โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
 
ประชาคมอาเซียน อาหาร สิ่งแวดล้อม
ความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปการศึกษา ธรรมภิบาล
ท่องเที่ยว ยางพารา โลจิสติกส์
    More..
สารจาก ผู้อำนวยการ สกว. ในปี 2559
  สวัสดีท่านสมาชิก นับ เป็นก้าวสำคัญของของประเทศไทยอีกครั้ง  ที่มีการปฏิรูปภายในประเทศอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่การแต่งตั้งสภาปฏิรูป แห่งชาติ (สปช.) ในปีผ่านมา  จนได้ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศจำนวน 37 ประเด็น 6 วาระการพัฒนาประเทศ  และได้สานต่อแนวทางมายังสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)   ที่มุ่งยก ระดับการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ และการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม
ควบคู่กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้เติบโตจากภายใน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างสมดุลเศรษฐกิจ  และเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลภายในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ พร้อมกับการสร้างผู้ประกอบการใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม...
คำค้นยอดฮิต!!
อาหาร อ้อย สารเคมี สมุนไพร วิจัย วัฒนธรรม ยางพารา พัฒนา ผู้สูงอายุ ปัจจัย ประวัติศาสตร์ นวัตกรรม ทะเล ท่องเที่ยว ทอง เชียงใหม่ ชุมชน งานวิจัย ข้าว เกษตร การมีส่วนร่วม การท่องเที่ยว rice MRG 25
สถิติการใช้งาน
จำนวนโครงการวิจัย : 13,575 โครงการ
จำนวนสมาชิก : 282,969 สมาชิก

E-Library Search 
งานวิจัยในสัปดาห์นี้ วันที่ออนไลน์
ภาพสามมิติสำหรับการตรวจสอบไร่เกษตรกรรม กรณีศึกษาไร่สับปะรด
สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล,
[9/4/2563]
กระบวนทัศน์การศึกษาดนตรีในระดับอุดมศึกษาภาคเหนือของไทยในศตวรรษที่ 21
คณิเทพ ปิตุภูมินาค, 2562
[9/4/2563]
การล่าเมล็ดและต้นกล้าของพืชท้องถิ่น 5 ชนิดในภาคเหนือของไทย: เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูป่าโดยการหยอดเมล็ด
พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์, 2562
[9/4/2563]
ฤทธิ์ยับยั้งของสารสกัดจากใบและเมล็ดงาม้อนที่อุดมไปด้วยกรดโรสมารินิกต่อกระบวนการสร้างเซลล์ทำลายกระดูกที่ถูกกระตุ้นด้วยไซโตคายน์ผ่านวิถีการส่งสัญญาณของ NF-?B (RANK)
กนกกาญจน์ พรหมน้อย, 2562
[8/4/2563]
การแยกบริสุทธิ์สายเปปไทด์ที่ถูกเชื่อมติดกันโดยเทคนิคการย่อยด้วยหลายเอนไซม์ร่วมกับปฏิกิริยาเคมีไดเอทิลไพโรคาร์บอเนต
หาญศึก บุญเชิด, 2562
[8/4/2563]
การพัฒนาอินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีบ่งชี้ความเป็นกรด-ด่างและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากวัสดุชีวภาพและสารสกัดจากพืช สำหรับอาหารที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น
สิริยุภา เนตรมัย, 2562
[8/4/2563]
การศึกษาเชิงการทดลองของการผลิตแก๊สจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นของเศษวัสดุจากข้าวโพด
ธนศิษฎ์ วงศ์ศิริอำนวย, 2562
[7/4/2563]
อนุภาคกราฟีนออกไซด์ที่มีสมบัติซุปเปอร์พาราแมกเนติกที่มีหมู่ฟังก์ชันอินทรีย์สำหรับการกำจัดแบบคัดเลือกของสารตกค้างจากยาในน้ำเสียผ่านการดูดซับในวัฏภาคสารละลายของน้ำ
พนิดา ปรารัตน์,
[7/4/2563]
การศึกษากลไกยับยั้งการแปรสภาพเซลล์สลายกระดูกโดยเพ็พไทด์ต้านจุลชีพแอลแอล 37
ชยารพ สุพรรณชาติ, 2559
[7/4/2563]
ระบบวิเคราะห์โปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับการตรวจจับเรซแบบไม่สมมาตร
ภารุจ รัตนวรพันธุ์, 2561
[6/4/2563]
การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ของแรงงานและผลิตภาพการปฏิบัติงานเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นของแรงงานก่อสร้างและการตัดสินใจในการจัดการแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารสูง
พิชญ์ สุธีรวรรธนา, 2561
[6/4/2563]
การสังเคราะห์ฟอสฟีนที่เสถียรต่ออากาศและความชื้นเพื่อศึกษาคุณสมบัติการเป็นลิแกนด์ในปฏิกิริยาที่เร่งโดยแพลเลเดียมและทองแดง
กิตติยา วงษ์ขันธ์, 2562
[6/4/2563]
พฤกษเคมีและการพิสูจน์เอกลักษณ์ราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรในจังหวัดนครราชสีมา
ศรีนวล ตันสุวรรณ, 2561
[5/4/2563]
สำนวนจีนในภาษาไทย: อดีต-ปัจจุบัน
อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล,
[5/4/2563]
การสังเคราะห์ และศึกษาคุณสมบัติทางไดอิเล็กตริกของเซรามิกส์ CaCu3Ti4O12 ที่เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลแบบใหม่
ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, 2561
[5/4/2563]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

การดาวน์โหลดงานวิจัยในเดือนนี้ ดาวน์โหลด
การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
ศิริพร โอโกโนกิ, 2551
[285] 
แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหารกินด่วนและอาหารขยะของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สำอาง สืบสมาน, 2546
[232] 
การพัฒนาบทเรียน e-lerning แบบปฎิสัมพันธ์ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
อัญชลี มั่นคง, 2557
[200] 
โครงการพัฒนาโครงการวิจัย เรื่อง "การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย"
เจตนา นาควัชระ, 2542
[120] 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2546
[105] 
โครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม
กฤตยา อาชวนิจกุล, 2541
[95] 
นโยบายการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน
ราณี อิสิชัยกุล, 2557
[92] 
การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรม
ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ, 2557
[89] 
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด
อุทัยรัตน์ ณ นคร, 2558
[78] 
ปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
สมชาย รัตนชื่อสกุล, 2551
[73] 
 

งานวิจัยและพัฒนา+งานวิจัยวิชาการ  
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง Sustainable Energy and Environment (SEE 2018)
สุนีรัตน์ ฟูกุดะ, 2562
[2562] 
การประชุมวิชาการสมาคมเอเชียศึกษาในเอเชียปี พ.ศ. 2562: เอเชียกำลังทะยานขึ้น?
อนุสรณ์ อุณโณ,
[2562] 
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี
วรรณา ประยุกต์วงศ์,
[2562] 
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10 การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ
สุภัทรา วิเศษศรี, 2562
[2562] 
การศึกษาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกิดจากการนำเศษพลอยมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา,
[2562] 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคเหนือ
วีระศักดิ์ สมยานะ, 2561
[2561] 
การศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะที่ 1
กุลภา โสรัตน์, 2561
[2561] 
นโยบายดึงดูดแรงงานที่มีทักษะข้ามชาติเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
สุรีย์พร พันพึ่ง, 2561
[2561] 
แนวทางมาตรการส่งเสริมการมีบุตรสำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน
มนสิการ กาญจนะจิตรา, 2561
[2561] 
โครงสร้างและนโยบายประชากรของประเทศสิงคโปร์ในมุมมองของการพัฒนาประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จงจิตต์ ฤทธิรงค์, 2562
[2561] 
นโยบายเพื่อเสริมสร้างความมั่งคงทางประชากรของประเทศไทย
รศรินทร์ เกรย์, 2561
[2561] 
โครงการศึกษาประชากรที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2561
[2561] 
การจัดการปัญหาโรคปาก-เท้าเปื่อยในโค-กระบือพื้นเมือง จังหวัดน่าน ด้วยเครือข่ายทางสังคมของเกษตร และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล,
[2561] 
บทบาทของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย
โสตถิธร มัลลิกะมาส, 2562
[2561] 
กิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย ฝ่ายบริหาร
สุนิดา อรุณพิพัฒน์, 2562
[2561] 
จัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ "พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี"
พีระศักดิ์ ฉายประสาท, 2561
[2561] 
ผลกระทบของการปรับปรุงกฎหมายและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าผ่านแดนต่อการค้าและการลงทุนของประเทศไทย
ชาติชาย เขียวงามดี,
[2561] 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาตลาดการค้าเพชรและพลอยสีที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบในประเทศไทย
วชิระ บุณยเนตร, 2561
[2561] 
การศึกษาการใช้มาตรการทางภาษีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการผลิตและการค้าพลอยสีของไทย
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, 2561
[2561] 
ไฮบริดออกไซด์สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านพลังงานเทอร์โมอิเล็กทริกและไพอิโซอิเล็กทริก
ภาณุพงศ์ ใจบาล,
[2561] 
รายการโครงการทั้งหมด

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
การศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพและข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษาภาคเหนือ
ดร.สมคิด แก้วทิพย์,
[2562] 
แนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
นายประมวล ดวงนิล,
[2562] 
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของชุดโครงการพันธุกรรม
นายเรืองเดช โพธิ์ศรี,
[2561] 
แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการทำงานเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่าน
นางสาวสุทธิรา อุดใจ,
[2561] 
การศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการจัดการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชาวนาโดยภาคีเครือข่ายชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ,
[2561] 
การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและยกระดับเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนภาคเหนือตอนล่างสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน,
[2561] 
บทบาทการหนุนเสริมนักวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมคนผู้ไท อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
นางกนกนาถ โพธิ์สัย,
[2561] 
นวัตกรรมการเสริมพลังชุมชนด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : กรณีศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ,
[2561] 
การหนุนเสริมศักยภาพนักวิจัยท้องถิ่นชุมชนกะเหรี่ยง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ระยะที่ 2
นายสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์,
[2561] 
การพัฒนากลไกสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยววิถีชาวนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์,
[2561] 
แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
นางประคอง สาต๊ะ,
[2561] 
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของชุดประเด็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในงานเกษตรกรรมยั่งยืน
นางสาวมาลี สุปันตี,
[2561] 
แนวทางสร้างระบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อการดำรงชีพให้อยู่รอด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตำบลศรีษะเกษ ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
นางสาวช่อเอื้อง ปันติ,
[2561] 
การพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชาวนาไทย เพื่อตลาดการท่องเที่ยวระดับโลก
นายปณต ประคองทรัพย์ ,
[2561] 
กลไกหนุนเสริมชุมชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพจัดการท่องเที่ยวท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงบูรณาการภายใต้อัตลักษณ์วิถีในพื้นที่ภาคใต้
นายปรัชญากรณ์ ไชยคช,
[2561] 
การหนุนเสริมศักยภาพนักวิจัยเยาวชนชาติพันธุ์รุ่นใหม่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก
นายปัญญา ไวยบุญญา,
[2561] 
ระบบตลาดที่เหมาะสมและสร้างโอกาสในการจัดการระบบอาหารบนฐานนิเวศน์วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายเจริญ งามสุภา ,
[2561] 
การพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายเยาวชนเพื่อเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดตรัง
นางสาวจอมแก้ว เสนีย์,
[2561] 
การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการจัดการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชาวนา ภาคเหนือตอนบน
นายอรุณ อุลัย ,
[2561] 
เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมข้าวและไหมจังหวัดขอนแก่น
นายทวี สุขโข,
[2561] 

รายการโครงการทั้งหมด 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th