โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
 
ประชาคมอาเซียน อาหาร สิ่งแวดล้อม
ความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปการศึกษา ธรรมภิบาล
ท่องเที่ยว ยางพารา โลจิสติกส์
    More..
สารจาก ผู้อำนวยการ สกว. ในปี 2559
  สวัสดีท่านสมาชิก นับ เป็นก้าวสำคัญของของประเทศไทยอีกครั้ง  ที่มีการปฏิรูปภายในประเทศอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่การแต่งตั้งสภาปฏิรูป แห่งชาติ (สปช.) ในปีผ่านมา  จนได้ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศจำนวน 37 ประเด็น 6 วาระการพัฒนาประเทศ  และได้สานต่อแนวทางมายังสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)   ที่มุ่งยก ระดับการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ และการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม
ควบคู่กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้เติบโตจากภายใน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างสมดุลเศรษฐกิจ  และเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลภายในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ พร้อมกับการสร้างผู้ประกอบการใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม...
คำค้นยอดฮิต!!
สิ่งแวดล้อม สมุนไพร วิจัย โลจิสติกส์ ยางพารา ไฟฟ้า ผู้สูงอายุ ประวัติศาสตร์ น้ำ เธ ท่องเที่ยว ชุมชน จีน งานวิจัย เครือข่าย ข้าว เกษตร การศึกษา การมีส่วนร่วม การพัฒนา การปรับตัว การท่องเที่ยว กฎหมาย MRG 25
สถิติการใช้งาน
จำนวนโครงการวิจัย : 11,180 โครงการ
จำนวนสมาชิก : 257,489 สมาชิก

E-Library Search 
งานวิจัยในสัปดาห์นี้ วันที่ออนไลน์
การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ชนิดกรดจากยางล้อรถยนต์เสื่อมสภาพ
ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย,
[26/4/2561]
สำนักประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ - ภาคเหนือตอนบน
ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา,
[26/4/2561]
Cross-Border Economic Development, Human Security and Peace Building Process in Myanmar: A Case Study of the Dawei Roadlink Project in Tanintharyi Division
นฤมล ทับจุมพล,
[26/4/2561]
ประสิทธิภาพตลาดเกษตรและกำไรต่อเกษตรกร: การส่งผ่านราคาที่สมมาตรของสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย
อารี วิบูลย์พงศ์,
[25/4/2561]
บทบาทที่สำคัญของระดับแคลเซียมที่สูงขึ้นภายในเซลล์เหนี่ยวนำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของไมโทคอนเดรียและการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทจากพิษของเมทแอมเฟตามีน
บัณฑิต เจตน์สว่าง,
[25/4/2561]
การปฏิรูประบบงบประมาณเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับการดำเนินนโยบายกึ่งการคลัง
ภาวิน ศิริประภานุกูล,
[24/4/2561]
สมรรถนะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบภายใต้ความเร่งหนีศูนย์กลาง
นิติ คำเมืองลือ,
[24/4/2561]
ผลกระทบของแม่เพรียงทรายที่ถูกเพิ่มคุณค่าโดยกรดไขมันชนิดต่างๆ เพื่อใช้เป็นอาหารกุ้งต่อความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งกุลาดำพ่อพันธุ์
รุ่งนภา ลีละธนาวิทย์,
[24/4/2561]
พฤติกรรมกลศาสร์และรูปแบบการเรียงตัวของรอยแตกในหินดินดาน
วรัญทร คณิตปัญญาเจริญ,
[23/4/2561]
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัส-โฮสต์: พยาธิกำเนิด การติดเชื้อข้ามสปีชีส์ และการพัฒนาวัคซีน
ประเสริฐ เอื้อวรากุล,
[23/4/2561]
การค้นหาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งโดยการใช้ Saccharomyces cerevisiae chemical genetic synthetic lethality screen
ลาเรน เจนเซน,
[22/4/2561]
กลยุทธ์การคัดเลือกโพรไบโอติกเพื่อเป็นอาหารเสริมในสุกร
อมลยา    โตสุโขวงศ์,
[22/4/2561]
วงจรรวมแอนาลอกไฟเลี้ยงต่ำสำหรับงานตรวจวัดทางชีวการแพทย์ในเทคโนโลยีซีมอส
ภาณุมาส คำสัตย์,
[22/4/2561]
ความสัมพันธ์ของการติดพยาธิโอพิสทอร์คิสไวเวอร์รินิและเบาหวาน และการพัฒนา/ความรุนแรงของภาวะดื้อต่ออินซูลินในโรคพยาธิใบไม้ตับในหนูแฮมสเตอร์ที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงเพื่อการป้องกันและรักษา
สมชาย ปิ่นละออ,
[21/4/2561]
การพัฒนาระบบนำส่งยาผ่านเยื่อเมือกของยาที่ถูกทำลายที่ตับก่อนดูดซึมเข้ากระแสเลือด: haloperidol and itraconazole
ดวงดาว ฉันทศาสตร์,
[21/4/2561]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

การดาวน์โหลดงานวิจัยในเดือนนี้ ดาวน์โหลด
การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
ศิริพร โอโกโนกิ, 2551
[285] 
แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหารกินด่วนและอาหารขยะของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สำอาง สืบสมาน, 2546
[232] 
การพัฒนาบทเรียน e-lerning แบบปฎิสัมพันธ์ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
อัญชลี มั่นคง,
[200] 
โครงการพัฒนาโครงการวิจัย เรื่อง "การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย"
เจตนา นาควัชระ, 2542
[120] 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2546
[105] 
โครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม
กฤตยา อาชวนิจกุล, 2541
[95] 
นโยบายการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน
ราณี อิสิชัยกุล,
[92] 
การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรม
ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ,
[89] 
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด
อุทัยรัตน์ ณ นคร, 2558
[78] 
ปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
สมชาย รัตนชื่อสกุล, 2551
[73] 
 

งานวิจัยและพัฒนา+งานวิจัยวิชาการ  
การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา
ระวีวรรณ สุวรรณศร,
[2559] 
การพัฒนาระบบวิจัยเพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้และนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านการจัดการสังคมและนวัตกรรมสังคม (Social entrepreneurship and social innovation) สำหรับพื้นที่ชายแดน (ระยะที่ 2)
ดรุณี วัฒนศิริเวช,
[2559] 
การศึกษาการถอดบทเรียนในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จากงานวิจัยภายใต้แบรนด์ Innovative House
เสมอ ถาน้อย,
[2559] 
การพัฒนาระบบการเลี้ยงและการสร้างตลาดไก่ประดู่หางดำอินทรีย์
วรศิลป์ มาลัยทอง,
[2559] 
การควบคุมศัตรูสำคัญของพริกด้วยเชื้อราสาเหตุโรคแมลง Beauvaria Bassiana
มาลี ตั้งระเบียบ,
[2559] 
การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ยุทธศาสตร์การผลักดันทางการตลาดในระดับชุมชนและระดับบน
นพพร วายุโชติ,
[2559] 
การซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับในตลาดทุนสิงคโปร์และไทย
พันทิศา ภาวบุตร,
[2559] 
การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบและเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม (ระยะที่ 5)
นิรันดร มาแทน,
[2559] 
การยกระดับความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรรายย่อย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์,
[2559] 
การเช่าที่ดินของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทยและผลกระทบต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
อุชุก ด้วงบุตรศรี,
[2559] 
การศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สุธรรม อยู่ในธรรม,
[2559] 
การพัฒนาตลาด และแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ
จรัญ ใจลังกา,
[2559] 
การศึกษาผลกระทบต่อตลาดแรงงานในประเทศของการลงทุนตรงของไทยในต่างประเทศในระดับอุตสาหกรรม
เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู,
[2559] 
โอกาสของแรงงานข้ามชาติไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การวิจัยสำรวจธุรกิจ Shared Services and Outsourcing ในมาเลเซีย
อรชา รักดี,
[2559] 
การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ทุเรียนในภาคใต้
ชัญญาภัค หล้าแหล่ง,
[2559] 
การรับรู้ความเสี่ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงของเกษตรกรสวนยางในภาคใต้ ประเทศไทย
ไชยยะ คงมณี,
[2559] 
การกระจายอำนาจ และคอร์รัปชั่น: กรณีศึกษาการเผาป่าในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์,
[2559] 
การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (ระยะที่ 2)
เกษม อัศวตรีรัตนกุล,
[2559] 
ผลการพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสู่การเลี้ยงระบบอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดเชียงราย
สุพล ปานพาน,
[2559] 
การบริหารจัดการระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในระบบเลี้ยงปล่อยธรรมชาติพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สู่มาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองและการสร้างแบรนด์ของเกษตรกร
ณรงค์ วีรารักษ์,
[2559] 
รายการโครงการทั้งหมด

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
แนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินธรณีสงฆ์ของชุมชนอย่างมั่นคงในเขตสายไหม
อาจารย์โกญจนาท เจริญสุข,
[2559] 
การศึกษาคุณค่าและการฟื้นฟูอนุรักษ์การเลี้ยงควายในพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า บ้านป่าแดง ตำบลบ้านไผ่ และบ้านละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
นายอภิศิทธิ์ บุสำโรง,
[2559] 
แนวทางการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อม รอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 2
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ,
[2559] 
หนุนเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยท้องถิ่น ชุมชนกะเหรี่ยง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก
นายสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์,
[2559] 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นายภุชงค์ เสนานุช,
[2559] 
การพัฒนาระบบและศักยภาพผู้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นรุ่นเยาว์ (Junior Staff Node Network: JSN) ในศตวรรษที่ 21 สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ดร.สมคิด แก้วทิพย์,
[2559] 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นางวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย,
[2559] 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นางอำไพรัตน์ อักษรพรหม,
[2559] 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
นายสมศักดิ์ อมรสิริพงศ์,
[2559] 
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ “ วิถีเกษตรอีสาน : ภาวะเศรษฐกิจที่เผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศ”
นางปรียานุช ป้องภัย,
[2559] 
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผ้าไหมแบบมีส่วนร่วมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
นางสาวจันทร์จิตร เธียรสิริ,
[2559] 
การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
นายอนุสรณ์ ธรรมดา,
[2559] 
การจัดการท่องเที่ยว “เขียวสวยหอม” เมืองเชียงใหม่
นางสาวเปล่งศรี ตองอ่อน,
[2559] 
รูปแบบการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นของชุมชนต่อเด็กและเยาวชนบ้านหัวฝาย ตำบลโปงน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสุทธิพงษ์ โพงจ่าม,
[2559] 
การประยุกต์ใช้หลักคำสอนทางศาสนาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อลดหนี้สินของคนในชุมชนบ้านสันถนน ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
นายบุญยง ถนอมบุญ,
[2559] 
กระบวนการสืบค้นความหมาย คุณค่าและการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชนวัดกัญจน์นิธยาราม(ป่าไผ่) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พระปลัดประจวบ ทุนผลงาม,
[2559] 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรค NCD ในวิถีอิสลาม
นางรัตติฟาร์ สิมารักษ์,
[2559] 
การสืบค้นภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก,เยาวชนกับชุมชน บ้านหนองเหนี่ยง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวนุสวรรณ สินเจิมศิริ,
[2559] 
การประยุกต์หลักศาสนธรรมเพื่อการฟื้นฟูการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของคนในหมู่บ้านใต้ร้อง
นายแสวง ปวงจักร์ทา,
[2559] 
การบริหารพื้นที่โดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านห้วยน้ำนัก ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
นายยงยุทธ เนตรนิรันดร,
[2559] 

รายการโครงการทั้งหมด 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th