โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
 
ประชาคมอาเซียน อาหาร สิ่งแวดล้อม
ความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปการศึกษา ธรรมภิบาล
ท่องเที่ยว ยางพารา โลจิสติกส์
    More..
สารจาก ผู้อำนวยการ สกว. ในปี 2559
  สวัสดีท่านสมาชิก นับ เป็นก้าวสำคัญของของประเทศไทยอีกครั้ง  ที่มีการปฏิรูปภายในประเทศอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่การแต่งตั้งสภาปฏิรูป แห่งชาติ (สปช.) ในปีผ่านมา  จนได้ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศจำนวน 37 ประเด็น 6 วาระการพัฒนาประเทศ  และได้สานต่อแนวทางมายังสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)   ที่มุ่งยก ระดับการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ และการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม
ควบคู่กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้เติบโตจากภายใน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างสมดุลเศรษฐกิจ  และเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลภายในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ พร้อมกับการสร้างผู้ประกอบการใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม...
คำค้นยอดฮิต!!
อาหาร อาเซียน สมุนไพร เศรษฐกิจพอเพียง วิจัย วัฒนธรรม โลจิสติกส์ ยางพารา ยาง ภูมิปัญญา พอลิเมอร์ ผู้สูงอายุ ผลกระทบ น้ำ ท่องเที่ยว ท้องถิ่น ชุมชน งานวิจัย ข้าว เกษตร การศึกษา การมีส่วนร่วม การพัฒนา การปรับตัว การท่องเที่ยว
สถิติการใช้งาน
จำนวนโครงการวิจัย : 9,504 โครงการ
จำนวนสมาชิก : 221,784 สมาชิก
 
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ 2558

>> รายชื่อโครงการวิจัยเด่น

>>ดาวน์โหลดที่นี่


E-Library Search 
งานวิจัยในสัปดาห์นี้ วันที่ออนไลน์
การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมของฟิล์มโลหะออกไซด์ด้วยกระบวนการสปาร์ก
อรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์
[1/6/2559]
การวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์ของเซลล์มะเร็งกระดูกของสุนัขและในสุนัขที่ป่วยที่เป็นมะเร็งกระดูก
ทัศนีย์ เจริญทรง
[1/6/2559]
การศึกษาการติดเชื้อแอบแฝงกลุ่ม Culture-negative bacteria ในสัตว์โดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบครอบคลุม
กัญจน์ แก้วมงคล
[1/6/2559]
การเพิ่มการละลายของสารฟลาโวนอยด์ที่สกัดจากสมุนไพรไทยและผลไม้ โดยการสร้างสารประกอบเชิงซ้อนกับไซโคเดกซ์ทรินและอนุพันธ์
ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล
[31/5/2559]
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, Nilaparvata lugens (St?l) (Hemiptera: Delphacidae) และศัตรูธรรมชาติในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
รัชฎาวรรณ เงินกลั่น
[31/5/2559]
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเอนโดไฟต์ Curvularia geniculate CTOM11 จากต้นระเวียง Catunaregam tomentosa และไอโซเลต SMUL2 จากต้นขันทองพยาบาท Suregada multiflora
พรเทพ ชมชื่น
[31/5/2559]
การบ่งชี้พันธุกรรมของความทนร้อนในโคนมลูกผสมซึ่งเลี้ยงในฟาร์มการค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทย
วุฒิไกร บุญคุ้ม
[30/5/2559]
การปรับปรุงความทนทานของเซลล์ต่อการตายในสาหร่ายต้นแบบ Chlamydomonas reinhardtii เพื่อเพิ่มการผลิตไบโอดีเซล
อัญชลี    ศิริขจรกิจ  
[30/5/2559]
การใช้วัสดุเส้นใยสังเคราะห์สำหรับเป็นระบบระบายน้ำในกำแพงกันดินเสริมแรง
อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์
[30/5/2559]
การศึกษาคุณสมบัติเชิงโมเลกุลของโปรตีน Alkaline Phosphatase ที่เป็นตัวรับจำเพาะต่อโปรตีนสารพิษ Cry4Aa และ Cry4Ba จากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ในผนังหุ้มเซลล์บุผิวกระเพาะของลูกน้ำยุงรำคาญ
มนัสวี เดชกล้า
[30/5/2559]
การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มของการออกกำลังกายและการรักษาด้วยการดัดดึงสำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการปวดศีรษะร่วมกับอาการปวดคอ
สุรีพร อุทัยคุปต์
[30/5/2559]
การทดสอบและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
กิตติ สัจจาวัฒนา
[29/5/2559]
การเสริมกำลังคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยเฟอร์โรซีเมนต์ตามระดับของความเสียหาย
ธีระพจน์ ศุภวิริยะกิจ
[29/5/2559]
การพัฒนาชุดสื่อสารแบบข้อมูลหลายชุดผ่านเส้นใยแก้วนำแสงอย่างง่าย เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ฟิสิกส์ของแสงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
[29/5/2559]
การพัฒนาวัสดุสารอินทรีย์หน้าที่พิเศษขั้นสูง และการประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารอินทรีย์
วินิช พรมอารักษ์
[28/5/2559]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

การดาวน์โหลดงานวิจัยในเดือนนี้ ดาวน์โหลด
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความเท่าเทียมกันของคนในสังคมเมืองกรุงเทพฯ
วิจิตรบุษบา มารมย์
[4] 
การศึกษาศักยภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ของจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี สระแก้ว และสมุทรสาคร ในเขตภาคกลาง
ศิริชัย พงษ์วิชัย
[4] 
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด
อุทัยรัตน์ ณ นคร
[4] 
การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอีสานใต้
สายใจ ทันการ
[4] 
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้
ซุย กำลังงาม
[4] 
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย
สุวรรณา สถาอานันท์
[3] 
โครงการการนำรูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษาและครูวิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ยุทธนา สมิตะสิริ
[2] 
การบำบัดน้ำทิ้งที่มีโลหะหนักปนเปื้อนโดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียจำลองแบบ Immobilized cell reactor
จรูญ สารินทร์
[2] 
การดูดซับและการคายตัวแบบแข่งขัน การกระจายตัวและการจำลองการเคลื่อนตัวของโลหะหนักในชั้นดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำและชั้นน้ำบาดาลระดับตื้นในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อประเมินและคาดการณ์การปนเปื้อนของโลหะหนักกรณีศึกษาบ้านหัวเรือจังหวัดอุบ
ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์
[2] 
การแสดงออกและการศึกษาลักษณะเฉพาะของ azoreductase โดยยีน azoR1 จากแบคทีเรีย Bacillus subtilis
มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
[1] 
 

งานวิจัยและพัฒนา+งานวิจัยวิชาการ  
การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน
มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
[2558] 
การประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON 2015) : Innovative Chemistry for the AEC and Beyond
วินัย สมบูรณ์
[2558] 
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
ปิยะวัติ บุญ-หลง
[2558] 
การสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (RU) : การใช้สื่อเพื่อการพัฒนาชุมชนตำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
เจริญเนตร แสงดวงแข
[2558] 
การสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (RU) : การเสนอข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นผ่านหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร
[2558] 
การสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (RU) : การผลิตรายการสารคดีสั้นทางอินเทอร์เน็ต ชุดการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรณีศึกษาการปรับตัวเพื่อความยั่งยืนของชาวนาในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
ตปากร พุธเกส
[2558] 
การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล
โสภารัตน์ จารุสมบัติ
[2558] 
การศึกษากระบวนการทางจีโนมิกส์เพื่ออธิบายความเฉพาะเจาะจงของราแมลง
นพพล คบหมู่
[2557] 
การบริหารจัดการแรงงานสูงอายุในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
วรรณภา ลือกิตินันท์ (วิจิตรจรรยา)
[2557] 
การสังเคราะห์โซ่อุปทานลำไยและทุเรียน สู่นโยบายส่งเสริมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นงนุช อังยุรีกุล
[2557] 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร)
พรรณี สวนเพลง
[2557] 
ทุนนิยมจีน ประชาคมอาเซียน และชาวจีนโพ้นทะเลในอุษาคเนย์
ยศ สันตสมบัติ
[2557] 
กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสีเขียวเชิงพื้นที่ของเกาะสมุยภายใต้พลวัตของโลก
ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์
[2557] 
ไทย-โลกมุสลิม: ความสัมพันธ์และนัยต่อการพัฒนา
อิศรา ศานติศาสน์
[2557] 
เครือข่ายพุทธศาสนาข้ามพรมแดนรัฐชาติของชาวกะเหรี่ยงบริเวณพรมแดนไทย-พม่า
ขวัญชีวัน บัวแดง
[2557] 
การติดตามและประเมินผลการผลิตพริกกะเหรี่ยงคีรีราษฎร์ในแปลงเกษตรกร
จานุลักษณ์ ขนบดี
[2557] 
การศึกษาจุลกายวิภาคของระบบท่อลำเลียงและบทบาทที่เกี่ยวข้องกับอาการสะท้านหนาวของผลสับปะรด
เกียรติสุดา เหลืองวิลัย
[2557] 
นวัตกรรมการบริหารจัดการการพัฒนาโคเนื้อเชิงระบบเพื่อความมั่นคงอาหารและความสามารถในการแข่งขัน
ธำรงค์ เมฆโหรา
[2557] 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักสำเร็จรูปสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางคำ
กฤตพล สมมาตย์
[2557] 
การเสริมสร้างสมรรถนะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยการจัดองค์กรชุมชน
เรืองไร โตกฤษณะ
[2557] 
รายการโครงการทั้งหมด

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
การจัดการความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสนับสนุนกลไกทางสังคมสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ปี พ.ศ.2557 – 2560
นางสาวสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
[2557] 
สร้างการเรียนรู้เพื่อผลิตซ้ำภูมิปัญญาในการทำการประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี ระยะที่ 2
นางสาวสุวิมล พิริยธนาลัย
[2557] 
รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ศีล 5 ของเด็กเยาวชน เพื่อลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บ้านนาไร่และโนนมีชัย ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 2
นายใหม่ บุตรโคตร
[2557] 
การศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่างของศูนย์ประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปี 2557
นางวาลิกา โพธิ์หิรัญ
[2557] 
แนวทางการยกระดับการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปีที่ 3
นางสาวสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
[2556] 
การแก้ปัญหาการใช้อวนลากในการทำประมงโดยประสบการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของชาวประมงพื้นบ้าน กรณีศึกษาชุมชนชาวประมงพื้นบ้านบางแห่งในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2
นายรุซยี มะสะนิง
[2556] 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านและการกระจายตัวของพื้นที่การทำประมงโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
นางสาวฟาดีละห์ สะอะ
[2556] 
การสร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการประดิษฐ์เครื่องมือประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านบางแห่ง ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี
นางสาวมารียะห์ อุเซ็ง
[2556] 
การจัดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนชาวกูย ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
นายสรรณ์ญา กระสังข์
[2556] 
การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านหมู่ 1 หมู่ 11 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
นางสุนันทา โรจน์เรืองไร
[2556] 
สร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการทำการประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี : ศึกษากรณีการเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพเพื่อเข้าถึงทรัพยากรประมง
นายมูหามะสุกรี มะสะนิง
[2556] 
การปรับตัวของคนร่อนทองคำริมแม่น้ำโขงในสภาวะเปลี่ยนแปลง ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
นายอภิสิทธิ์ สุนทราวิรัตน์
[2556] 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2
นางสาวกาญจนา สมมิตร
[2556] 
การศึกษาและพัฒนากลไกการสนับสนุนเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ปีที่ 3
นางสาวอรุณี เวียงแสง
[2556] 
สร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการต่อเรือกอและท้ายตัดของชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านปาตาบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
นายดอเลาะ สะอะ
[2556] 
แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีการรำมะหน่าว (MANAU) ของชนเผ่าคะฉิ่นในชุมชนบ้านใหม่สามัคคีคะฉิ่น หมู่ 14 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายอนุชาติ ลาพา
[2556] 
รูปแบบการสร้างสำนึกเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารของชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองกุง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 2
นายจำเนียร มัตกิต
[2556] 
กระบวนการสร้างชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมบ้านเวียงหนองล่อง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์
[2556] 
การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของศูนย์ประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปี 2556
ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
[2556] 
รูปแบบการทำงานของภาคีเครือข่ายอำเภอโนนสังในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จังหวัดหนองบัวลำภู
นางบุษบา บัวสาย
[2556] 

รายการโครงการทั้งหมด 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th