โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
 
ประชาคมอาเซียน อาหาร สิ่งแวดล้อม
ความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปการศึกษา ธรรมภิบาล
ท่องเที่ยว ยางพารา โลจิสติกส์
    More..
สารจาก ผู้อำนวยการ สกว. ในปี 2559
  สวัสดีท่านสมาชิก นับ เป็นก้าวสำคัญของของประเทศไทยอีกครั้ง  ที่มีการปฏิรูปภายในประเทศอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่การแต่งตั้งสภาปฏิรูป แห่งชาติ (สปช.) ในปีผ่านมา  จนได้ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศจำนวน 37 ประเด็น 6 วาระการพัฒนาประเทศ  และได้สานต่อแนวทางมายังสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)   ที่มุ่งยก ระดับการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ และการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม
ควบคู่กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้เติบโตจากภายใน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างสมดุลเศรษฐกิจ  และเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลภายในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ พร้อมกับการสร้างผู้ประกอบการใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม...
คำค้นยอดฮิต!!
อาหาร อาเซียน สมุนไพร เศรษฐกิจพอเพียง วิจัย วัฒนธรรม โลจิสติกส์ ยางพารา ยาง เมือง พัฒนา ผู้สูงอายุ ประสิทธิภาพ น้ำ เธ ท่องเที่ยว ท้องถิ่น งานวิจัย ข้าว เกษตร การศึกษา การมีส่วนร่วม การพัฒนา การเปลี่ยนแปลง การท่องเที่ยว
สถิติการใช้งาน
จำนวนโครงการวิจัย : 9,429 โครงการ
จำนวนสมาชิก : 220,217 สมาชิก
 
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ 2558

>> รายชื่อโครงการวิจัยเด่น

>>ดาวน์โหลดที่นี่


E-Library Search 
งานวิจัยในสัปดาห์นี้ วันที่ออนไลน์
การจัดการทรัพยากรทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมในเขตเมืองน่าน
ณวิทย์ อ่องแสวงชัย
[3/5/2559]
แพลตฟอร์มการทดลองสำหรับการสร้างแบบจำลองสัทสัมพัทธ์เสียง: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
สันติธรรม พรหมอ่อน
[2/5/2559]
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารโดยกลุ่มหาบเร่แผงลอยกับการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์
[1/5/2559]
การพัฒนากระบวนการผลิตผงอินูลินสกัดจากหัวแก่นตะวันพร้อมทั้งการประเมินทางเศรษฐศาสตร์
วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
[30/4/2559]
การวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหวที่บันทึกได้ในประเทศไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและแผ่นดินไหววิทยา
ภาสกร ปนานนท์
[29/4/2559]
การประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON 2015) : Innovative Chemistry for the AEC and Beyond
วินัย สมบูรณ์
[28/4/2559]
ผลของ TLR4 antagonist (Eritoran) ในการยับยั้งการอักเสบของเซลล์เยื่อบุผนังมดลูกในวัว
สร้อยสุดา โชติมานุกูล
[28/4/2559]
การทำเสถียรภาพความถี่ของระบบสมาร์ทไมโครกริดด้วยลีสสแควร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน
จงลักษณ์ พาหะซา
[27/4/2559]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

การดาวน์โหลดงานวิจัยในเดือนนี้ ดาวน์โหลด
แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหารกินด่วนและอาหารขยะของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สำอาง สืบสมาน
[44] 
ไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
[41] 
การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
ศิริพร โอโกโนกิ
[40] 
ชนิดของคำในภาษาไทย : การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์โดยอาศัยฐานข้อมูลทางภาษาไทยปัจจุบันสองล้านคำ
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
[22] 
โครงการวิจัย เรื่อง เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
[22] 
การบำบัดน้ำทิ้งที่มีโลหะหนักปนเปื้อนโดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียจำลองแบบ Immobilized cell reactor
จรูญ สารินทร์
[20] 
นวัตกรรมการบริหารจัดการการพัฒนาโคเนื้อเชิงระบบเพื่อความมั่นคงอาหารและความสามารถในการแข่งขัน
ธำรงค์ เมฆโหรา
[18] 
ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
บุษบา สิทธิการ
[18] 
การศึกษาชุดความรู้เพื่อการจัดการความมั่นคงด้านอาหารจากปลาในจังหวัดยโสธร
วรพล เองวานิช
[16] 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงเพื่อเพิ่มมูลค่าและการส่งออก
มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด
[16] 
 

งานวิจัยและพัฒนา+งานวิจัยวิชาการ  
การประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON 2015) : Innovative Chemistry for the AEC and Beyond
วินัย สมบูรณ์
[2558] 
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
ปิยะวัติ บุญ-หลง
[2558] 
การสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (RU) : การใช้สื่อเพื่อการพัฒนาชุมชนตำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
เจริญเนตร แสงดวงแข
[2558] 
การสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (RU) : การผลิตรายการสารคดีสั้นทางอินเทอร์เน็ต ชุดการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรณีศึกษาการปรับตัวเพื่อความยั่งยืนของชาวนาในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
ตปากร พุธเกส
[2558] 
การสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (RU) : การเสนอข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นผ่านหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร
[2558] 
การบุกรุกและการเปลี่ยนมือของที่ดินพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
[2557] 
การปรับปรุงขนาดเกรนและความต้านทานการหมองของเงินสเตอร์ลิง 950
เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร
[2557] 
การพัฒนาทางเลือกสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิต สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เชาวนา เพชรรัตน์
[2557] 
ครุเศรษฐศาสตร์
พิริยะ ผลพิรุฬห์
[2557] 
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา: กรณีศึกษาโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลรุ่นที่ 1 และ 2
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
[2557] 
นโยบายด้านความมั่นคงของรัฐเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้คน ในพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย : การปรับนโยบายความมั่นคงชายแดน
พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
[2557] 
การศึกษาการใช้ยาหลายขนานของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ศูนย์บริการปฐมภูมิ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี: การศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน
พสิษฐ์พล วัชรวงศ์วาน
[2557] 
การพัฒนาหลักสูตรพุทธอาเซียนของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ผ่านการ บูรณาการความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV
ราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมรังสี)
[2557] 
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
[2557] 
สถานการณ์การใช้ที่ดินและการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนอีสาน
กนกวรรณ มะโนรมย์
[2557] 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของลีโอนาร์ไดต์และดินแดงจากเหมืองลิกไนต์แม่เมาะจังหวัดลำปางและการใช้งานเป็นตัวดูด ซับในการกำจัดสีน้ำทิ้งจากการย้อมผ้า
อาทิตย์ อัศวสุขี
[2557] 
การยกระดับทักษะแรงงานกึ่งฝีมือและมีฝีมือระดับกลางจากผู้ที่มิได้ผ่านการศึกษาจากอาชีวศึกษา โดยองค์กรธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สุภาวดี ขุนทองจันทร์
[2557] 
กระบวนการยื้อแย่งและสิทธิการถือครองที่ดินในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ
สุรสม กฤษณะจูฑะ
[2557] 
มาตรฐานระบบผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน
ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
[2557] 
การลงทุนทางตรงออกไปยังต่างประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
นิพิฐ วงศ์ปัญญา
[2557] 
รายการโครงการทั้งหมด

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
การจัดการความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสนับสนุนกลไกทางสังคมสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ปี พ.ศ.2557 – 2560
นางสาวสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
[2557] 
สร้างการเรียนรู้เพื่อผลิตซ้ำภูมิปัญญาในการทำการประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี ระยะที่ 2
นางสาวสุวิมล พิริยธนาลัย
[2557] 
รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ศีล 5 ของเด็กเยาวชน เพื่อลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บ้านนาไร่และโนนมีชัย ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 2
นายใหม่ บุตรโคตร
[2557] 
การศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่างของศูนย์ประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปี 2557
นางวาลิกา โพธิ์หิรัญ
[2557] 
แนวทางการยกระดับการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปีที่ 3
นางสาวสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
[2556] 
การแก้ปัญหาการใช้อวนลากในการทำประมงโดยประสบการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของชาวประมงพื้นบ้าน กรณีศึกษาชุมชนชาวประมงพื้นบ้านบางแห่งในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2
นายรุซยี มะสะนิง
[2556] 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านและการกระจายตัวของพื้นที่การทำประมงโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
นางสาวฟาดีละห์ สะอะ
[2556] 
การสร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการประดิษฐ์เครื่องมือประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านบางแห่ง ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี
นางสาวมารียะห์ อุเซ็ง
[2556] 
การจัดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนชาวกูย ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
นายสรรณ์ญา กระสังข์
[2556] 
การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านหมู่ 1 หมู่ 11 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
นางสุนันทา โรจน์เรืองไร
[2556] 
สร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการทำการประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี : ศึกษากรณีการเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพเพื่อเข้าถึงทรัพยากรประมง
นายมูหามะสุกรี มะสะนิง
[2556] 
การปรับตัวของคนร่อนทองคำริมแม่น้ำโขงในสภาวะเปลี่ยนแปลง ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
นายอภิสิทธิ์ สุนทราวิรัตน์
[2556] 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2
นางสาวกาญจนา สมมิตร
[2556] 
การศึกษาและพัฒนากลไกการสนับสนุนเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ปีที่ 3
นางสาวอรุณี เวียงแสง
[2556] 
สร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการต่อเรือกอและท้ายตัดของชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านปาตาบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
นายดอเลาะ สะอะ
[2556] 
แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีการรำมะหน่าว (MANAU) ของชนเผ่าคะฉิ่นในชุมชนบ้านใหม่สามัคคีคะฉิ่น หมู่ 14 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายอนุชาติ ลาพา
[2556] 
รูปแบบการสร้างสำนึกเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารของชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองกุง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 2
นายจำเนียร มัตกิต
[2556] 
กระบวนการสร้างชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมบ้านเวียงหนองล่อง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์
[2556] 
การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของศูนย์ประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปี 2556
ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
[2556] 
รูปแบบการทำงานของภาคีเครือข่ายอำเภอโนนสังในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จังหวัดหนองบัวลำภู
นางบุษบา บัวสาย
[2556] 

รายการโครงการทั้งหมด 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th