โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
 
ประชาคมอาเซียน อาหาร สิ่งแวดล้อม
ความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปการศึกษา ธรรมภิบาล
ท่องเที่ยว ยางพารา โลจิสติกส์
    More..
สารจาก ผู้อำนวยการ สกว. ในปี 2559
  สวัสดีท่านสมาชิก นับ เป็นก้าวสำคัญของของประเทศไทยอีกครั้ง  ที่มีการปฏิรูปภายในประเทศอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่การแต่งตั้งสภาปฏิรูป แห่งชาติ (สปช.) ในปีผ่านมา  จนได้ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศจำนวน 37 ประเด็น 6 วาระการพัฒนาประเทศ  และได้สานต่อแนวทางมายังสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)   ที่มุ่งยก ระดับการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ และการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม
ควบคู่กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้เติบโตจากภายใน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างสมดุลเศรษฐกิจ  และเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลภายในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ พร้อมกับการสร้างผู้ประกอบการใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม...
คำค้นยอดฮิต!!
อาหาร สมุนไพร เศรษฐกิจ วิจัย วัฒนธรรม โลจิสติกส์ ลิ้นจี่ ยางพารา เมือง ภาษาไทย พัฒนา ผู้สูงอายุ ปัจจัย ประวัติศาสตร์ เธ ท่องเที่ยว ต้นทุน งานวิจัย ข้าว การศึกษา การมีส่วนร่วม การพัฒนา การท่องเที่ยว กล้วย 25
สถิติการใช้งาน
จำนวนโครงการวิจัย : 10,983 โครงการ
จำนวนสมาชิก : 253,455 สมาชิก

E-Library Search



 
งานวิจัยในสัปดาห์นี้ วันที่ออนไลน์
กัมมัฏฐานล้านนา : รูปแบบ วิธีปฏิบัติและการสืบทอด
วิโรจน์ อินทนนท์,
[19/1/2561]
ศิลปะสื่อการแสดงสดทวารวดี : กรณีศึกษาเจดีย์จุลประโทน จังหวัดนครปฐม
ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์,
[18/1/2561]
จิต - จักรวาล การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยให้เป็นสื่อสร้างสำนึกทางศีลธรรม
ฉลองเดช คูภานุมาต,
[18/1/2561]
ศีลธรรมของความรุนแรง และความรุนแรงของศีลธรรมในวิกฤตประชาธิปไตยไทย (2556-2557)
ประจักษ์ ก้องกีรติ ,
[17/1/2561]
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชีไทยระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
วาริพิณ มงคลสมัย,
[17/1/2561]
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดจากผลฟักข้าว และใบชะมวง ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับ ROS production, MAPK/ERK pathway และไมโตคอนเดรียในเซลล์ neuronal-like neuroblastoma และเซลล์ primary fibroblast ภายใต้สภาวะที่ถูกกดดันด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ชัชวาล สิงหะพล,
[17/1/2561]
จากชนชั้นกลางผู้ปกป้องประชาธิปไตยสู่ มวลมหาประชาชนผู้ปกป้องการเมืองเชิงศีลธรรม: ปฏิบัติการทางอุดมการณ์การเมืองเชิงศีลธรรมในหมู่ผู้ชุมนุมย่านธุรกิจสีลม-อโศก ในขบวนการต่อต้านทักษิณ
กนกรัตน์ เลิศชูสกุล,
[16/1/2561]
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นปาตานีในกีตาบยาวี
ฟาเดลล์ หะยีฮาระสะ,
[15/1/2561]
โครงการพัฒนาภาษาและฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้ (ระยะที่ 3: เดือน เมษายน 2554 - เมษยน 2555)
สุวิไล เปรมศรีรัตน์,
[14/1/2561]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

การดาวน์โหลดงานวิจัยในเดือนนี้ ดาวน์โหลด
กรณีศึกษา: รูปแบบความสำเร็จการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จันทร์จิรา จูมพลหล้า,
[5,261] 
โครงการวิจัยเครือข่ายปริญญาโทด้านไทยศึกษา ประเด็น:สังคมและวัฒนธรรมของคนชายขอบ
อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2546
[1,986] 
โครงการประมวลองค์ความรู้เรื่อง "การประเมินสถานภาพไทศึกษา :การผสมผสานทางชาติพันธุ์ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม"
อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2542
[645] 
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดพหุภาษาสำหรับผู้เริ่มเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สุนทร ปิยะวสันต์,
[442] 
พุทธศาสนากับศิลปะไทย ระหว่าง พ.ศ. 2000-2400
พิริยะ ไกรฤกษ์,
[258] 
นโยบายการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน
ราณี อิสิชัยกุล,
[252] 
การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
ศิริพร โอโกโนกิ, 2551
[232] 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย
วีระศักดิ์ อุดมโชค,
[206] 
ศักยภาพและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สินธุ์ สโรบล,
[204] 
นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษย์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้เกี่ยวอาหารไทยเชิงสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach เพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปิยะนุช เงินคล้าย,
[202] 
 

งานวิจัยและพัฒนา+งานวิจัยวิชาการ  
การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา
ระวีวรรณ สุวรรณศร,
[2559] 
รูปแบบธุรกิจการเกษตรในพื้นที่สูงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
เขมรัฐ เถลิงศรี,
[2559] 
การศึกษาการถอดบทเรียนในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จากงานวิจัยภายใต้แบรนด์ Innovative House
เสมอ ถาน้อย,
[2559] 
การควบคุมศัตรูสำคัญของพริกด้วยเชื้อราสาเหตุโรคแมลง Beauvaria Bassiana
มาลี ตั้งระเบียบ,
[2559] 
การซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับในตลาดทุนสิงคโปร์และไทย
พันทิศา ภาวบุตร,
[2559] 
การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบและเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม (ระยะที่ 5)
นิรันดร มาแทน,
[2559] 
การยกระดับความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรรายย่อย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์,
[2559] 
การเช่าที่ดินของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทยและผลกระทบต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
อุชุก ด้วงบุตรศรี,
[2559] 
การศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สุธรรม อยู่ในธรรม,
[2559] 
การศึกษาผลกระทบต่อตลาดแรงงานในประเทศของการลงทุนตรงของไทยในต่างประเทศในระดับอุตสาหกรรม
เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู,
[2559] 
การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ทุเรียนในภาคใต้
ชัญญาภัค หล้าแหล่ง,
[2559] 
การรับรู้ความเสี่ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงของเกษตรกรสวนยางในภาคใต้ ประเทศไทย
ไชยยะ คงมณี,
[2559] 
การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (ระยะที่ 2)
เกษม อัศวตรีรัตนกุล,
[2559] 
การบริหารจัดการการค้าข้างทาง (Street Vending) ในประเทศไทย : สถานการณ์ และทิศทางนโยบายที่ควรจะเป็น
นฤมล นิราทร,
[2559] 
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องคุณค่าผักและผลไม้
ณรงค์ ผัดอ่อนอ้าย,
[2559] 
การผลิตและการบริโภคผักผลไม้ไทยในผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท
ยุพิน ขำนิล,
[2559] 
การใช้สื่อ PODCAST และรายการ WITCAST เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สกว.ออกสู่ประชาชนผู้ใฝ่รู้ทั่วไป
แทนไท ประเสริฐกุล,
[2559] 
ฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
นราพงศ์ ศรีวิศาล,
[2559] 
การเกษตรเชิงพหุภารกิจ: แนวคิดในการกำหนดนโยบายนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเจริญเติบโตสีเขียวของประเทศไทย
ชพิกา สังขพิทักษ์,
[2559] 
นโยบายน้ำไทย : ฐานความรู้เพื่ออนาคต
โสภณ ชมชาญ,
[2559] 
รายการโครงการทั้งหมด

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
แนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินธรณีสงฆ์ของชุมชนอย่างมั่นคงในเขตสายไหม
อาจารย์โกญจนาท เจริญสุข,
[2559] 
แนวทางการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อม รอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 2
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ,
[2559] 
การพัฒนาระบบและศักยภาพผู้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นรุ่นเยาว์ (Junior Staff Node Network: JSN) ในศตวรรษที่ 21 สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ดร.สมคิด แก้วทิพย์,
[2559] 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นางอำไพรัตน์ อักษรพรหม,
[2559] 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
นายสมศักดิ์ อมรสิริพงศ์,
[2559] 
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ “ วิถีเกษตรอีสาน : ภาวะเศรษฐกิจที่เผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศ”
นางปรียานุช ป้องภัย,
[2559] 
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านดอนข่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่ 7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
นายทวี สุขโข,
[2559] 
การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
นายอนุสรณ์ ธรรมดา,
[2559] 
รูปแบบการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นของชุมชนต่อเด็กและเยาวชนบ้านหัวฝาย ตำบลโปงน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสุทธิพงษ์ โพงจ่าม,
[2559] 
การสืบค้นภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก,เยาวชนกับชุมชน บ้านหนองเหนี่ยง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวนุสวรรณ สินเจิมศิริ,
[2559] 
การประยุกต์หลักศาสนธรรมเพื่อการฟื้นฟูการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของคนในหมู่บ้านใต้ร้อง
นายแสวง ปวงจักร์ทา,
[2559] 
การสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการปรับตัวรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านนาแวง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
นายสุวรรณ คนฉลาด ,
[2559] 
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หาดทรายสูงบ้านลาดเจริญ ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
นายจำปา ทองโสภา ,
[2559] 
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผ้าไหมแบบมีส่วนร่วมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
นางสาวจันทร์จิตร เธียรสิริ,
[2559] 
รูปแบบการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกชุมชนในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงของเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายภาสกร บัวศรี,
[2558] 
การฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
นายดนัย ชาทิพฮด,
[2558] 
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นชายแดน ไทย – ลาว กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำเหือง (ท่าลี่ – แก่นท้าว)
นายดำรงศักดิ์ มะโนแก้ว,
[2558] 
การสร้างเครือข่ายช่างชาวนาเพื่อพัฒนานวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีการผลิตสำหรับชาวนาสูงอายุในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง
นายทองหล่อ ขวัญทอง,
[2558] 
การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ภายใต้สิทธิทางวิถีวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตำบลนาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
นายอังแก่น -,
[2558] 
การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสม และสอดคล้องของท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ในชุมชนภาคอีสานตอนกลาง
นายเรืองเดช โพธิ์ศรี,
[2558] 

รายการโครงการทั้งหมด



 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th