โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
 
ประชาคมอาเซียน อาหาร สิ่งแวดล้อม
ความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปการศึกษา ธรรมภิบาล
ท่องเที่ยว ยางพารา โลจิสติกส์
    More..
สารจาก ผู้อำนวยการ สกว. ในปี 2559
  สวัสดีท่านสมาชิก นับ เป็นก้าวสำคัญของของประเทศไทยอีกครั้ง  ที่มีการปฏิรูปภายในประเทศอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่การแต่งตั้งสภาปฏิรูป แห่งชาติ (สปช.) ในปีผ่านมา  จนได้ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศจำนวน 37 ประเด็น 6 วาระการพัฒนาประเทศ  และได้สานต่อแนวทางมายังสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)   ที่มุ่งยก ระดับการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ และการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม
ควบคู่กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้เติบโตจากภายใน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างสมดุลเศรษฐกิจ  และเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลภายในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ พร้อมกับการสร้างผู้ประกอบการใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม...
คำค้นยอดฮิต!!
สารสนเทศภูมิศาสตร์ สมุนไพร เศรษฐกิจพอเพียง วิจัย วัฒนธรรม โลจิสติกส์ แรงงาน ยางพารา ยาง ภูมิปัญญา พัฒนาผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม ผู้สูงอายุ ประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยว โซ่อุปทาน ชุมชน จีน งานวิจัย ข้าว การสื่อสาร การศึกษา การมีส่วนร่วม การท่องเที่ยว การเงิน
สถิติการใช้งาน
จำนวนโครงการวิจัย : 9,231 โครงการ
จำนวนสมาชิก : 214,448 สมาชิก

E-Library Search 
งานวิจัยในสัปดาห์นี้ วันที่ออนไลน์
การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางในช่วงน้ำหลาก: กรณีศึกษา หมู่บ้านริมน้ำบริเวณ อำเภอเสนา จังหวัดอยุธยา
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร
[7/2/2559]
สารยับยั้งเอนไซม์อะซีติลโคลีนเอสเทอเรสจากฟองน้ำในทะเลไทย
อนุชิต พลับรู้การ
[6/2/2559]
การยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยภายใต้การค้าเสรี
ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
[5/2/2559]
การพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเลคทรอนิคในโซ่อุปทานสุขภาพ
ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์
[4/2/2559]
การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาล
ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร
[4/2/2559]
การปฏิบัติการสารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์การโฆษณาและการสื่อสารมวลชน
ปาริชาต สถาปิตานนท์
[3/2/2559]
การพัฒนาระบบวางแผนเส้นทางการขนส่งสำหรับหลายศูนย์กระจายสินค้าและมีกรอบเวลาบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช
[3/2/2559]
การประเมินผลและการวิเคราะห์บทบาทของการดำเนินนโยบายทางการทูตกับการใช้ปฏิบัติการสารสนเทศและสงครามข่าวสารต่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก
สมเกียรติ อริยปรัชญา
[2/2/2559]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

การดาวน์โหลดงานวิจัยในเดือนนี้ ดาวน์โหลด
การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
[200] 
กวีนิพนธ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย: ประสบการณ์จากวรรณคดีไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน
เจตนา นาควัชระ
[62] 
โครงการศึกษาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
แก้วตา โรหิตรัตนะ
[58] 
ชุดโครงการ "การใช้ประโยชน์สมุนไพรในกระบวนการผลิตสัตว์ (2)"
จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
[57] 
แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหารกินด่วนและอาหารขยะของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สำอาง สืบสมาน
[56] 
การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
ศิริพร โอโกโนกิ
[47] 
ปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
สมชาย รัตนชื่อสกุล
[46] 
วาระแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ปี 2552
เทิดชาย ช่วยบำรุง
[43] 
แผนงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบขนส่งทางราง
วเรศรา วีระวัฒน์
[40] 
การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ธงชัย ภูวนาถวิจิตร
[39] 
 

งานวิจัยและพัฒนา+งานวิจัยวิชาการ  
การศึกษาระบบตลาดผลไม้ไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนเหนือ
อารยา สุนทรวิภาต
[2557] 
การศึกษาผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยจากการทำความตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิก
จักรกฤษณ์ ควรพจน์
[2557] 
กลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ของราคาปาล์มน้ำมัน
วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
[2557] 
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สิ่งแวดล้อม และความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทย Pesticides, Environment and Vulnerability to Poverty of Farm Households in Thailand
สุวรรณา ประณีตวตกุล
[2557] 
การสร้างหลักสูตรการบริหารสู่ความสำเร็จจากการถอดประสบการณ์ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด จ.จันทบุรี
อารยา สุนทรวิภาต
[2557] 
แบบจำลองเพื่อพยากรณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม สาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาค้าส่ง การค้าปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
[2557] 
ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมและผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย
อาชว์ ปวีณวัฒน์
[2557] 
สภาพการณ์และเเนวทางการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพเเละปรับเปลี่ยนอาชีพของแรงงานไทย
ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
[2557] 
สถานะองค์ความรู้ภูมิภาคศึกษาเปรียบเทียบอาเซียน-สหภาพยุโรป
นรุตม์ เจริญศรี
[2557] 
สำนักประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
[2557] 
การออกแบบและการบริหารจัดการทรัพยากรพิพิธภัณฑ์วัดสถารศโดยชุมชนมีส่วนร่วม
บรรจง อูปแก้ว
[2557] 
สำนักประสานงาน เครือข่ายวิจัยและพัฒนาและนำใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (สปง. สกว.- ครส.)
อรรถชัย จินตะเวช
[2557] 
นโยบายส่งเสริมการลงทุนชายแดน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ณัฐพรพรรณ อุตมา
[2557] 
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (พะเยาวิจัยครั้งที่ 3)
กิตติ สัจจาวัฒนา
[2557] 
ปัจจัยด้านผู้เรียนและโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ในโครงการทดสอบนานาชาติ TIMSS 2011 ของนักเรียนในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก: วิเคราะห์พหุระดับและการศึกษาเปรียบเทียบ
พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ
[2557] 
การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมืออาชีพเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
อนุชัย รามวรังกูร
[2557] 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการประมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์
[2557] 
การกระจายอำนาจทางการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้
เรวดี กระโหมวงศ์
[2557] 
การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดทำแผนชุมชนสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดน่าน
สายบัว เข็มเพ็ชร
[2557] 
พื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตกและระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ ในมิติการเมือง กฎหมาย สังคม-เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อภิชัย พันธเสน
[2557] 
รายการโครงการทั้งหมด

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
การจัดการความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสนับสนุนกลไกทางสังคมสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ปี พ.ศ.2557 – 2560
นางสาวสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
[2557] 
สร้างการเรียนรู้เพื่อผลิตซ้ำภูมิปัญญาในการทำการประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี ระยะที่ 2
นางสาวสุวิมล พิริยธนาลัย
[2557] 
รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ศีล 5 ของเด็กเยาวชน เพื่อลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บ้านนาไร่และโนนมีชัย ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 2
นายใหม่ บุตรโคตร
[2557] 
การศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่างของศูนย์ประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปี 2557
นางวาลิกา โพธิ์หิรัญ
[2557] 
แนวทางการยกระดับการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปีที่ 3
นางสาวสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
[2556] 
การแก้ปัญหาการใช้อวนลากในการทำประมงโดยประสบการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของชาวประมงพื้นบ้าน กรณีศึกษาชุมชนชาวประมงพื้นบ้านบางแห่งในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2
นายรุซยี มะสะนิง
[2556] 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านและการกระจายตัวของพื้นที่การทำประมงโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
นางสาวฟาดีละห์ สะอะ
[2556] 
การสร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการประดิษฐ์เครื่องมือประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านบางแห่ง ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี
นางสาวมารียะห์ อุเซ็ง
[2556] 
การจัดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนชาวกูย ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
นายสรรณ์ญา กระสังข์
[2556] 
การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านหมู่ 1 หมู่ 11 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
นางสุนันทา โรจน์เรืองไร
[2556] 
สร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการทำการประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี : ศึกษากรณีการเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพเพื่อเข้าถึงทรัพยากรประมง
นายมูหามะสุกรี มะสะนิง
[2556] 
การปรับตัวของคนร่อนทองคำริมแม่น้ำโขงในสภาวะเปลี่ยนแปลง ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
นายอภิสิทธิ์ สุนทราวิรัตน์
[2556] 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2
นางสาวกาญจนา สมมิตร
[2556] 
การศึกษาและพัฒนากลไกการสนับสนุนเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ปีที่ 3
นางสาวอรุณี เวียงแสง
[2556] 
สร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการต่อเรือกอและท้ายตัดของชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านปาตาบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
นายดอเลาะ สะอะ
[2556] 
แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีการรำมะหน่าว (MANAU) ของชนเผ่าคะฉิ่นในชุมชนบ้านใหม่สามัคคีคะฉิ่น หมู่ 14 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายอนุชาติ ลาพา
[2556] 
รูปแบบการสร้างสำนึกเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารของชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองกุง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 2
นายจำเนียร มัตกิต
[2556] 
กระบวนการสร้างชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมบ้านเวียงหนองล่อง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์
[2556] 
การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของศูนย์ประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปี 2556
ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
[2556] 
รูปแบบการทำงานของภาคีเครือข่ายอำเภอโนนสังในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จังหวัดหนองบัวลำภู
นางบุษบา บัวสาย
[2556] 

รายการโครงการทั้งหมด 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th