โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
 
ประชาคมอาเซียน อาหาร สิ่งแวดล้อม
ความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปการศึกษา ธรรมภิบาล
ท่องเที่ยว ยางพารา โลจิสติกส์
    More..
สารจาก ผู้อำนวยการ สกว. ในปี 2559
  สวัสดีท่านสมาชิก นับ เป็นก้าวสำคัญของของประเทศไทยอีกครั้ง  ที่มีการปฏิรูปภายในประเทศอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่การแต่งตั้งสภาปฏิรูป แห่งชาติ (สปช.) ในปีผ่านมา  จนได้ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศจำนวน 37 ประเด็น 6 วาระการพัฒนาประเทศ  และได้สานต่อแนวทางมายังสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)   ที่มุ่งยก ระดับการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ และการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม
ควบคู่กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้เติบโตจากภายใน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างสมดุลเศรษฐกิจ  และเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลภายในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ พร้อมกับการสร้างผู้ประกอบการใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม...
คำค้นยอดฮิต!!
อาหาร สื่อ สมุนไพร เศรษฐกิจพอเพียง วิจัย วัฒนธรรม โลจิสติกส์ ยางพารา ยาง ผู้สูงอายุ ประวัติศาสตร์ น้ำ นวัตกรรม เธ ท่องเที่ยว ต้นทุน เชียงใหม่ ชายแดน จีน งานวิจัย ข้าว เกษตร การศึกษา การบริหาร การท่องเที่ยว
สถิติการใช้งาน
จำนวนโครงการวิจัย : 11,673 โครงการ
จำนวนสมาชิก : 261,530 สมาชิก

E-Library Search 
งานวิจัยในสัปดาห์นี้ วันที่ออนไลน์
ผลของโอลิโกแซคคาไรด์จากแก้วมังกรต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่ส่วนต้นและส่วนปลายในหนูถีบจักร
พิศเรศ คุ่ยต่วน,
[17/8/2561]
การพัฒนาระบบนำส่งยาขนาดนาโนสำหรับแอลฟาแมงโกสทินเพื่อเพิ่มสภาพพร้อมใช้ทางชีวภาพ
วารี ลิมป์วิกรานต์,
[17/8/2561]
โปรติโอมิคการแสดงออกของซีรัมโปรตีนในเป็ดระหว่างได้รับสารพิษอะฟลาทอกซินบี 1
ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล,
[17/8/2561]
การเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์
สุทธวัฒน์ เบญจกุล,
[16/8/2561]
การเพิ่มชีวสังเคราะห์ของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพกลุ่มอนุพันธ์ไบเบนซิลในพืชเศรษฐกิจตระกูลเด็นโดรเบียม
สรกนก วิมลมั่งคั่ง,
[16/8/2561]
ผลของตัวยับยั้งการทำงานของตัวรับแอนโดรเจนและการให้เทสโทสเทอโรนแทนที่ต่อการควบคุมระดับของแคลเซียมในหัวใจของหนูปกติและหนูที่ได้รับการผ่าตัดเอาลูกอัณฑะออก
ภูเนตร วีรธีรางกูร,
[16/8/2561]
Electrochemical scanning tunneling microscopy (EC-STM), scanning electrochemical microscopy (SECM) and trace voltammetry: Methodological advancements and applications
Albert Schulte,
[15/8/2561]
เทคโนโลยี RNA interference เพื่อประสิทธิผลของการเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย
สกล พันธุ์ยิ้ม,
[15/8/2561]
บทบาทของ fibroblast และ extracellular matrix ต่อการบุกรุกเนื้อเยื่อของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย,
[15/8/2561]
การใช้ละครประยุกต์เพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเข้าใจในตนเองของเยาวชนไร้สัญชาติ : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนไร้สัญชาติ ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
ปวลักขิ์ สุรัสวดี,
[14/8/2561]
การสร้างคุณค่าบนการจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากสมุนไพรสำหรับธุรกิจสปา
ธนโชติ บุญวรโชติ, 2560
[12/8/2561]
การท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ "แม่ของแผ่นดิน มิ่งขวัญชาวไทย" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
พรรณี สวนเพลง, 2560
[12/8/2561]
แผนงานการประเมินความคุ้มค่าทางการเงินของรูปแบบโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่าเรือปากบารา
รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข, 2560
[12/8/2561]
การเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ๕ เขตของไทย
แสงแข บุญศิริ, 2560
[11/8/2561]
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปสงค์ของตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน (ปีที่2: ผลกระทบจากการขยายตัวของตลาดนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย)
อัครพงศ์ อั้นทอง, 2560
[11/8/2561]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

การดาวน์โหลดงานวิจัยในเดือนนี้ ดาวน์โหลด
การพยากรณ์ฝนล่วงหน้าในคาบเวลาฤดูกาลสำหรับประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติของความเชื่อมโยงระยะไกลในระบบมหาสมุทรกับบรรยากาศ
ปัทมา สิงหรักษ์,
[1,084] 
การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
ศิริพร โอโกโนกิ, 2551
[380] 
แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหารกินด่วนและอาหารขยะของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สำอาง สืบสมาน, 2546
[348] 
การปรับสภาพดินด้วยสลัดจ์จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อนำมาใช้บำบัดน้ำชะละลายขยะ
เฉลิมราช วันทวิน, 2547
[187] 
ปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
สมชาย รัตนชื่อสกุล, 2551
[145] 
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด
อุทัยรัตน์ ณ นคร, 2558
[119] 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2546
[115] 
ผลของการส่งเสริมการงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรต่อการยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
รัตน์ศิริ (สัจจา) ทาโต, 2550
[112] 
การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่
เดชวิทย์ นิลวรรณ, 2558
[109] 
จากเมาไม่ขับสู่การป้องกันอุบัติเหตุจราจรที่ยั่งยืน
ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, 2545
[107] 
 

งานวิจัยและพัฒนา+งานวิจัยวิชาการ  
การประมาณการผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/เมล็ดพันธุ์ และ เกษตรผสมผสาน กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
นาฎสุดา ภูมิจำนงค์, 2560
[2560] 
สื่อสารงานวิจัยสูงวัยสู่การเตรียมพร้อมสังคมสูงอายุ
อภิวัฒน์ ภุมรา, 2560
[2560] 
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์, 2561
[2560] 
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ณัฐกร โต๊ะสิงห์, 2561
[2560] 
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร
บัณฑิต อินณวงศ์, 2561
[2560] 
การศึกษาวิธีเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออกดอกลำไยนอกฤดูในฤดูฝน
พาวิน มะโนชัย, 2560
[2560] 
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่หนุนเสริมขีดความสามารถภาคการเกษตรและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดนครราชสีมา
วิเชียร ฝอยพิกุล, 2561
[2560] 
การพัฒนาฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานของหญ้าเนเปียร์ พืชพลังงาน-อาหารสัตว์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไทย
อาจารี เเสงเสถียร, 2561
[2560] 
การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3
เกษม อัศวตรีรัตนกุล, 2561
[2560] 
โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ระยะที่ 3
วันชัย สุทธะนันท์, 2561
[2560] 
ทักษะทางการเงินกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร กรณีศึกษาจังหวัดตรัง
ดลินา อมรเหมานนท์,
[2560] 
การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 3
ระวีวรรณ สุวรรณศร, 2561
[2560] 
การใช้ละครประยุกต์เพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเข้าใจในตนเองของเยาวชนไร้สัญชาติ : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนไร้สัญชาติ ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
ปวลักขิ์ สุรัสวดี,
[2560] 
การบริหารจัดการระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในระบบเลี้ยงปล่อยธรรมชาติพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สู่มาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองและการสร้างแบรนด์ของเกษตรกร
ณรงค์ วีรารักษ์,
[2559] 
การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบและเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม (ระยะที่ 5)
นิรันดร มาแทน,
[2559] 
การยกระดับความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรรายย่อย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์,
[2559] 
การเช่าที่ดินของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทยและผลกระทบต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
อุชุก ด้วงบุตรศรี,
[2559] 
การศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สุธรรม อยู่ในธรรม,
[2559] 
การบริหารจัดการการค้าข้างทาง (Street Vending) ในประเทศไทย : สถานการณ์ และทิศทางนโยบายที่ควรจะเป็น
นฤมล นิราทร,
[2559] 
การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (ระยะที่ 2)
เกษม อัศวตรีรัตนกุล,
[2559] 
รายการโครงการทั้งหมด

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
แนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินธรณีสงฆ์ของชุมชนอย่างมั่นคงในเขตสายไหม
อาจารย์โกญจนาท เจริญสุข,
[2559] 
การศึกษาคุณค่าและการฟื้นฟูอนุรักษ์การเลี้ยงควายในพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า บ้านป่าแดง ตำบลบ้านไผ่ และบ้านละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
นายอภิศิทธิ์ บุสำโรง,
[2559] 
การพัฒนากลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ผศ.ดร.สาวิตร มีจุ้ย,
[2559] 
แนวทางการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อม รอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 2
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ,
[2559] 
หนุนเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยท้องถิ่น ชุมชนกะเหรี่ยง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก
นายสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์,
[2559] 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นายภุชงค์ เสนานุช,
[2559] 
การพัฒนาระบบและศักยภาพผู้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นรุ่นเยาว์ (Junior Staff Node Network: JSN) ในศตวรรษที่ 21 สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ดร.สมคิด แก้วทิพย์,
[2559] 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นางวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย,
[2559] 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นางอำไพรัตน์ อักษรพรหม,
[2559] 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
นายสมศักดิ์ อมรสิริพงศ์,
[2559] 
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ “ วิถีเกษตรอีสาน : ภาวะเศรษฐกิจที่เผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศ”
นางปรียานุช ป้องภัย,
[2559] 
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผ้าไหมแบบมีส่วนร่วมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
นางสาวจันทร์จิตร เธียรสิริ,
[2559] 
แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานอาหาร เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของชนเผ่าถิ่น บ้านขุนน้ำลาด หมู่ 7 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
นายเอกสวัสดิ์ นนต์ทะกานต์ ,
[2559] 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานอาหารโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนลัวะบ้านห้วยล้อม หมู่ 5 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
นายยก บุญอินทร์,
[2559] 
แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านนากอก หมู่ 1 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
นายแก้ว ดวงพันธ์,
[2559] 
การใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารและสมุนไพรจากป่าชุมชนหมู่บ้านดงห้วยเย็น หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
นางไพริน ยศอิ,
[2559] 
แนวทางการจัดการนกยูงอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ชุมชนบ้านแม่ป้อกใน ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
พระมหาญาณพงศ์ จันตา,
[2559] 
การจัดการป่าชุมชนเพื่อฟื้นฟูฐานอาหารของชุมชนตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
นายทนงค์ ใจทัน,
[2559] 
การปรับตัวด้านความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนปวาเกอญอบ้านผาด่าน หมู่ 10 บ้านปงผาง หมู่ 14 และบ้านแม่สะแงะ หมู่ 15ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
นายอนุวัฒน์ วนารัตนชัยกุล,
[2559] 
รูปแบบการจัดการชุมชนสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการของตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ (ไกรสร แสนวงค์) ,
[2559] 

รายการโครงการทั้งหมด 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th