โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
 
ประชาคมอาเซียน อาหาร สิ่งแวดล้อม
ความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปการศึกษา ธรรมภิบาล
ท่องเที่ยว ยางพารา โลจิสติกส์
    More..
สารจาก ผู้อำนวยการ สกว. ในปี 2559
  สวัสดีท่านสมาชิก นับ เป็นก้าวสำคัญของของประเทศไทยอีกครั้ง  ที่มีการปฏิรูปภายในประเทศอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่การแต่งตั้งสภาปฏิรูป แห่งชาติ (สปช.) ในปีผ่านมา  จนได้ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศจำนวน 37 ประเด็น 6 วาระการพัฒนาประเทศ  และได้สานต่อแนวทางมายังสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)   ที่มุ่งยก ระดับการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ และการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม
ควบคู่กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้เติบโตจากภายใน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างสมดุลเศรษฐกิจ  และเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลภายในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ พร้อมกับการสร้างผู้ประกอบการใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม...
คำค้นยอดฮิต!!
อาหาร สิทธิ สมุนไพร เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน วิจัย วัฒนธรรม โลจิสติกส์ ยางพารา ผู้สูงอายุ ประวัติศาสตร์ เธ‚เน‰เธฒเธง เธ เทคโนโลยี ท่องเที่ยว ฐานข้อมูล ชุมชน งานวิจัย ข้าว เกษตร การศึกษา การพัฒนา การท่องเที่ยว MRG 25
สถิติการใช้งาน
จำนวนโครงการวิจัย : 10,753 โครงการ
จำนวนสมาชิก : 249,807 สมาชิก

E-Library Search 
งานวิจัยในสัปดาห์นี้ วันที่ออนไลน์
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. และ สกว. ระยะที่ 2
ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล,
[18/10/2560]
โครงการประสานงานวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์,
[18/10/2560]
การจัดการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดความคุ้มค่าในการผลิตไฟฟ้า
พิชญ รัชฏาวงศ์ ,
[17/10/2560]
ศึกษาสถานภาพการตลาดสินค้าไหมในประเทศอาเซียน
ศิริพร บุญชู,
[17/10/2560]
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนบ้านฮวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน
ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล,
[17/10/2560]
โครงการวิจัยและพัฒนาชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รัตติพล ตันยา,
[16/10/2560]
การสร้างศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารนำร่องจังหวัดบุรีรัมย์ (Buriram Product Highlight) เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์,
[16/10/2560]
การสร้างตัวแบบเชิงกระบวนการและเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรังสู่ความยั่งยืน
อภิรักษ์ สงรักษ์,
[16/10/2560]
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟางด้วยแบคทีเรียสร้างสปอร์
เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์,
[15/10/2560]
อิทธิพลของโครเมียมที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและสีของโลหะผสมทอง-แพลเลเดียม
สิริพร โรจนนันต์,
[15/10/2560]
การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนเพื่อสร้างโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์,
[15/10/2560]
แผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีไทยและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จุฑามาศ วิศาลสิงห์,
[15/10/2560]
การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาหรือข้อตกลงด้านการเกษตรและบทบาทของหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการคุ้มครองเกษตรกร
กนิช บุณยัษฐิติ,
[14/10/2560]
การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเอเชีย
สมบัติ กาญจนกิจ,
[14/10/2560]
อนาคตภาพของคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษหน้า
วิไลลักษณ์ ลังกา,
[14/10/2560]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

การดาวน์โหลดงานวิจัยในเดือนนี้ ดาวน์โหลด
 

งานวิจัยและพัฒนา+งานวิจัยวิชาการ  
การศึกษาการถอดบทเรียนในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จากงานวิจัยภายใต้แบรนด์ Innovative House
เสมอ ถาน้อย,
[2559] 
รูปแบบธุรกิจการเกษตรในพื้นที่สูงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
เขมรัฐ เถลิงศรี,
[2559] 
การศึกษาผลกระทบต่อตลาดแรงงานในประเทศของการลงทุนตรงของไทยในต่างประเทศในระดับอุตสาหกรรม
เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู,
[2559] 
การรับรู้ความเสี่ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงของเกษตรกรสวนยางในภาคใต้ ประเทศไทย
ไชยยะ คงมณี,
[2559] 
การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (ระยะที่ 2)
เกษม อัศวตรีรัตนกุล,
[2559] 
การบริหารจัดการการค้าข้างทาง (Street Vending) ในประเทศไทย : สถานการณ์ และทิศทางนโยบายที่ควรจะเป็น
นฤมล นิราทร,
[2559] 
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องคุณค่าผักและผลไม้
ณรงค์ ผัดอ่อนอ้าย,
[2559] 
การผลิตและการบริโภคผักผลไม้ไทยในผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท
ยุพิน ขำนิล,
[2559] 
การใช้สื่อ PODCAST และรายการ WITCAST เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สกว.ออกสู่ประชาชนผู้ใฝ่รู้ทั่วไป
แทนไท ประเสริฐกุล,
[2559] 
ฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
นราพงศ์ ศรีวิศาล,
[2559] 
การเกษตรเชิงพหุภารกิจ: แนวคิดในการกำหนดนโยบายนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเจริญเติบโตสีเขียวของประเทศไทย
ชพิกา สังขพิทักษ์,
[2559] 
นโยบายน้ำไทย : ฐานความรู้เพื่ออนาคต
โสภณ ชมชาญ,
[2559] 
ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชนระยะที่ 2
ชัยชาญ ถาวรเวช,
[2559] 
การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพด้วยตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดง
อาทิตย์ อัศวสุขี,
[2559] 
การหาปริมาณพิวรีนและกรดยูริกในผักพื้นบ้านไทย
ชุติมา เพชรกระจ่าง,
[2559] 
การรับรู้ผลกระทบและการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
พลากร สัตย์ซื่อ,
[2559] 
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตข้าวที่มีคุณลักษณะเฉพาะและสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์ครัวโคราชสู่ครัวโลก ระยะที่ 2
วิเชียร ฝอยพิกุล,
[2559] 
อัตรภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีผลจริงสำหรับการลงุทนทางตรงของธุรกิจไทยในประเทศอาเซียนที่สำคัญ
อธิภัทร มุทิตาเจริญ,
[2559] 
การยกระดับความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรรายย่อย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์,
[2559] 
ประมวลองค์ความรู้และสังเคราะห์งานวิจัยภายใต้ชุดโครงการศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดินเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาการจัดการทรัพยากรดินและที่ดินในอนาคต
อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์,
[2558] 
รายการโครงการทั้งหมด

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นางอำไพรัตน์ อักษรพรหม,
[2559] 
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หาดทรายสูงบ้านลาดเจริญ ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
นายจำปา ทองโสภา ,
[2559] 
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผ้าไหมแบบมีส่วนร่วมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
นางสาวจันทร์จิตร เธียรสิริ,
[2559] 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพข้าวอินทรีย์ด้วยนวัตกรรมเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
นางสมทรง แสวงดี,
[2558] 
การฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
นายดนัย ชาทิพฮด,
[2558] 
การสร้างเครือข่ายช่างชาวนาเพื่อพัฒนานวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีการผลิตสำหรับชาวนาสูงอายุในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง
นายทองหล่อ ขวัญทอง,
[2558] 
การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสม และสอดคล้องของท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ในชุมชนภาคอีสานตอนกลาง
นายเรืองเดช โพธิ์ศรี,
[2558] 
การศึกษารูปแบบการผลิตข้าวในระบบนาดำที่ง่าย ใช้แรงงานน้อยและเหมาะสมกับระบบนิเวศน์นาโคก นาทุ่งและนาลุ่ม กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายชาวนาอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลกำแมด ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม และตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
นายดาวเรือง พืชผล,
[2558] 
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตข้าวในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
นายสยาม หยองเอ่น,
[2558] 
การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในระบบเกษตรอินทรีย์
นางสาวมาลี สุปันตี,
[2558] 
แนวทางการบริหารจัดการน้ำ ด้วยภูมิปัญญาชาวนาพรุใหญ่ เพื่อการฟื้นฟูการทำนา กรณีศึกษา: นาพรุใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านภูเขาทอง ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
นางสาวเสาย๊ะ คงยศ,
[2558] 
การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกับพืชฤดูแล้งโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
นางปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง,
[2558] 
รูปแบบการปรับตัวของชุมชนในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี
นางมัสยา คำแหง,
[2558] 
ปริทัศน์สถานภาพความรู้ เรื่องความเหลื่อมล้ำในเมืองท่องเที่ยว
นายเทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์,
[2558] 
การพัฒนารูปแบบศูนย์บริการ ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility) โดยการมีส่วนร่วมของจิตอาสา
นายจักรภพ ดุลศิริชัย,
[2558] 
การเสริมสร้างและฟื้นพลังสามัคคี 4 ศาสนาย่านวัดเกตโดยความร่วมมือระหว่างชุมชนกับฝ่ายวิชาการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
นางบานจิตร สายรอคำ,
[2558] 
ความร่วมมือของชาวบ้านย่านวัดเกตกับนักวิชาการในการสืบค้นและรื้อฟื้นของดีทางด้านวิถีชีวิตอาหารการกินตำรับย่านวัดเกตสู่การพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
นางสาวธัญภรณ์ เกิดน้อย,
[2558] 
รูปแบบการสร้างรายได้ของครอบครัวเกษตรกรรุ่นใหม่ในระบบเกษตรอินทรีย์ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
นายไฉน นารมย์ ,
[2558] 
วิถีการดำรงชีพและการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการเกษตรของเกษตรกรบ้านบุ่งคล้า ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
นายเชาวลิต วิชัย,
[2558] 
พัฒนาช่องทางการตลาดพริกปลอดภัย กรณีศึกษา บ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นางสาวพัชรี ตันเสดี ,
[2558] 

รายการโครงการทั้งหมด 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th