2554
[442] 
พุทธศาสนากับศิลปะไทย ระหว่าง พ.ศ. 2000-2400
พิริยะ ไกรฤกษ์, 2557
[258] 
นโยบายการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน
ราณี อิสิชัยกุล, 2557
[252] 
การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
ศิริพร โอโกโนกิ, 2551
[232] 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย
วีระศักดิ์ อุดมโชค, 2556
[206] 
ศักยภาพและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร, 2557
[204] 
นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษย์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้เกี่ยวอาหารไทยเชิงสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach เพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปิยะนุช เงินคล้าย, 2557
[202] 
 

งานวิจัยและพัฒนา+งานวิจัยวิชาการ  
โครงการเยี่ยมชมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในแนวทางเพาะพันธุ์ปัญญา “ นวัตกรรมการสอนโครงงานฐานวิจัยแบบประณีต ”
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2562
[2562] 
การถอดบทเรียนโรงเรียนในโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง
กุญชรี ค้าขาย,
[2562] 
การศึกษาเพื่อยกระดับระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง (ACMECS)
ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ,
[2562] 
“พลเมือง” : ความหมายและความเปลี่ยนแปลง ศึกษากรณีประเทศไทย และเมียนมา”
ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล,
[2562] 
ชุมชนข้ามถิ่นที่ชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติชาวพม่ากับการกลายเป็นชายแดนของชุมชนที่อยู่ไกลจากเส้นพรมแดนรัฐชาติ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
สมหมาย ชินนาค,
[2562] 
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการให้บริการของสนามกอล์ฟเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟไทย
ศิวพร คุณภาพดีเลิศ,
[2562] 
ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อการผลิตในภาคเกษตรและความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนเกษตรกรในชนบทของประเทศไทย
อุชุก ด้วงบุตรศรี,
[2562] 
การศึกษาศักยภาพและโอกาสเข้าถึงแหล่งพลอยไพลินประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ภูวดล วรรธนะชัยแสง,
[2562] 
การจัดการโลจิสติกส์ด่านชายแดนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา เพื่อยกระดับการค้าชายแดนไปสู่เมืองเศรษฐกิจชายแดน
ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ,
[2562] 
ผลของกระบวนการดองต่อปริมาณสารสำคัญกลูโคซิโนเลตในผักกาดเขียวปลีดองในระดับอุตสาหกรรม
บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์,
[2562] 
อาชญากรรมข้ามชาติ : ภัยคุกคามประเทศไทยเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์
สุมนทิพย์ จิตสว่าง,
[2562] 
การจัดการธาตุอาหารและน้ำตามความต้องการของพุทราอย่างแม่นยำ
สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา,
[2562] 
การยกระดับบทบาทของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ในการส่งเสริมร้านอาหารไทยและพ่อครัวแม่ครัวไทยในประเทศญี่ปุ่น
ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น,
[2562] 
การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์ด้วยปัญญาของเยาวชน
นงนภัส พันธ์พลกฤต,
[2562] 
การเชื่อมงานวิจัย นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้
มารค ตามไท,
[2562] 
การพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การกำเนิดพลอยสู่อุตสาหกรรมอัญมณี จังหวัดจันทบุรี-ตราด ประเทศไทย
ศริญญา ไพศาลสมบัติ,
[2562] 
กระบวนการกลายเป็นเมืองกับความหลากหลายด้าน เกษตรกรรม กรณีศึกษาเมืองศรีสะเกษ
กนกวรรณ มะโนรมย์,
[2562] 
กระบวนการสร้างมูลค่าวัวควายในประเทศไทย: เครือข่ายและตัวแสดงจากชายแดนแม่สอดถึงเชียงราย
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ,
[2562] 
อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยคุกคามประเทศไทยและอาเซียนเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองเพื่อเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย
ประพนธ์ สหพัฒนา,
[2562] 
การส่งออกมะม่วง กล้วย ทุเรียน และมังคุด ของไทยไปญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ-ญี่ปุ่น (JTEPA)
พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์,
[2562] 
รายการโครงการทั้งหมด

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านอัตลักษณ์ประเพณีตีผึ้งชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์สำราญ ธุระตา,
[2562] 
การใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการพัฒนาภาพลักษณ์อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
นางวาลิกา โพธิ์หิรัญ,
[2562] 
การสร้างหลักสูตรกระบวนกรมืออาชีพสำหรับเจ้าพนักงานเรือนจำ ทัณฑสถานพิเศษลำปาง
นางสาวเบญจมาศ พุทธิมา ,
[2562] 
แนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์,
[2562] 
การฟื้นฟูแหล่งน้ำต้นทุนลำน้ำแม่จริมและลำห้วยสาขาให้เพียงพอต่อภาคการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำแม่จริม ตำบลหนองแดงและตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
นายมนตรี พรมี,
[2562] 
แผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำห้วยสาลีก - แม่สาคร เพื่อการเกษตร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
นายสมคิด สีเขียว,
[2562] 
การสร้างความร่วมมือปรับเปลี่ยนการผลิตเกษตรเคมีสู่เกษตรปลอดภัยบ้านนาป่าแปก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายพยุงศักดิ์ วงศ์วานิชย์,
[2562] 
กระบวนการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนปกาเกอะญอ ใน 4 พื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก
นายสันติ ช่างเจรจา,
[2562] 
กระบวนการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ แดนอินทร์,
[2562] 
การบริหารจัดการแหล่งน้ำห้วยจ๊วกและห้วยสาขาเพื่อการเกษตร โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บ้านนายาง หมู่ที่ 7 บ้านนาหวาย หมู่ที่ 8 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9 และบ้านป่าค่า หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
นายสุบรรณ ธนะปัด,
[2562] 
การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรเคมีสู่เกษตรปลอดภัยอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูวิถีชีวิต ของครัวเรือนเกษตรกรชุมชนต้นน้ำอิง ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
นายศุภชีพ สิริวงศ์ใจ,
[2562] 
การพัฒนากลไกหนุนเสริมงานวิจัยท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยววิถีชาวนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 2
นางสุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์,
[2562] 
แนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
นายประมวล ดวงนิล,
[2562] 
การศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพและข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษาภาคเหนือ
ดร.สมคิด แก้วทิพย์,
[2562] 
การสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพสำหรับผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์,
[2562] 
รูปแบบการฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนเขตหลักสี่
นางสาวศรัณพร ชวนเกริกกุล,
[2561] 
ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
นายเชิด สิงห์คำป้อง ,
[2561] 
การพัฒนานักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในลักษณะงานวิชาการเพื่อสังคม (Socially-engaged Scholarship) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อาจารย์พรรณี บัวเล็ก,
[2561] 
สร้างปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทุนชุมชนสู่ทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนประมงพื้นบ้านปัตตานี ระยะที่ 2 : การจัดการทรัพยากร ในวิถีที่ถูกบอกเล่าใหม่ของชาวประมงพื้นบ้านปัตตานี
นางสาวสุวิมล พิริยธนาลัย,
[2561] 
การพัฒนารูปแบบการตลาดเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน
นางสาวสคราญนิตย์ เล็กสุทธิ์,
[2561] 

รายการโครงการทั้งหมด 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th