โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
 
   
  เรียน   ท่านผู้ใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ สกว.
เรื่อง   รายงานการแจ้งข้อมูลงานวิจัยฉบับบูรณ์ใหม่ บนเว็บไซต์ elibrary

           ตามที่ท่านสมาชิกได้สมัครใช้บริการห้องสมุด สกว.ในรูปแบบออนไลน์ และได้ตอบแบบสำรวจในการปรับปรุงงานห้องสมุดออนไลน์นั้น การนี้ทางห้องสมุด สกว.ได้ปรับปรุงงานวิจัยฉบับบูรณ์ในรูปแบบแจ้งข่าวสารงานวิจัยใหม่ๆผ่านอีเมลของท่านผู้ใช้บริการ ในรอบเดือนนี้มีรายงานวิจัยที่นำขึ้นใหม่ให้ท่านได้ดาวน์โหลด โดยแบ่งเป็นโครงการจาก งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น+งานเชิงพื้นที่+งานวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 175 โครงการ และ งานวิจัยและพัฒนา + งานวิจัยวิชาการ 369 โครงการ รวมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 544 โครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ elibrary@trf.or.th หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2278-8209

ขอแสดงความนับถือ
ห้องสมุด สกว.

จำนวนโครงการ: 175 โครงการ
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ นักวิจัย 
PDG51E0014 หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายถวิลศักดิ์ ทองโท
PDG51N0007 การศึกษารวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ำแม่กึ้ด ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นายเฉลิม อินสม
PDG52E0001 การศึกษาศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อนำไปสู่แนวทางการพึ่งตนเองในเขตเทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางนันทิยา สาลี
PDG52E0006 ศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา นายมงคล เลากลาง
PDG52E0007 ศึกษาศักยภาพเครือข่ายชมรมคนพิการอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา นายสุทัศน์ โทแหล่ง
PDG52E0008 กระบวนการใช้พลังความเชื่อความศรัทธาคูเฒ่าเต่าชุมชนบ้านหนองกก - หนองยาว เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม นายเสถียร ดั้งชารี
PDG52E0021 การศึกษาวิถีชีวิตชนชาติพันธุ์เยอกับการฟื้นฟูปลาลุ่มน้ำมูลบ้านใหญ่ ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายแดง คาวี
PDG52N0004 การถอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทำนาข้าวเฮี้ยะ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นางกมลธสรณ์ ยอดกำลัง
PDG53N0001 แนวทางการพัฒนาพื้นที่มูเจะคี (ขุนน้ำแจ่ม) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นายสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
PDG53S0001 การฟื้นฟูภูมิปัญญาการทำกะปิและพัฒนากลุ่มอาชีพโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนบ้านทะเลนอก นางสนธยา สืบเหตุ
PDG53S0006 การบริหารจัดการน้ำสำหรับทำนาในพื้นที่ชลประทานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณโครงการฝายบ้านกาเด็ง ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส นายมะอีซอ ดือเร๊ะ
PDG54E0002 รูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ บ้านโนนอุดม ตำบลไร่ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะที่ 1 นายพลนภา รัตนะ
PDG54E0003 แนวทางการบริหารจัดการน้ำชลประทานเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร นายศรีธนนชัย แย้มไสย
RDG49N0012 การพลิกฟื้นวิถีชีวิตท้องถิ่นตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน นายบุญส่ง อินขาว
RDG49N0024 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำทา กรณีศึกษาบ้านป่างิ้ว ต.ทาเหนือ กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ นายสัญชัย อุดทา
RDG49N0037 การพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นางพิมพ์เพ็ญ ยอดแก้ว
RDG49S0025 ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นายสมจิตร ทองคำแท้
RDG49S0029 ศึกษาแนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นางรอมละ ราโมง
RDG50M0003 ศึกษาแนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยความร่วมมือของชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 1 นายมานะชัย ทองยัง
RDG50M0008 เรียนรู้ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชนบ้านดอนโพ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางพิมพ์วิมล ดีโม้
RDG50M0009 รักษ์ลโพงละเวือะ บ้านป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบือ ขจรศักดิ์ศรี
RDG50M0010 แนวทางการออกแบบศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต นายเอกพงศ์ สุวรรณเกษร์
RDG50M0013 ศึกษาแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายอมรศักดิ์ ฉัตระทิน
RDG50M0022 สร้างระบบตัวเขียน:สืบชะตาภาษามปีบ้านดง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายธีรภพ เขื่อนสี่
RDG50M0024 ศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์ละว้าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวก๋อง บ้านกกเชียง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี นางฉวีวรรณ ศิริปิมา
RDG50M0025 ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในกิจกรรม อกท.ของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวเรณุกา หนูวัฒนา
RDG50M0026 ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นางจริยา ฐาปนสมบูรณ์
RDG50M0027 ศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากช้างกินพืชไร่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายบุญยิ่ง แก้วกัณฑ์
RDG50M0028 ศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นายสมบูรณ์ แดงอรุณ
RDG50N0015 แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านป่าตึง บ้านป่ามอก และบ้านแสนตอ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน นายพิทักษ์ จันต๊ะตึง
RDG50N0020 แนวทางการพัฒนาการทำการเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายสุรัตน์ รุกขรัตน์
RDG50N0021 การจัดงานปอยหลวงแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายใจ๋ พู่กล้า
RDG50N0033 แนวทางการสืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำโคมบ้านวังหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อาจารย์ธิติวัฒน์ ตาคำ
RDG50N0035 รูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการพึ่งตนเองที่เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพหลังเกิดภัยพิบัติของชุมชนบ้านขุนห้วย หมูที่ 1 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสิงห์ สุวรรณรอด
RDG50S0019 การสร้างกลุ่มและการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ปัญหาการดำรงชีวิตของชาวบ้านท้องโกงกาง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวสุภาพร เชาวพ้อง
RDG50S0022 "แนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน ของชุมชนหาดทรายแก้ว ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี" นายวานิตย์ สุขอุบล
RDG50S0023 แนวทางการฟื้นฟูคลองท่าทองเพื่ออาชีพที่ยั่งยืนของชุมชนท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกมลเทพ วิเชียรฉาย
RDG50S0024 "แนวทางการจัดการทะเลชุมชน เพื่อการทำประมงกุ้งเคย และการสร้างอาชีพเสริมอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านท่าพิกุล ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" นายมนูญ คุ้มรักษ์
RDG50S0025 แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บ้านธารน้ำร้อน ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางนงลักษณ์ ทองเลม็ด
RDG50S0026 แนวทางการจัดการเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นที่บ่อกุ้งร้างในพื้นที่ป่าชายเลน บ้านปากท่อ ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี นายอนันต์ เชื้อเอี่ยม
RDG50S0027 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ชุมชนคลองท่าปูน ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชำนาญ คุ้มรักษ์
RDG50S0028 แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายขจร นุ้ยภักดี
RDG51E0017 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนบ้านโนนศาลา ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังวัดอุบลราชธานี นายสมัย เหล่ามา
RDG51E0034 รูปแบบการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภูหินเหล็กไฟโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนาเจริญ ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี นายหนูสอน สิงโต
RDG51E0035 ศึกษารูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในระดับครอบครัวที่เหมาะสมของชุมชนบ้านนาห้าง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี นายบิน คงทน
RDG51E0043 ชุมชนหนองเหมือดแอ่กับกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในเด็กและเยาวชน ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นายวิชัย สุทธิสิงห์
RDG51E0044 การศึกษารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ พระธาตุหาญเทาว์และปโมฑิตะเจดีย์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของชุมชนศรีขามธาตุ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายอมตะ กัปโก
RDG51E0060 ศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราในการแข่งขันกีฬา งานบุญฮีตสิบสอง ของกลุ่มเยาวชน 3 หมู่บ้าน ในชุมชนโนนสมบูรณ์ ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายลังสิทธิ์ สมเหนือ
RDG51E0071 ศึกษารูปแบบการลดต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน : กรณีศึกษาพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ นายพรม จาระณะ
RDG51E0073 การศึกษารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับระบบนิเวศต้นน้ำห้วยเสนง บ้านโคกเบง ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ นายทวิส แต้มงาม
RDG51E0074 ศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำห้วยเสนงเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายพงษ์พันธ์ พรรณวงษ์
RDG51E0075 การศึกษาและประยุกต์ใช้วัฒนธรรมชุมชนเขมรในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำห้วยเสนง : กรณี ชุมชนตาเตียว ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายหัตถศึกษา สัญจรดี
RDG51E0076 การศึกษารูปแบบและแนวทางการแก้ไขปัญหาห้วยเสนงเน่าเสียอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรท้องถิ่น ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายสำเริง คูณคำ
RDG51E0077 การปลูกผักอินทรีย์ทางเลือกในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำของชุมชนชานเมือง กรณีบ้านกะเพอสกวม ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายพิเชศ สายน้อย
RDG51E0078 ศึกษาการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับองค์กรภาครัฐระดับตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ กรณีศึกษาตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา นางกชนิภา นราพินิจ
RDG51E0083 ศึกษากระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านสื่อพื้นบ้าน เพื่อเสริมทักษะและคุณภาพของเด็กและเยาวชนตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายสานิจ มาตขาว
RDG51M0005 ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นายนิทัศน์ จันทร
RDG51M0009 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านหนองม่วง ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นางสาวบรูณิน ครุฑธา
RDG51M0013 ศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านคลองเหล็กบนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลองเหล็กบน ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายสุริยะ สุวดิษฐ์
RDG51N0006 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำดื่มชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง นายกฤตภาส เสมอพิทักษ์
RDG51N0009 การเห็นคุณค่าในตนเองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ : กรณีศึกษาตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นางทองเหรียญ อินต๊ะพิงค์
RDG51N0014 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายสองเมือง ตากุล
RDG51N0016 การสังเคราะห์องค์ความรู้การจัดการลุ่มน้ำแม่ทาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นางวันเพ็ญ พรินทรากูล
RDG51N0017 กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำแม่ทาตอนบน นายสวัสดิ์ สุขจันทร์
RDG51N0018 กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำแม่ทาตอนกลาง นายทศ เสาวภาณี
RDG51N0019 กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำแม่ทาตอนปลาย นายทองคำ จอมขันเงิน
RDG51N0020 แนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดอยสี่เหลี่ยมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ กันธิยะ
RDG51N0021 แนวทางการพัฒนากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้สมัยใหม่เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นางเทพวรรณ รุ้งแก้ว
RDG51N0022 กระบวนการพัฒนาโคพันธุ์พื้นเมืองที่เหมาะสมต่อวิถีเศรษฐกิจชุมชนบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ รุ้งแก้ว
RDG51N0024 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำห้วยย่าพาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญทอม กลางบุราณ
RDG51N0025 การทำเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมู่บ้านสหกรณ์หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายอินทร ไชยศิลป์
RDG51N0026 แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มธนาคารวัวเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายศรีมูล ปวงอาจ
RDG51N0027 แนวทางการพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยขอนขว้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายวันชัย ธรรมศรี
RDG51N0028 กระบวนการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวเป็นระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรบ้านสันอุ้มหมู่ที่ 6 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญช่วย ใจเขียว
RDG51N0029 รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำห้วยต้นยางที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนบ้านทุ่งยาว ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สุนทรแก้ว
RDG51N0034 การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมยศ ลามาพิสาร
RDG51N0035 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีเขตตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายนพดล พุทธโยธา
RDG51N0036 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวเนตรลดา ตาอินต๊ะ
RDG51N0042 การพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มผลิตแหนมบ้านปากปานหมู่ที่ 7 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ที่เหมาะสมและมีสมดุลระหว่างความสุขและเศรษฐกิจ นางสาววนิดา แดนโพธิ์
RDG51N0043 รูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เอื้อต่อการบูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสู่ชุมชน : กรณีศึกษาตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ อาจารย์ฉวีวรรณ วงศ์แพทย์
RDG51N0046 การจัดการความรู้ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นางสาววิมล กลางประพันธ์
RDG51N0047 การพัฒนารูปแบบยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสมต่อกระบวนการเสริมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมของตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1 พ.ต.อ.รังสิต โลไทยสงค์
RDG51S0007 ศึกษาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ครอบครัวบ้านเรียนภาคใต้ นายสาทร สมพงศ์
RDG51S0008 การศึกษากระบวนการปลูกไผ่เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินพื้นที่ป่าทุ่งเลี้ยงสัตว์ด่านพระยาพิพิธแบบมีสาวนร่วมของชุมชนบ้านบางแนะ ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา นายดุสิต บู่ทอง
RDG51S0013 พัฒนาทักษะการทำขนม การตลาด และการบริหารจัดการของกลุ่มสตรีฮูยงบาโร๊ะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นางสาวนุรใฮนี กะดะแซะ
RDG51S0014 ย้อนดูตน ค้นหาตัวเอง กรณีการจัดกระบวนการเรียนรู้พื้นที่ผู้ประสบภัยสึนามิชุมชนมอแกลนบ้านทับตะวัน นางสาวปัถยา คำพล
RDG51S0015 การหนุนเสริมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยท้องถิ่นแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตรัง นางสาวสุทิน สีสุข
RDG51S0024 ศึกษาแนวทางการฟื้นฟู อนุรักษ์คลองท่าฉางโดยชุมชนบ้านไทรใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระยะที่ 1) นายขจร รักษาพราหมณ์
RDG51S0027 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายอับดลรอหีม ขุนรักษา
RDG51S0028 กระบวนการการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นางราตรี ปักษี
RDG51S0030 กระบวนการสร้างการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นายทวี แก้วประชุม
RDG51S0031 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นายสัญญา เอี่ยมอักษร
RDG51S0032 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง นายสนอง หนูวงษ์
RDG51S0033 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลบางหมาก อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง นายดน หมาดเด็น
RDG51S0034 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นายประทีป สุขสนาน
RDG51S0035 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นายประพันธ์ เพ็ชรพัว
RDG51S0036 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นายวิศาล สาราบรรณ์
RDG52E0001 กระบวนการถอดบทเรียนโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างการเรียนรู้ใหักับ RC/NODE ภาคอีสาน นางสาวสุวรรณา บัวพันธ์
RDG52E0003 การศึกษารายได้และการใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อนำไปสู่การจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาป่าชุมชนหนองสำแฮด ในพื้นที่บ้านม่วงไข่ บ้านเชียงเครือ และบ้านคำสร้างบ่อ ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางศศิธร อยู่เย็น
RDG52E0004 รูปแบบการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปลาอีด ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายชัชวาล แก้วแสน
RDG52E0006 ศึกษารูปแบบการจัดการและการเพิ่มผลผลิตอินทรีย์ของชุมชนบ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางรุ่งลดา แพงยา
RDG52E0007 การสร้างการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ชุมชนวิถีธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์
RDG52E0008 การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการผลิตพืชผักปลอดสารพิษของชุมชนบ้านดอนดู่ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นางสาวฉันทนา เวสโอสถศักดา
RDG52E0011 การศึกษาเส้นทางอาหารในพาข้าวเพื่อการฟื้นฟูวิถีการพึ่งตนเองของชุมชน กรณีศึกษาบ้านโคกสวาท อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นางสาววิมลรัตน์ ใจเอื้อ
RDG52E0012 "กล้วย" กับการพัฒนาความสามารถในการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ และเจตคติต่อการเรียนรู้ของนักเรียน : กรณีศึกษาบ้านกุดระหวี่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายอุดร ผ่องแผ้ว
RDG52E0014 รูปแบบการฟื้นฟูแหล่งอาหารในป่าหัวไร่ปลายนาที่เหมาะสมกับชุมชนหนองปอ ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม นายคำกอง บุญคำ
RDG52E0016 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชนเพื่อนำไปสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตพื้นที่ชลประทาน บ้านกลางฮุง ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายกาจบัณฑิต โพธิ์ศรี
RDG52E0019 คืนกบสู่ธรรมชาติเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศของชุมชนบ้านโนนยางและบ้านดงเจริญ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายไฉน ผลดี
RDG52E0020 รูปแบบการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไม้ยางนาอย่างเหมาะสมโดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านห้วยยาง บ้านหนองฮี ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นายพิษณุสุทธ สุทธการ
RDG52E0024 การศึกษาแนวทางการฟื้นฟูประเพณีบุญบั้งไฟแบบดั้งเดิม โดยการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนและชุมชนบ้านดอนเขือง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางภัทรวรรณ จันทร์ศิริ
RDG52E0031 ศึกษาการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรมเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนบ้านระกา ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวดาวรุ่ง แซ่โค้ว
RDG52E0032 การเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน บ้านห้วยลาด ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ นายจีระศักดิ์ ตรีเดช
RDG52E0033 การพัฒนารูปแบบกฐินปลอดเหล้าในจังหวัดเลย ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ
RDG52E0035 ศึกษารูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านหัวขัว ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย นายอู๊ต โยหาเคน
RDG52E0037 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทเด็กและเยาวชน ของภาคีชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสาคร สังวงศ์
RDG52E0040 กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจายในการฟื้นฟูและจัดการลำน้ำโพงตอนล่างเพื่อสร้างแหล่งอาหารและรายได้ให้กับชุมชนบ้านโคกพระเจ้าและบ้านโนนรัง ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางสาวกิตติพร อยู่เย็น
RDG52E0041 สืบสานองค์ความรู้เรื่องกระแบร็ย(ควาย) เพื่อนำปรับใช้ในชุมชนบ้านปันรัว ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายนิพนธ์ คิดนุนาม
RDG52E0042 การศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านเขมร เพื่อจัดการเรียนรู้ในชุมชนบ้านแสรโอ ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายที เรืองชาญ
RDG52E0043 ศึกษาองค์ความรู้และระบบนิเวศพื้นบ้านในป่าชุมชนเขาโต๊ะเพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศต้นน้ำในพื้นที่พนมด็องแร็ก :กรณี บ้านเขาโต๊ะ ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ นายอุบลรัตน์ งาตา
RDG52E0044 การศึกษาและฟื้นฟูองค์ความรู้การกรอง (จักสาน) เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจในชุมชนสังแก ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ นายไพรัตน์ จันทร์ชื่น
RDG52E0045 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมบนฐานวัฒนธรรมเขมร ลาว กวย กรณีบ้านหอก ตำบลศรีสุข อำเภอศรีนรงค์ จังหวัดสุรินทร์ นายพุทธา พาสมบูรณ์
RDG52E0047 รูปแบบการฟื้นฟูและส่งเสริมการบริโภคพืชผัก สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการป้องกันและรักษาโรคที่เกิดกับคนในชุมชนบ้านโนนทรายงาม ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นางชมพูนุช อ่างทอง
RDG52E0050 แนวทางการลดหนี้สินเพื่อสร้างสุขภาวะของชุมชนบ้านดอนหันและบ้านดอนหันพัฒนา ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นางแจ่มจันทร์ รีละชาติ
RDG52E0051 การสร้างทางเลือกของแรงงานท้องถิ่นด้วยระบบเกษตรแบบผสมผสาน ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น นายทองม้วน โลกาวี
RDG52E0053 รูปแบบการฟื้นฟูฐานอาหารเพื่อความมั่นคงทางอาหารบ้านป่าตอง ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม นายบุญส่ง คำจันวงษ์
RDG52E0057 ศึกษาแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยสู่การเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ จังหวัดหนองบัวลำภู นางสาววรางคณา อินทโลหิต
RDG52E0059 การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกบ๋าใหญ่เพื่อหารูปแบบการแก้ปัญหาป่าโคกบ๋าใหญ่อย่างยั่งยืน ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายอุทัย บางเหลือ
RDG52M0001 ศึกษาความคิดและพฤติกรรมของเกษตรกรกลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพบ้านนาคู เพื่อหาแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ระบบเกษตรชีวภาพ ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวมณีนุช ทิพย์ชิต
RDG52M0007 ศึกษารูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยโดยใช้ฐานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Reserch-Based Learning:RBL) ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์
RDG52M0033 การปรับใช้ภูมิปัญญา "ลือกาเวาะ" ในการดูแลรักษาพื้นที่หาอยู่หากินของกลุ่มชาติพันธ์กะเหรี่ยงบ้านสะเนพ่อง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี นายส่วยจีโหม่ง สังขวิมล
RDG52M0039 กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้จากป่าชุมชนโคกคาวเปรียงด้วยภาษาญัฮกุร เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดสู่ลูกหลานชาวญัฮกุร บ้านวังอ้ายโพธิ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ นายทองพิทักษ์ ยันจัตุรัส
RDG52N0001 กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในชุมชน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง นายสมยศ รู้ชั้น
RDG52N0003 กระบวนการสร้างการเรียนรู้ตำนานมูลศาสนาฉบับวัดบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พระอธิการสวัสดิ์ โสตฺถิโก
RDG52N0008 การบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศและตารางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายหนุ่ม สมบุญลาภ
RDG52N0009 การบริหารจัดการวิทยุชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนเกษตร ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล
RDG52N0014 การใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการพัฒนาแหล่งน้ำที่ชุมชนมีส่วนร่วมในลุ่มน้ำย่อยแม่ขะนาด ลุ่มน้ำแม่ทา จ.ลำพูน นางสาวศศิประภา แถวถาทำ
RDG52N0016 แนวทางการแก้ไขปัญหาต้นทุนการทำนาอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร ทำนาบ้านใหม่ร่องแกลบและบ้านกอเปา ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวนัสพงษ์ ใจอินผล
RDG52N0017 การนำภูมิปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวจันจิรา ทิพย์วงค์
RDG52N0018 กระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักที่นำไปสู่การยกระดับฐานเศรษฐกิจครัวเรือนกลุ่มผักปลอดสารพิษชุมชนบ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายจำรัส วงษา
RDG52N0019 เสริมสร้างเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน ระยะที่ 2 ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ
RDG52N0020 การพัฒนาศักยภาพ นักวิจัย กลไกพี่เลี้ยง และเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปีที่ 2/2 นางสาวพจนา สวนศรี
RDG52N0024 การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อการออกแบบหลักสูตรท้องถิ่น : กรณีของตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสยามล เพียรงาน
RDG52N0026 การฟื้นฟูอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาผ้าซิ่นตีนจกของชุมชนบ้านท้องลับแล ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอัษนัย กางมูล
RDG52N0027 แนวทางการพัฒนาการกำหนดนโยบายด้านการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของเกษตรกรในเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายนเรศ วงค์คม
RDG52N0028 กระบวนการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชนตำบลป่าสักอย่างมีส่วนร่วม ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน นางสาวอรวรรณ ขาวสัก
RDG52N0029 แนวทางประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นและสถานประกอบการในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2 นางสาวประยงค์ บุญไทย
RDG52N0033 รูปแบบการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง นายประยูรศักดิ์ บัวเทศ
RDG52N0034 ารลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณพื้นที่คลองละวาน อำเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์ นายประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
RDG52N0035 แนวทางการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตในการปลูกยางพาราที่เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.บุษบา อารีย์
RDG52N0036 แนวทางการเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง นายนรากรณ์ คำลือ
RDG52N0037 แนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าห้วยตองสาดตามแนวพระราชดำริของชุมชนบ้านวังธาร เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระยะที่ 1 นางสาวจีราภา คำปินคำ
RDG52N0040 การบริหารจัดการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมบ้านท่ากลาง-ท่าใต้ ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระยะที่ 1 นายมนต์เทียน วังหล่อ
RDG52S0007 กระบวนการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ เพื่อความมั่นคงและนำไปสู่กระบวนการพึ่งพาตนเองโดดยชุมชนบ้านบางกล้วยนอก นายดลก้อเส็ม ผดุงชาติ
RDG52S0025 รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าบ้านโตนกลอย เพื่อแสวงหาตลาด นางกาญจนา ดาวเรือง
RDG52S0026 แนวการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหายากในเขตอ่าวปัตตานี นายมะรอบี เจ๊ะมะ
RDG52S0029 รูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการกลุ่มสตรีหม้าย (ชอแม) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านรอตันบาตู นายอับดุลคอวี เจ๊ะโอ๊ะ
RDG52S0030 การฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองจำไหร ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 นายสมศักดิ์ ศรีสุข
RDG52S0033 รูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านเกาะแรต หมู่ที่ 3 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสุคนธ์ทิพย์ รักษ์แก้ว
RDG53E0001 ศึกษารูปแบบการแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือนบ้านสันติสุข ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายศิลป์ธนูศักดิ์ ศรีมันตะ
RDG53E0003 ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนศิลปะด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเขียนภาพผะเหวดโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน นางจงจิตร โทนุการ
RDG53E0007 รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่กึ่งเมือง กึ่งชนบท กรณีศึกษา : บ้านด้ามพร้า ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นางชุติมา จันทรมณี
RDG53E0008 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องชุมชนบ้านโนนคำแก้ว ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี นางดลฤดี จันทร์แก้ว
RDG53E0014 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชนเพื่อการจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ นายจำรูญ นาคนวล
RDG53E0016 รูปแบบการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมป่าดงหอในการจัดการป่าต้นน้ำป่าสัก กรณีศึกษา : บ้านตาดเสี้ยว และบ้านถ้ำพระ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระยะที่ 2 นายดำรงศักดิ์ มะโนแก้ว
RDG53E0045 รูปแบบการฟื้นฟูอาหารเป็นยาเพื่อรักษาสุขภาพตนเองของคนในชุมชนบ้านบ่อบึง ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นายทองอินทร์ ภายศรี
RDG53N0002 สานความรู้สู่การเชื่อมร้อยภาคีแบบบูรณาการในงานเกษตรยั่งยืน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายพันศักดิ์ จิตสว่าง
RDG53N0003 การลดต้นทุนการผลิตถั่วเหลืองด้วยแนวทางเกษตรกรรมทางเลือกของเกษตรกรบ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 8 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ระยะที่ 2 นางกรรณิการ์ มัฆวาล
RDG53N0004 รูปแบบการจัดการศูนย์เรียนรู้เครือข่ายชุมชนชาวจีนยูนนาน จ.แม่ฮ่องสอน นายทศพิธ แป้นดวงเนตร
RDG53N0013 แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์พระสิริมังคลาจารย์ เพื่อการสืบทอดและสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน วัดและโรงเรียนศิริมังคลาจารย์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายโสภณ หอมใจ
RDG53N0017 แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการรักษาการเจ็บป่วยด้วยพืชสมุนไพรพื้นบ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชนเผ่าม้งบ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวพัชทิชา กุลสุวรรณ์
RDG53N0018 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านม้งดอยปุย ตำบล สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายญาณวุฒิ อภิวงค์
RDG53N0019 แนวทางในการจัดการทรัพยากรป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่สา และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวรสสุคนธ์ ลูกประคำ
RDG53N0026 การสร้างเสริมความเข้มแข็งของพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร
RDG53S0001 แนวการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมและก่อให้เกิดรายได้แก่สมาชิกชุมชนบ้านกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง นายอับดุลเลาะห์ สาลี
RDG53S0002 การหนุนเสริมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยท้องถิ่นแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตรัง ระยะที่ 2 นางสาวสุทิน สีสุขจำนวนโครงการ: 369 โครงการ
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ นักวิจัย 
BRG4780001 ภาวะสมองเสื่อมและความทุพพลภาพในผู้สูงอายุไทย (สทท) รศ.ดร.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์
BRG5080028 การแยกแบบทำให้ลอยเพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำเสีย: การศึกษาหลักการพื้นฐานและประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ศ.ดร.สุเมธ ชวเดช
BRG5180005 การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของพยาธิใบไม้ติดต่อผ่านปลาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการวางแผนควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ศ.ดร.จิตรา ไวคกุล
BRG5180011 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก(Oseltamivir) จากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว และ กรดทาทาลิก รศ.ดร.บุญส่ง คงคาทิพย์
BRG5180020 การพยากรณ์ความเสี่ยงบนพื้นฐานของการอินทิเกรตแบบเศษส่วน ศ.ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม
DBG5080004 การพัฒนาเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในรูปแบบเจลบีดที่มีคุณสมบัติออกฤทธิ์นานและสลายตัวทางชีวภาพ เพื่อใช้ควบคุมโรคพืช รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
DBG5080022 ฤทธิ์ต้านความเหนื่อยล้าของพืชที่มีสรรพคุณฟื้นฟูพละกำลังและชะลอความชราตามภูมิปัญญาของชาวไทยภูเขา ดร.ไชยยง รุจจนเวท
DBG5180002 การพัฒนาเครื่องสังเคราะห์อนุภาคนาโนและฟิล์มบางของโลหะออกไซด์บางชนิดโดยกระบวนการสปาร์ค รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
DBG5180027 นาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี: การออกแบบ สังเคราะห์และวิเคราะห์ วัสดุนาโนที่มีรูพรุน ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล
DBG5280002 โครงสร้างผลึกนาโนของโลหะและโลหะออกไซด์ภายใต้สภาวะรุนแรง ผศ.ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์
DBG5280003 การสังเคราะห์อนุภาคนาโน dextran-coated polylactone ในขั้นตอนเดียวด้วยปฏิกิริยา Ring-opening polymerization ของแลคโตนในมินิอิมัลชันที่เร่งด้วยไลเปส ดร.ปราณี อินประโคน
DBG5280008 ฤทธิ์ต้านการอักเสบและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสำคัญจากต้นกะเม็ง ขันทองพยาบาท และ หงอนไก่ทะเล รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล
DBG5280010 การศึกษายีนที่ควบคุมลักษณะต้านทานโรคแอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื้อ Colletotrichum capsici ที่แสดงออกในผลพริกระยะผลเขียวและผลแดงของพริก Capsicum chinense ‘PBC932’ รศ.ดร.อรรัตน์ มงคลพร
DBG5280020 สารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ที่คัดเลือกจากหญ้าทะเลและพืชป่าชายเลน ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล
DBG5380003 ผลกระทบของเส้นใยไหมนาโนต่อการเคลื่อนที่ของเซลล์เพื่อการสมานแผล ดร.พิมพ์พร อุทยารัตน์
DBG5380013 กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบหลัก ผศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร
DBG5380019 การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนมอาลัวเป็นแบบจำลอง รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด
DBG5380028 การเพิ่มมูลค่าเนื้อลำไยสดและเนื้อลำไยอบแห้งเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ศ.ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์
DBG5380031 กลไกการกระตุ้นระบบโพรฟีนอลออกซิเดสในกุ้งโดย pattern recognition protein ดร.ปิติ อ่ำพายัพ
DBG5380035 การศึกษาการเพิ่มคุณค่ากากมันสำปะหลังหมักยีสต์-มาเลทและมันใบมันสำปะหลังแห้งเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารข้นที่มีมันเส้นเป็นองค์ประกอบระดับสูงต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและประสิทธิภาพการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนฯ ดร.สิทธิศักดิ์ คำผา
DBG5380038 ไซโคลอาร์เทนไตรเทอร์พีนที่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งจาก Gardenia spp. ผศ.ดร.ขนิษฐา พุดหอม
IUG5180005 การแก้ไขปัญหาความผันผวนของตลาดสุกรไทยโดยใช้วิธีบริหารจัดการแบบห่วงโซ่อุปทาน ผศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
IUG5280011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติควบคุมวัชพืชจากพุทธชาติก้านแดงเพื่อทดแทนสารเคมี สังเคราะห์ รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา
IUG5380001 การพัฒนาและศึกษากระบวนการผลิตน้ำปลาโซเดียมต่ำโดยวิธีการแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้า รศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
JSG5280001 การจัดอันดับงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
MRG4880163 การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนของแบคทีเรีย ดร.สังวาลย์ แก่นโส
MRG4880222 ศักยภาพเชิงแสงของวัสดุนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์ในประเทศไทย ดร.คัทลียา เพชรสิงห์
MRG4980021 การศึกษาระดับของ NMDA และ GABAA receptors ในสมองของผู้ป่วยโรคลมชัก อาจารย์ธนศักดิ์ เทียกทอง
MRG4980029 การใช้สารต้านทานธรรมชาติที่มีในยางของผลมะม่วงเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วง ดร.วิลาวัลย์ คำปวน
MRG4980062 การพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีความไวและจำเพาะสำหรับตรวจวินิจฉัยมะเร็งน้ำดีในระยะเริ่มต้น ดร.กัญญาณัฐ (ภัททิรา) เปี่ยมงาม
MRG4980142 การศึกษาอิทธิพลของการบ่มโดยใช้น้ำที่มีแรงตึงผิวต่ำต่อคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุและคอนกรีต ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี
MRG5080236 การศึกษามูลค่าทางกายภาพของสภาพแวดล้อมเมืองโดยใช้ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ความชื่นชอบ และความเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองเก่าเชียงใหม่ ดร.อภิโชค เลขะกุล
MRG5080257 จลศาสตร์ของการเป็นระเบียบในโลหะผสม FePd ท่อนาโน อ.ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร
MRG5080281 การปนเปื้อนของ PFOS และ PFOA และความสัมพันธ์กับมลพิษในน้ำผิวดิน: กรณีศึกษาสำหรับแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ดร.สุวรรณา บุญตานนท์
MRG5080351 การพัฒนาเทคนิคการอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้ฟลูอิไดเซชันร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดคลื่นสั้น ดร.นเรศ มีโส
MRG5080413 การแปรและการเปลี่ยนแปลงทางศัพท์และเสียงในภาษาไทถิ่นที่พูดในจังหวัดน่าน ดร.พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล
MRG5180017 การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของยีน Myc transcription factor ในข้าวหอมมะลิกลายพันธุ์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช
MRG5180108 การผลิตพอลิไฮดรอกซิลแอลคาโนเอต (PHA) จากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลัง ดร.สุขสมาน สังโยคะ
MRG5180120 การศึกษาเชิงทัศน์ถึงรูปแบบการไหลภายในท่อความร้อนชนิดสั่นแบบวงรอบที่วางตัวอยู่ในแนวนอน ผศ.ดร.ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์
MRG5180128 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่ม Metrosexual ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย์
MRG5180191 การวิเคราะห์โครงสร้างและฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของโพลีแซคคาไรด์จากเห็ดตับเต่าดำ (Phaeogyroporus portentosus (Berk. & Broome) McNabb) อ.ดร.อภิชาติ กาญจนทัต
MRG5180207 การวิเคราะห์ระดับซีรูโลพลาสมิน ธาตุทองแดง และกลุ่มธาตุเหล็ก ในผู้ป่วยกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ เพื่อหาความสำคัญในการวินิฉัยโรค พญ.เฮเลน หลิง
MRG5180220 การแสดงผลแบบ 3มิติโดยใช้วัสดุจำรูป ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ์
MRG5180244 การติดตาม การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนและคุณสมบัติของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ V. vulnificus ในหอยตะโกรมกรามขาว(Crassostrea belcheri) ดร.พรพงษ์ สุทธิรักษ์
MRG5180252 การศึกษาการใช้ยาลดไขมันร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเพื่อป้องกันภาวะหัวกระดูกสะโพกตายในผู้ป่วยโรคลูปัสที่ได้รับยาสเตอรอยด์ขนาดสูง พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์
MRG5180285 การปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของ PV/T Air solar collector ดร.อนุสรณ์ แสงประจักษ์
MRG5180295 คุณลักษณะทางชีวเคมีและโมเลกุลของแลคเคส จากเห็ดหอมสายพันธุ์ทนร้อน (Lentinula edodes) และความสามารถในการฟอกจางสีสังเคราะห์ ดร.ปิยนันท์ ชมนาวัง
MRG5180297 การศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการแบบอาศัยเพศ ยีนควบคุมการผสมพันธุ์ และสภาวะที่เหมาะสมต่อการเกิด ดอกเห็ดของเห็ดหิ้งกัมพูชา Cambodian Phellinus linteus ผศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
MRG5280002 การผลิตข้าวกล้อง Glycemic Index ต่ำ ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศ ดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์
MRG5280006 การศึกษาหาแนวทางการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับผลิตกระเทียมผง ดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์
MRG5280016 การประยุกต์หลักการเชิงพันธุกรรมในการช่วยตัดสินใจเลือกผู้รับจ้างช่วงด้านโลจิสติกส์ ดร.ธราธร กูลภัทรนิรันดร์
MRG5280020 อนุกรมวิธานของพืชวงศ์น้ำใจใคร่ (Olacaceae) และวงศ์กุหลาบหิน (Crassulaceae) ในประเทศไทย ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
MRG5280034 การประยุกต์ใช้บานเกล็ดชนิดติดตั้งภายในอาคารกับหน้าต่างเพื่อการใช้แสงธรรมชาติการอนุรักษ์พลังงาน และก่อให้เกิดสภาวะสบายแก่ผู้ใช้อาคาร ดร.พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล
MRG5280048 การโคลนและการศึกษาหน้าที่ของ novel C-type lectin ในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ดร.ราตรี วงศ์ปัญญา
MRG5280053 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการกำหนดแผนการเดินรถขนส่งสินค้า ที่พิจารณา การใช้พลังงานของพนักงานขนถ่ายสินค้า เมื่อความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง ดร.ช่อแก้ว จตุรานนท์
MRG5280055 การพัฒนาชุดทดสอบ Antigen ELISA เพื่อตรวจหาการติดเชื้อ Pestivirus ชนิดพิเศษ สายพันธุ์ Th/04_KhonKaen ดร.จารุวรรณ คำพา(พัฒนาวงศ์)
MRG5280056 ผลกระทบของปัจจัยด้านบรรษัทภิบาลต่อความอยู่รอดของบริษัท IPOs : กรณีศึกษาของประเทศไทย ดร.สุรชัย จันทร์จรัส
MRG5280063 การเข้าใจลักษณะท่าทางและการกระทำของบุคคลที่อยู่ในวิดีโอตรวจตราเพื่อการนำไปสู่การสรุปใจความสำคัญ ผศ.ดร.นกุล คูหะโรจนานนท์
MRG5280066 ผลของเอทธิลีนและการใช้แบคทีเรียที่มีกิจกรรมของเอนไซม์ 1-amino-cyclopropane-1-carboxylate(ACC)deaminase ร่วมกับหัวเชื้อไรโซเบียม ต่อการเจริญของพืชตระกูลถั่วภายใต้สภาวะที่ก่อให้เกิดความเครียดกับพืช ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร
MRG5280071 สมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีน และลักษณะเนื้อสัมผัสของเจลโปรตีนที่สกัดจากโครงปลานิลที่ผ่านการแล่ ระหว่างการละลายด้วยกรดและด่าง การเกิดเจล และการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ดร.ชาญณรงค์ ชมนาวัง
MRG5280075 ผลของอีควอลซึ่งเป็นสารรบกวนการทำงานของฮอร์โมนและมีอยู่ตามธรรมชาติต่อ การทำงานของสมอง และต่อมพิทูอิทารี ในหนูตัวเต็มวัยเพศผู้ ดร.พนิดา เล้าชาญวุฒิ
MRG5280081 ผลของการใช้มันเส้นหมักยีสต์เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารข้น ต่อปริมาณ การกินได้ในช่างก่อนและหลังคลอด และปริมาณน้ำนมในโคนมพันธุ์ผสมโฮสไตฟรีเซี่ยน น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร
MRG5280095 การพัฒนาวิธีการแบบใหม่ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการสังเคราะห์อนุภาค ของทองที่มีโครงสร้างอยู่ในระดับนาโนเมตรบนพื้นผิวของคาร์บอนนาโนทิวบ์ ดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์
MRG5280100 การจัดการทรัพยากรพันธุกรรมกล้วยในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ดร.ศศิวิมล แสวงผล
MRG5280101 การจำแนกลักษณะและบำบัดสารอินทรีย์กลุ่มชอบน้ำและไม่ชอบน้ำในน้ำดิบประปาจากคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลา ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์
MRG5280104 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมเงินบางระบบสำหรับเครื่องประดับและอิทธิพลของธาตุเจือบางชนิดต่อความแข็งและความต้านทานการหมอง ดร.ชุติมันต์ จันทร์เมือง
MRG5280105 การประเมินความสามารถของการออกแบบส่วนผสมผิวทางแอสฟัลด์แบบซุปเบอร์เพฟ (Superpave) มาร์แชล์ (Marshall) ต่อสภาพอากาศและการจราจรในประเทศไทย ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
MRG5280108 การศึกษาการพัฒนาและการเพิ่มขีดความสามารถของเซลล์อสุจิในกุ้งก้ามกราม ดร.รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ
MRG5280152 พันธุศาสตร์ประชากรระดับโมเลกุลของยุงพาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย อ.ดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์
MRG5280158 การศึกษาคุณภาพของชั้นผิวพาสซิเวชันด้านหลัง ต้นทุนต่ำ สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
MRG5280160 ไบโอเซนเซอร์เชิงแสงแบบติดฉลากที่เปลี่ยนชนิดและนำมาใช้ใหม่ได้อาศัยหลักการทำงานของAptamer และ DNA four-way junction ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย
MRG5280165 ค่าครอสเซคชันของการเกิดอนุภาคเบามีประจุในอันตรกิริยาระหว่างนิวตรอนพลังงาน 175 ล้านอิเล็กตรอนโวลท์กับออกซิเจน ดร.อุดมรัตน์ ทิพวรรณ
MRG5280173 ผลของเคอร์คูมินต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ภาวะเครียดออกซิเดชั่นและการแสดงออกของยีนในหนูไมซ์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าโดยการเลี้ยงภายใต้สภาวะเครียดอย่างอ่อนเป็นระยะเวลานาน ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต
MRG5280174 การเปรียบเทียบระดับเบต้าฮิวแมนคอริโอนิคโกนาโดโทรปินอิสระและพลาสมา โปรตีนเอในกระแสเลือดมารดาของทารกที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินบาร์ทและทารกปกติในช่วงกึ่งการตั้งครรภ์ อ.พญ.เฟื่องลดา ทองประเสริฐ
MRG5280184 การศึกษาหน้าที่ของ Zinc Cluster โปรตีนที่ควบคุมการแสดงออกของยีนใน non-fermentable carbon metabolism ดร.นิษก์นิภา สุนทรกุล
MRG5280185 ผลของโซเดียม-ไดคาร์บอกซิเลต โคทรานสพอร์ตเตอร์ชนิดที่มีความจำเพาะสูงต่อการสร้างไขมันในเฮปจีทูเซลล์ ดร.ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง
MRG5280196 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเคลือบหลุมร่องฟัน โดยการรายงานผลการยึดอยู่ของสารเคลือบหลุมร่องฟันต่อผู้ให้บริการอย่างเจาะจง ผศ.ดร.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์
MRG5280200 บทบาทของไคโตซานต่อแอกตินไซโทสเกเลตอนและหน้าที่ของเยื่อหุ้มในรากของข้าว Oryza sativa ภายใต้ภาวะอุณหภูมิสูง ดร.อัญชลี ใจดี
MRG5280202 การวิเคราะห์ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์สำหรับระบบทำความเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์
MRG5280206 การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมเพื่อใช้จัดจำแนกชนิดของยุงกลุ่ม Mansonia ที่พบในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล ดร.จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย
MRG5280218 การเตรียมสารสีเลคโดยวิธีจับก้อนด้วยไฟฟ้า ดร.นีรนุช ไชยรังษี
MRG5280223 การศึกษาการเกิดปฏิกิริยา Beckmann rearrangement บนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ ดร.จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี
MRG5280243 การออกแบบสร้าง และทดสอบเครื่องเก็บสปอร์เชื้อราในระดับห้องปฏิบัติการ ดร.ประชา บุณยวานิชกุล
MRG5280244 การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติของความต้องการใช้พลังงาน (ในภาคขนส่งทางถนน) ของประเทศไทย ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์
MRG5380003 ผลและกลไกการออกฤทธิ์ของ omeprazole ต่อการขนส่งแมกนีเซียมแบบผ่าน ช่องระหว่างเซลล์ในแผ่นเซลล์เพาะเลี้ยง Caco-2 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
MRG5380004 การผลิตกรดซักซินิกจากน้ำตาลซูโครส และกากน้ำตาลอ้อย ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา
MRG5380009 กระบวนการผลิตอนุภาคนาโนพื้นที่ผิวจำเพาะสูงของทินไดออกไซด์บริสุทธิ์ และเจือด้วยโลหะมีตระกูล (ทอง, แพลเลเดียม, แพลตินัม, รูติเนียม) โดยวิธีเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิส เพื่อใช้เป็นเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับแก๊สในสภาวะแวดล้อม ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ
MRG5380010 การศึกษายีน SHH ในโรคเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟัน ดร.นครินทร์ กิตกำธร
MRG5380015 การเปรียบเทียบทางพฤกษเคมี และการหาปริมาณสารสำคัญในไพล สายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย ภก.ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา
MRG5380016 การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตและการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ำทิ้งชุมชน ดร.กนกพร สังขรักษ์
MRG5380017 การประมาณค่า small, dense LDL-cholesterol จากผลแตกต่างของการทดสอบ LDL-cholesterol ที่ได้จากวิธีการตรวจวัดโดยตรงกับวิธีการคำนวณ ผศ.ดร.พรเพ็ญ ศรีสวัสดิ์
MRG5380018 ผลของเยื่อหุ้มเซลล์ต่อการโตและ/หรือการรวมกลุ่มของผลึกแคลเซี่ยมอ๊อกซาเลท นพ.ดร.สมชาย ชุติพงศ์ธเนศ
MRG5380021 การพัฒนาตัวอย่างอาหารอ้างอิง และการใช้เพื่อประเมินสถานภาพห้องปฏิบัติการในการจัดทำและประเมินฉลากโภชนาการ ดร.ครรชิต จุดประสงค์
MRG5380026 การศึกษาผลการออกกำลังกายในน้ำที่มีต่อการฟื้นฟูข้อเสื่อมในสุนัข ผศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
MRG5380027 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมต่อการติดเชื้อไวรัส Chikungunya และเชื้อแบคทีเรีย Wolbachia ในยุงลายสวน Aedes albopictus ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร
MRG5380029 เอนไซม์ทริปซินจากเครื่องในปลาดุกบิ๊กอุย: การทำบริสุทธิ์ การศึกษาคุณลักษณะ และการประยุกต์ใช้สำหรับผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
MRG5380030 ผลกระทบของโลหะหนักชนิดต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงค่า pH ภายในเซลล์และระดับความเครียดออกซิเดทีฟในยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
MRG5380032 โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์บนพื้นผิวและภายในก้อนสารของสตรอนเทียมไททาเนต: ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดและตัวกำเนิดชั้นอิเล็กตรอนสองมิติ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา
MRG5380034 การศึกษาผลกระทบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างของไหลภายในท่อกับผนังท่อต่อพฤติกรรมของท่อขุดเจาะและลำเลียงของไหลใต้ทะเล ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล
MRG5380044 คำตอบของจุดตรึงของระบบทั่วไปของอสมการแปรผันด้วยการประยุกต์เพื่อการหาค่าที่เหมาะสม ผศ.ดร.ภูมิ คำเอม
MRG5380046 การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีบริบท ดร.ทัศตริน เครือทอง
MRG5380047 อิทธิพลของการเตรียมวัตถุดิบและการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากผักและผลไม้ ผศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย
MRG5380048 บทบาทของ liver X receptor (LXR) ต่อการควบคุมตัวขนส่งโซเดียมชนิด ENaC ในเซลล์ท่อไตเล็กส่วนปลาย ดร.สัณหภาส สุดวิลัย
MRG5380053 แผนที่เครื่องหมายพันธุกรรม Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) และ การระบุตำแหน่งยีน hsp70 และ sxl บนโพลีทีนโครโมโซมของแมลงริ้นดำ (Diptera: Simuliidae) ผศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล
MRG5380059 การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการสื่อสารด้วยเว็บล็อกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล
MRG5380060 การสังเคราะห์และสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกส์ของ Ca3(Co1-xMx)4O9 เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร
MRG5380064 การสังเคราะห์ การพิสูจน์โครงสร้าง และการศึกษาความจำเพาะเจาะจงของไอโอโนฟอร์ชนิดใหม่ที่เป็นอนุพันธ์ของคาลิกซ์[4] สำหรับการพัฒนาเมมเบรนอิเล็กโทรดที่มีความจำเพาะเจาะจงสำหรับการตรวจวัดไอออนของแคดเมียม (II) ดร.จอมใจ สุกใส
MRG5380065 การจัดการใช้เหล็กเส้นเพื่อลดการสูญเสียและต้นทุนค่าวัสดุ ผศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร
MRG5380067 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วเขียวและถั่วหรั่งเพื่อการการปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์เก็บรักษา ดร.ประกิจ สมท่า
MRG5380068 ผลของไฟโบรซีสในโรคพยาธิใบไม้ตับหลังการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทลต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในสัตว์ทดลอง ผศ.ดร.พรทิพย์ ปิ่นละออ
MRG5380069 การศึกษาอัตราการเกิดและลักษณะของหนูธาลัสซีเมียที่เกิดจากเอ็มบริโอระยะ 2 เซลล์และ 8 เซลล์ที่ผ่านการแช่แข็ง ดร.ดวงใจ บุญกุศล
MRG5380081 ทฤษฎีจุดตรึงของการกระทำซ้ำเพื่อแก้ปัญหานัยทั่วไปของสภาพคงที่และปัญหาจุดตรึง ผศ.ดร.อิสระ อินจันทร์
MRG5380084 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะเซรามิกอะลูมินาเซอร์โคเนียที่เจือด้วยอิทเทรียมออกไซด์ ผศ.ดร.อรวรรณ ฤทธิเดช (สกุลเดิม อุดมพร)
MRG5380092 ผลกระทบต่อการพัฒนาของเม็ดเลือดแดงที่เกิดจากการติดเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ Plasmodium vivax ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล
MRG5380104 การศึกษาหาตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเอไอบนหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี อ.ดร.ณัฐนันท์ ปัญจวรญาณ
MRG5380111 ความเป็นธรรมและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพและสวัสดิการสาธารณะของผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะโรคเรื้อรัง ในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์
MRG5380120 แผ่นเส้นใยอิเล็คโตรสปันพอลิแลคติค แอซิดที่มีสารสกัดสมุนไพรสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุนำส่งยา และวัสดุปิดแผล ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
MRG5380125 การศึกษากลไกของไดไฮโดรไอโสสตีไวออลในการออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของโปรตีนช่องทางผ่านคลอไรด์ซีเอฟทีอาร์ ดร.ฉัตรชัย เหมือนประสาท
MRG5380129 การศึกษาพฤติกรรมทางไตรบอโลยีของวัสดุเชิงประกอบอิพอกซีที่เพิ่มความเหนียวด้วยยาง + สารตัวเติมอนินทรีย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว
MRG5380146 ผลของความร้อนต่อการแสดงออกของทูเมอร์เนโครสิสแฟคเตอร์ในเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ ทญ.ดร.สิรีรัตน์ ปลื้มสัมพันธ์
MRG5380148 การศึกษาและพัฒนากระบวนการดูดซึมสารอินทรีย์ระเหยง่ายในถังปฏิกรณ์แบบฟองก๊าซในตัวแปรด้านอุทกพลศาสตร์และการถ่ายเทมวลสาร ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
MRG5380150 ความชุกของภาวะพร่องเอนไซม์กลูโคส-6-ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส และอณูพันธุศาสตร์การกลายพันธุ์ของยีน G6PD ในประชากรพวน จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย ดร.ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร
MRG5380168 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ทางชีวภาพกับการติดเชื้อไวรัสโพลิโอมาในปัสสาวะในผู้ป่วยเด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง พญ.พรพิมล เรียนถาวร
MRG5380171 การตายของเชลล์และการปรากฏของโปรตีนในตระกูลบีซีแอลสอง และทรานสฟอร์มมิ่ง โกรว์ท แฟคเตอร์ เบต้า 1 ในโรคลิ้นหัวใจไมทรัลเสื่อมในสุนัข ดร.สิริลักษณ์ ดิษเสถียร
MRG5380172 การกำจัดและการนำกลับสารประกอบเพอร์ฟลูออริเนทจากน้ำเสียโดยตัวกลางดูดซับชนิดซิลิเกต ดร.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล
MRG5380174 การผลิตสารต้านเชื้อราจากยีสต์ Aureobasidium pullulans สายพันธุ์เขตร้อนที่คัดแยกได้ในประเทศไทย ดร.สีหนาท ประสงค์สุข
MRG5380175 การศึกษาความสัมพันธ์ในจีโนมไวด์ระหว่างรีโทรทรานสโพซอนส์ในยีนและการแสดงออกของยีน: ผลกระทบจากดีเอ็นเอเมททิลเลชั่นในไซน์และไลน์ ดร.ชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ
MRG5380185 การศึกษาปัญหาการอบรมบ่มเพาะความรุนแรงผ่านการเล่นเกมออนไลน์ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์
MRG5380188 ผลของซีแฟคเตอร์และปริมาณเรซินต่อการยึดติดในคลองรากฟันเมื่อใส่และไม่ใส่เดือยคอมโพสิตเสริมเส้นใย ดร.จุฑาทิพย์ สมิตไมตรี (อักษรเมือง)
MRG5380190 การเตรียม สมบัติ และกลไกการเกิดของกรีนพอลิเมอร์ผสม จากแป้งมันสำปะหลัง พอลิเมอร์ละลายน้ำ และยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์ ที่เติมสารอนินทรีย์ และสารอินทรีย์-อนินทรีย์ ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์
MRG5380197 การศึกษากลไกของการเพิ่มความไวต่อรังสีของสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียงในเซลล์มะเร็งของเยื่อบุลำไส้ใหญ่ (HT29) ดร.อรุณี เหมะธุลิน
MRG5380204 การประมาณสถานะของระบบไฟฟ้ากำลังที่มีค่าพารามิเตอร์ไม่แน่นอน ผศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย
MRG5380208 สมบัติจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันซึ่งสอดคล้องเงื่อนไข (C) ในปริภูมิบานาค ดร.อัญชลีย์ แก้วเจริญ
MRG5380210 แบบจำลองสารสนเทศเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร ดร.กวิน ตันติเสวี
MRG5380212 ผลของการเสริมผักหนาม (Lasia spinosa Thw.) ต่อสมรรถภาพของระบบสืบพันธุ์ของสุกรพ่อพันธุ์ ดร.จำลอง มิตรชาวไทย
MRG5380216 การศึกษาปริมาณโครโมโซมในเซลล์ยักษ์ของต่อมหมวกไตในทารกบวมน้ำจากภาวะฮีโมโกลบินบาร์ต ผศ.ดร.มานะ ทวีวิศิษฎ์
MRG5380226 ขั้นตอนวิธีทำซ้ำสำหรับการหาผลเฉลยร่วมของปัญหาสมดุล ปัญหาอสมการการแปรผัน และปัญหาจุดตรึง ดร.ธนกฤต (ศรศักดิ์) เทียนหวาน
MRG5380230 พัฒนาการของเซลล์สร้างกระดูกต้องการออกซิเจนผ่านกลไกของวีเอชแอล ดร.สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์
MRG5380234 ภาวะผู้นำของครูและจิตลักษณะของนักศึกษาที่มีอิทธิพลต่อวิธีเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท์
MRG5380236 การแยกธาตุกัมมันตรังสีโดยใช้แทนนิน ดร.ประกร รามกุล
MRG5380239 การศึกษาคุณสมบัติการต่อต้านมะเร็งของสารอะโลอิโมดินต่อมะเร็งศีรษะและคอ ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์
MRG5380240 การศึกษากลไกปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำตาลไพแรนโนสในปฏิกิริยาของเอนไซม์ Pyranose 2-oxidase จาก Trametes multicolor และ เอนไซม์ Pyranose dehydrgenase จาก Agaricaceae fungi ทพ.ดร.จีรัสย์ สุจริตกุล
MRG5380241 การศึกษาการหาค่าและพัฒนาการประมาณค่าของตัวเลข Nielsen Number ของ maps บน a space ผศ.ดร.นิรัตยา คำเสมานันทน์
MRG5380243 การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการแตกพันธะเปปไทด์และสลายโซ่กิ่งของแอสปาร์ติกเรซิดิวในโมเดลเปปไทด์ ดร.วิเชียร แสงอรุณ
MRG5380244 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำของตัวดำเนินการไม่เชิงเส้นสำหรับการแก้ปัญหาอสมการการแปรผัน และปัญหาเชิงดุลยภาพนัยทั่วไป ดร.รัตนาพร วังคีรี(พันแพง)
MRG5380246 ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองมหาวิทยาลัย ต่อการเปลี่ยนเเปลงพื้นที่ของชุมชนโดยรอบ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์
MRG5380249 ทฤษฎีบทจุดตรึงและการลู่เข้าสำหรับบางการส่งแบบไม่ขยายทั่วไป ดร.เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล
MRG5380258 ผลของสารสกัดจากขมิ้นชันในการป้องกันการเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation หลังการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ พญ.วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ
MRG5380261 แหล่งจ่ายไฟร่วมโดยเซลล์เชื้อเพลิง โซล่าเซลล์ กังหันลม และแบตเตอร์รี่ ผศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
MRG5380272 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มรายย่อยในการพัฒนาตลาดปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.นิตย์ (หทัยวสีวงศ์) สุขศรี
MRG5380274 ผลกระทบของลักษณะของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อผลการดำเนินงานและการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ผศ.ดร.ฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช
MRG5380275 การศึกษาผลของปัจจัยการออกแบบชุดนวดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวด ดร.สมชาย ชวนอุดม
MRG5380280 ผลของซิลเวอร์อนุภาคขนาดนาโนต่อกระบวนการไนตริฟิเคชันและการเพิ่มศักยภาพ ด้วยเทคนิคการดักติดเซลล์ ดร.สุมนา สิริพัฒนากุล
MRG5380281 การใช้ชุดเครื่องมือเล่าเรื่องราวทางสังคมเพื่อลดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกในชั้นเรียนปฐมวัย ดร.อังคณา อ่อนบุญเอื้อ
MRG5380295 การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของวาเนเดตของธาตุหายากและออกไซด์ของธาตุหายากเรืองแสงด้วยวิธีการทางเคมีเชิงสารละลาย ดร.สุลาวัลย์ ขาวผ่อง
MRG5380297 การพัฒนาวิธีตรวจวัด Bacteroides-infecting bacteriophages ด้วยเทคนิคพีซีอาร์เชิงปริมาณเพื่อการบ่งชี้การปนเปื้อนของแหล่งน้ำจากสิ่งปฏิกูลจากคน ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน
MRG5380298 การวิเคราะห์และพัฒนากลไกความเสียหายช่วงพลาสติกของท่อกลมผนังบางภายใต้แรงดัด ผศ.ดร.สมญา ภูนะยา
MRG5480036 ความต้านทานต่อการสึกหรอแบบขัดสีของเหล็กหล่อโครเมียมสูงประเภทไฮโปยูเทคติกที่มีปริมาณโครเมียมร้อยละ 26 โดยมวลที่ผสมโมลิบดินัม ดร.สุดสาคร อินธิเดช
PDG5240015 การพัฒนากรอบการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ (ABC-T) เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาทั้งพื้นที่ (Total Development) ของจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และยโสธร ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
PDG5240023 โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ยกระดับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและชุมชน จังหวัดนครปฐม ดร.นพ.คงเดช ลีโทชวลิต
PDG5340004 การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการศึกษาตลาดชุมชนในฐานะเครื่องมือทางสังคมและรูปแบบความร่วมมือของชุมชน ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง
PDG5340005 การศึกษาเพื่อเตรียมการทางวิชาการสำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมน่าอยู่แบบองค์รวมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร
PDG5340006 การศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุน ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ ผศ.สุมาฬี พรหมรุกชาติ
PDG5350001 ศึกษาทัศนคติของชาวญี่ปุ่นต่อก๋วยเตี๋ยวแกงไทย ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์
PDG53H0003 ประชุมประจำปี ทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 9 เรื่อง ทบทวนและประมวลองค์ความรู้เรื่อง "ปาก-ท้อง และของกิน: จริยธรรมและการเมืองเรื่องอาหารการกิน" ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
PDG53H0004 สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ก้าวหน้าหรือถอยหลัง สร้างสรรค์หรือล้มเหลว" รศ.ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์
PUG5340001 โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 3 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
RDG4820004 การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม รศ.ดร.ชัชรี นฤทุม
RDG4820056 การศึกษาและจัดการต้นแบบคู่มือและวีซีดี เรื่อง การผลิตผักคุณภาพ ตามระบบ GAP รศ.ดร.ชัชรี นฤทุม
RDG4840017 การศึกษาสถานการณ์ในการแก้ปัญหาเด็กขององค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดขอนแก่น รศ.วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ
RDG4840049 โครงการวิจัยการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง : กรณีศึกษาจังหวัดระยอง พลเรือโทอมรเทพ ณ บางช้าง
RDG48H0003 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นโดยกระบวนการเรียนรู้จากภายใน ระยะที่ 2 ศ.ศรีศักร วัลลิโภดม
RDG48R0001 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศไทย รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร
RDG4920030 การศึกษาความรู้และทัศนคติต่อการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกของเกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร
RDG5010024 วิจัยเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
RDG5020021 การเลี้ยงปูแสมในป่าแสมโกงกาง ทางเลือกใหม่ของชุมชนคลองท่าปูน อ.ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์พิมาน เถาสมบัติ
RDG5050091 โวลแทมเมตริกเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดกรดระเหยง่ายในน้ำยางธรรมชาติโดยใช้พอลิพิรโรลที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล ดร.วิมล อินทคง
RDG5050092 นาโนคอมโพสิตของโครงข่ายพอลิเมอร์แบบแทรกสอดในสถานะน้ำยางจากยางธรรมชาติ พอลิเมทิล เมทาครีเลท และเลเยอร์ซิลิเกต ดร.วิมล อินทคง
RDG5050117 การบริหารจัดการสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวี ผศ.ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย
RDG5050120 การกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับแหล่งพลังงานหมุนเวียน ผศ.ดร.สมบูรณ์ นุชประยูร
RDG5120032 การศึกษาศักยภาพของจังหวัดนครปฐมสำหรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ อ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ
RDG5120050 ระบบการตลาดโคเนื้อของภาคใต้:กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รศ.ดร.โอภาส พิมพา
RDG5190004 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน อาจารย์พรรณภัทร ใจเอื้อ
RDG5190017 การกำหนดแนวทางสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายเรื่องข้าวในระดับจังหวัดของจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตรและพิษณุโลก ในปี 2551 - 2552 อาจารย์อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ
RDG5190019 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อการกำหนดเขตและรูปแบบที่เหมาะสมของกองทุนการปรับตัวในการประกันความเสียหายของผลผลิตข้าวจากอุทกภัยและภัยแล้งในจังหวัดกำแพงเพชร รศ.ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
RDG51H0007 วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานข่าวสืบสวนในสื่อหนังสือพิมพ์ ระยะที่ 2 คุณสุชาดา จักรพิสุทธิ์
RDG5220019 การศึกษาระบบการผลิตไหมอีรี่ที่เหมาะสมสู่อุตสาหกรรม ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม
RDG5220049 การดัดแปลงโครงสร้างของแมงจิเฟอรินเพื่อใช้เป็นสารออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสก่อโรคเริม ผศ.ดร.ศิริรัตน์ จันท์จารุณี
RDG5220050 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสุกร โดยการจัดตั้งเขตส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐม ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ
RDG5220063 ระบบการผลิตและการรับรองพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ของฟาร์มเครือข่าย คุณอำนวย เลี้ยวธารากุล
RDG5220066 การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตของหอยนางรม (Crassostrea belcheri) จากบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์
RDG5220067 การใช้ประโยชน์จากสารเคมีในเปลือกหอยนางรมเพื่อการกำจัดโลหะหนักและฟอสเฟตในน้ำเสีย ผศ.ดร.ดวงกมล ณ ระนอง
RDG5220068 การพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์หอยนางรมความชื้นปานกลางพร้อมบริโภค รศ.ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร
RDG5220071 การวิจัยและพัฒนาการใช้สารออกฤทธิ์ในการคลายกล้ามเนื้อยึดเปลือกของหอยนางรมมีชีวิตเพื่อการบริโภคในรูปแบบสด อาจารย์กมลวรรณ ศุภวิญญู
RDG5240033 โครงการวิจัยเพื่อจัดการความรู้ "จังหวัดบูรณาการ" ในพื้นที่ภาคกลาง -เนตรดาว ยั่งยุบล
RDG5240038 โครงการพัฒนาของภาครัฐที่กระทบต่อการใช้ที่ดิน กรณีศึกษาเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
RDG5240040 โครงการสถาบันศึกษานโยบายที่ดิน ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
RDG5240059 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระดับตำบลของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 1 อาจารย์อนาลยา หนานสายออ
RDG5250028 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.ชนันท์ ราษฏร์นิยม
RDG5250041 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.ศรันยา ศรีสุวรรณ
RDG5250045 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
RDG5250054 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตำบลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 5 จังหวัดใต้ : กรณีศึกษาจังหวัดสตูล -ฝาตีม๊ะ เกนุ้ย
RDG5250055 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตำบลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 5 จังหวัดใต้ : กรณี อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอรรถพันธ์ สงเกื้อ
RDG5250059 เชื่อมโยงเครือข่ายภาคีประเด็นการท่องเที่ยว ระดับปริญญาโท ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
RDG5250062 การศึกษาเบื้องต้น: ผลของการเติมสารประกอบแคลเซียมสังเคราะห์จากเปลือกไข่ลงในน้ำยางข้น ดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์
RDG5250064 การเตรียมและใช้งานซิงค์ออกไซด์นาโนในยางธรรมชาติ ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย
RDG5250093 การพัฒนาแพชุมชน กรณีศึกษาของชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดสตูล ผศ.ดร.จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ
RDG52H0006 "อารมณ์กับจริยศาสตร์" ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
RDG5310010 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในประเทศไทย ดร.สวรัย บุณยมานนท์
RDG5310017 Demographic Change, Perceived Vulnerabilities in Old Age and Economic Welfare in Rural Thailand รศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา
RDG5310021 ผลกระทบของการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าตามข้อตกลงประชาคมอาเซียนที่มีต่อการขนส่งสินค้าข้ามแดนและการค้าผ่านแดน ดร.กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์
RDG5320013 การสร้างอัตลักษณ์ของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 คุณอำนวย เลี้ยวธารากุล
RDG5320032 การลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคและการยืออายุการเก็บรักษาหอยนางรม (Crassostrea belcheri) ด้วยกระบวนการฉายรังสี อาจารย์ปัทมา ระตะนะอาพร
RDG5320043 เครือข่ายการผลิต การค้า และสภาวะการติดเชื้อโรคบรูเซลโลสิส โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ ของแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท ผศ.สพ.ญ.ดร.สุวิชา เกษมสุวรรณ
RDG5320044 กระบวนการถนอมอาหารดักแด้ไหมอีรี่ ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
RDG5320045 การปรับตัวของการผลิตข้าวและชาวนาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับสูง ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย อาจารย์ทรงชัย ทองปาน
RDG5320046 พลวัตความยากจน:กรณีศึกษาครัวเรือนชาวนาในพื้นที่เขตชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของไทย -อานันท์ชนก สกนธวัฒน์
RDG5320051 ค่าดัชนีน้ำตาล (ไกลซีมิก) ของผลไม้ไทย -ประไพศรี ศิริจักรวาล
RDG5340019 ศึกษาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการที่ดิน -มนตรี แดงศรี
RDG5340020 โครงการวิจัยแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย -รติตา แก้วจุลกาญจน์
RDG5340023 เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2 คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง
RDG5340024 โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการวิจัยสำหรับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
RDG5340027 โครงการวิจัยแนวทางการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในอนาคต คุณปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
RDG5340028 การศึกษารูปแบบและวิธีการนำพลังมวลชนร่วมลดอาชญากรรม ระยะที่ 2 พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์
RDG5340029 เครือข่ายคุณค่ายางพารา ปีที่ 2 รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
RDG5340032 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการ คุณวาสิทธิ์ นนทสิน
RDG5340039 กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมและหลักสูตรท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ
RDG5350001 การศึกษาและพัฒนาสารฟอกสีชนิดใหม่ที่มีเมอร์แคปแทนเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตยางเครพขาว ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์
RDG5350006 การพัฒนาโมเดลการเคลื่อนตัวของดินและการประเมินผลกระทบต่อโครงสร้างข้างเคียงจากการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ รศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
RDG5350014 ASEAN : การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
RDG5350026 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
RDG5350029 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
RDG5350033 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจารย์ประชุม คำพุฒ
RDG5350039 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี
RDG5350041 การศึกษาอัตลักษณ์และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมเพลงโคราชสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวเยาวชน ดร.ณัฏฐินี ทองดี
RDG5350043 โครงการเฝ้าระวังการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยวไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ดร.แสงแข บุญศิริ
RDG5350044 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการลงทุนด้านธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์อนุมาน จันทวงศ์
RDG5350045 การศึกษาข้อมูลคติชนวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์กันยารัตน์ พรหมวิเศษ
RDG5350046 การจัดการเส้นทางนำเที่ยวสักการะพระเกจิอาจารย์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์สุจิตราภรณ์ จุสปาโล
RDG5350047 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์อรพรรณ จันทร์อินทร์
RDG5350048 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ -พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม
RDG5350049 การท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบเพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านการสื่อความหมายสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวยุโรป รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
RDG5350051 รูปแบบและเครือข่ายการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในประเทศไทย ดร.มหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น)
RDG5350052 กระบวนการสื่อสารเรียนรู้จากการท่องเที่ยว "อาหาร" สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดผู้หญิงชาวต่างประเทศของไทย ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
RDG5350073 การเพิ่มมูลค่าข้าวเปลือกที่จมน้ำในแปลงนาของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี รศ.ดร.วุฒิชัย นาครักษา
RDG5350074 การศึกษาความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล ดร.พิสิษฐ์ จันทร์วราสุทธิ์
RDG53O0009 การพัฒนาเครื่องวัดสภาพภูมิอากาศพื้นฐานแบบอัตโนมัติเพื่อบูรณาการจัดเก็บข้อมูลภูมิอากาศสำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตรและการจัดการทรัพยากร ผศ.ดร.เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร
RDG53O0010 การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รศ.ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
RDG53O0011 การพัฒนาและขยายผลระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิดเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือตอนบน ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
RDG5410014 วิถีชีวิตสุขภาพและการแสวงหาการรักษาของชาวพม่าท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษา หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตมัณฑะเลย์ ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
RDG5450006 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู
RDG5490002 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพ รับใช้ชุมชนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
RMU5080050 จิตวิทยาชาวนา: พฤติกรรมและจิตวิเคราะห์จากงานฮีตสิบสอง จังหวัดสกลนคร-นครพนม ดร.ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์
RMU5080052 อุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงอินทรีย์ที่ใช้สารเรืองแสงอินทรีย์ชนิดใหม่ รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์
RMU5180008 การพัฒนาระบบซีเควนเชียลอินเจคชันโครมาโทกราฟีเพื่อการแยกและการวิเคราะห์สารกลุ่มกรดอะมิโนและกลุ่มน้ำตาลอะมิโน ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ
RMU5180009 การพัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนและสารตกค้างในอาหาร ผศ.ดร.ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์
RMU5180012 พอลิเมอร์ย่อยสลายได้จากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิเอทิลีนโดยมีเส้นใยธรรมชาติเป็นสารเสริมแรง ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ปรัชญาวรากร
RMU5180020 การส่งถ่ายยาหรือวัคซีนผ่านผิวหนังโดยใช้เจ็ทความเร็วสูง ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
RMU5180026 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดพลังงานและการลดก๊าซ CO2 ในภาคครัวเรือน ขนส่ง และอุตสาหกรรมเพื่อการวางแผนพลังงานในระยะยาว รศ.ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย
RMU5180046 ความเกี่ยวข้องของ NADPH oxidase ในการตายของเซลล์แมคโคร ฟาจที่ได้รับเชื้อ Burkholderia pseudomallei ดร.อิษฎา มุ่งสันติสุข(เล่งเวหาสถิตย์)
RMU5180047 การพัฒนาระบบออกแบบและจำลองกระบวนการ เครือข่ายแลกเปลี่ยนมวลและความร้อน รศ.ดร.ธงไชย ศรีนพคุณ
RMU5180048 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์แบบไม่ใช้ปั๊มหมุนเวียนสาร รศ.ดร.ศรัทธา อาภรณ์รัตน์
RMU5180049 การสังเคราะห์และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์กึ่งตัวนำเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านเซลล์แสงอาทิตย์ รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์
RMU5180050 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับผู้บริโภคชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม โดยใช้การวิเคราะห์แบบคอนจอยท์ รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์
RMU5180051 การศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีนทั้งจีโนมทั้งก่อนการรักษาในเม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดียวของผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่ตอบสนองและไม่ตอบสนองต่อยาเพคอินเตอร์เฟียรอนแอลฟ่า 2 บี  รศ.พญ.ดร.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์
RMU5180052 การศึกษากลไกการเกิด Localization ในดินทรายโดยการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของคลื่นแรงเฉือน รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
RMU5380004 การตรวจหาอันตรกิริยาแบบอิพิสเตซิสบริสุทธิ์ระหว่างหลายตำแหน่งพันธุกรรมโดยการทดสอบการเรียงสับเปลี่ยนเชิงสุ่มที่รวมผลการวิเคราะห์อันตรกิริยาระหว่างตำแหน่งพันธุกรรมสองตำแหน่ง รศ.ดร.ณชล ไชยรัตนะ
RMU5380008 ลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งด้านบน รศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
RMU5380023 การศึกษาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้าโดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริกร่วมกับตัวรวมรังสีพาราโบลา ผศ.ดร.เจริญพร เลิศสถิตธนกร
RSA4780014 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการใช้เอนไซม์ในการสังเคราะห์สารดี-เฟนิลกลัยซีน อีแนนทิโอเมอร์บริสุทธิ์ ผศ.ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา
RSA5080006 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของเชื้อ Giardia intestinalis ที่แยกได้จากผู้ป่วยด้วยวิธีทางอณูชีววิทยาและโปรติโอมิกส์ รศ.ดร.อัญชลี ตั้งตรงจิตร
RSA5080008 การพัฒนาแบคทีเรียกรดแลคติคสายพันธุ์ท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
RSA5080009 สายอากาศวงแหวนขนาดเล็กตอบสนองช่วงความถี่กว้างยิ่งยวดสำหรับการประยุกต์ใช้งานในระบบสื่อสารไร้สายสมัยใหม่ ผศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์
RSA5080012 การกำจัดน้ำมันออกจากน้ำเสียด้วยวิธีการดูดซับบนตัวดูดซับที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพื่อดัดแปรเป็นเชื้อเพลิงรีไซเคิล ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี
RSA5080013 การออกแบบและทดสอบสมรรถภาพโพรโทคอลมัลติคาสท์ชั้นการขนส่งสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
RSA5180001 บทบาททางสรีรวิทยาของฮอร์โมนโพรแลคตินเพื่อการนำแคลเซียมจากอาหารสู่กระดูกในระหว่างตั้งครรภ์และให้นม : ศักยภาพในการนำไปใช้เพื่อป้องกันภาวะกระดูกบางจากการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม รศ.นพ.ดร.นรัตถพล เจริญพันธุ์
RSA5180002 บริเวณรอยต่อเฟสของสารเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีโครงสร้างแบบเพอรอฟสไกด์ ผศ.ดร.นราธิป วิทยากร
RSA5180003 การพัฒนาสารบ่มอีพอกซีชนิดใหม่จากสารประกอบตระกูลเบนซอกซาซีนเรซินเพื่อเพิ่มสมบัติการขึ้นรูปและสมบัติทางความร้อน รศ.ดร.ศราวุธ ริมดุสิต
RSA5180004 กลไกส่งถ่ายสัญญาณจากแรงกดเชิงกลต่อการแสดงออกของออสติโอพอนทินและรีเซบเตอร์ แอคทิเวเตอร์ ออฟเอ็นเอฟแคบปาบี ไลแกน ในเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ รศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์
RSA5180005 การพัฒนาระบบซีเควนเชียลอินเจคชันแคปปิลารีอิมมูโนแอสเสย์สำหรับการตรวจวัดสารหลายชนิด รศ.ดร.สุภาภรณ์ ครัดทัพ
RSA5180007 การสังเคราะห์และการศึกษาเปปไทด์ที่มีประโยชน์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทางด้านยาชีวเภสัช ดร.ทรงพล ดีจงกิจ
RSA5180008 กลไกระดับโมเลกุลของการเพิ่มการตายแบบเอพ็อพโตสิสโดยไกลโคเจน สินเทส ไคเนส-3: การทำงานผ่านทางไมโตคอนเดรีย p53 และ VEGF ดร.ปิยจิต วัชรศิษย์
RSA5180009 การพัฒนาวิธีการเตรียมและวิธีการวิเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรและไมโครเมตรเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอนุภาคนำส่งสำหรับสารเสริมสุขภาพ ผศ.ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
RSA5180010 การออกแบบโมเลกุลเพื่อการใช้งานทางแสงประสิทธิภาพสูงโดยวิธีการเคมีคำนวณ ผศ.ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย
RSA5180011 การควบคุมตัวทำงานกล้ามเนื้อนิวแมติกด้วยการขับดันก๊าซไฮโดรเจนจากโลหะไฮไดร์ด รศ.ดร.ธนัญชัย ลีภักดิ์ปรีดา
RSA5180012 การเตรียมสารประกอบไฮบริดอนินทรีย์และสารประกอบโลหะออกไซด์กลุ่มเพอรอฟสไกต์ด้วยเทคนิคโซลโวเทอร์มอล รศ.ดร.อภินภัส รุจิวัตร์
RSA5180013 การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดภาวะโฮโมซัยกัสอัลฟ่าธาลัสซีเมีย-1 โดยดีเอ็นเอของทารกที่อยู่ในเลือดมารดา รศ.ดร.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล
RSA5180014 การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งและคุณภาพของกล้วยแผ่นกรอบ รศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
RSA5180015 วงจรรวมแอนะล็อกและผสมสัญญาณแบบซีมอสที่ใช้กำลังไฟต่ำมากสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านชีวการแพทย์และการดูแลสุขภาพรอบตัว รศ.ดร.อภินันท์ ธนชยานนท์
RSA5180016 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับคำนวนการเปลี่ยนแปลงความสูงคลื่นตัวแทน รศ.ดร.วิญญู รัตนปิติกรณ์
RSA5180017 การศึกษาการจัดการอนุภาคด้วยวิธีทางจลนศาสตร์ไฟฟ้า รศ.ดร.บุญชัย เตชะอำนาจ
RSA5180018 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Na-K ATPase ในกล้ามเนื้อของผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคธัยรอยด์เป็นพิษ รศ.นพ.บรรยง ภักดีกิจเจริญ
RSA5180019 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนเฟสในสารเฟร์โรอิเล็กทริกและ สารที่เกี่ยวข้อง รศ.ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล
RSA5180021 การตรวจกรองผ่าเหล่าและความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดความแปรผันหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน COMT ในครอบครัวเด็กไทยที่เป็นออทิซึมสเปคตรัม รศ.นพ.ดร.พรพรต ลิ้มประเสริฐ
RSA5280001 ผลของไมโครนีดเดิ้ลสารเร่งการซึมผ่านและระบบนำส่งไลโปโซมต่อการซึมผ่านผิวหนังและความคงตัวของเปปไทด์และโปรตีน รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
RSA5280002 การตรวจหาเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดีในกระแสเลือด (circulating tumor cells; CTCs) โดยการวัดปริมาณhTERT mRNA เพื่อนำมาใช้ทางคลินิกสำหรับวินิจฉัยและประเมินผู้ป่วยโรคมะเร็งทางเดินน้ำดี ผศ.นพ.ดร.กวิญ ลีละวัฒน์
RSA5280004 ศักยภาพทางอัลลิโลพาธีของหญ้าโขย่งสำหรับการควบคุมวัชพืชในการผลิตพืชผัก รศ.ดร.ทศพล พรพรหม
RSA5280005 การแยกองค์ประกอบหลักทางเคมี (เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน) ในทลายปาล์มน้ำมันโดยเชื้อราเส้นใยสีขาวก่อนการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตเอธานอล ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์
RSA5280006 การเพิ่มสมรรถนะของขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบหลายเป้าหมายสำหรับปัญหาการออกแบบที่ใช้เวลามากในการหาค่าฟังก์ชัน รศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์
RSA5280007 การศึกษาบทบาทของ metastasis suppressor protein RECK (Reversion-inducing cysteine-rich protein with Kazal motifs) ในการยับยั้งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี ผศ.ดร.นิษณา นามวาท (เทพศิริ)
RSA5280008 การศึกษารหัสพันธุกรรมในคนไทยที่มีไขมันในเลือดชนิดเอชดีแอลสูงมากโดยวิธีถอดรหัสและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ รศ.นพ.ดร.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
RSA5280009 การศึกษาพฤติกรรมความเป็นคอลลอยด์และการเกิดฟิล์มของยางธรรมชาติ รศ.ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์
RSA5280010 เมทาจีโนมิกส์ของจุลินทรีย์ในผึ้งของไทย ผศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
RSA5280011 การแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชวงศ์ Rutaceae ผศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
RSA5280012 ไอโซฟลาโวนอยด์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาวและผลของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 รศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน
RSA5280013 ) การประยุกต์ใช้สารประกอบเชิงซ้อนยา-แมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคตเป็นส่วนกักเก็บขนาดเล็กในระบบนำส่งยาและเป็นไมโครพาร์ติเคิลสำหรับการนำส่งยา รศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล
RSA5280014 การควบคุมการแปรสภาพของแมคโครฟาจโดยสัญญาณ Notch และผลต่อการตอบสนองของทีลิมโฟไซท์ในหนูไมซ์ ผศ.ดร.ธนาภัทร ปาลกะ
RSA5280015 ลักษณะสมบัติเชิงหน้าที่ของยีนกลุ่ม OsCML จากข้าว Oryza sativa L. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา
RSA5280017 ความแตกต่างระหว่างเพศของ sodium-potassium-adenosine triphosphatase activity และ oxygen-increased insulin sensitivity รศ.นพ.สุภมัย สุนทรพันธ์
RSA5280021 การควบคุมการสื่อสัญญาณของวิถีพี 38 โดยเอนไซม์กลูตาไธโอนทรานสเฟอเรส ดร.จีรัง ว่องตระกูล
RSA5280024 การตรวจสอบการกลายพันธุ์และการทำหน้าที่ของยีน arginine vasopressin receptor 2 (AVPR2) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรค nephrogenic diabetes insipidus และโรค nephrogenic syndrome of inappropriate antidiuresis ผศ.พญ.ดร.กัญญา ศุภปีติพร
RSA5280028 ความสุขกายสบายใจของคนไทย ผศ.ดร.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ
RSA5280030 การเตรียมสมบัติและการใช้งานของพอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่มีโครงสร้างร่างแหไซลอกเซน รศ.ดร.กัลยาณี สิริสิงห
RSA5280035 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนโดยใช้สนามไฟฟ้าร่วมกับสนามแม่เหล็กในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ผศ.ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์
RTA4080005 การศึกษาสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของ Bacillus thuringiensis ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
RTA4080008 1) การประเมินเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อคุณภาพการบริหารในโรงพยาบาล 2) โครงการสหสาขาวิชาเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ศ.นพ.จิตร สิทธีอมร
RTA4380011 การวางแผนชีวิตของเกษตรกรไทย ผู้ประยุกต์ใช้ “ทฤษฎีใหม่” ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
RTA4480007 การสังเคราะห์สารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการค้นคว้าสมุนไพรไทย ศ.ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์
RTA4580012 การศึกษาปัจจัยการอยู่รอดของผึ้งมิ้ม ชันโรง และพืชอาศัยที่สัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพของถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตร้อน ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
RTA4880006 งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์
RTA4880008 การหาโครงสร้างผลึกบางชนิดของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโลหะเชิงซ้อน และ beta-CD ซุปราโมเลกุล โดยใช้รังสีเอกซ์ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยชิต
RTA4980006 การออกแบบเชิงโมเลกุลของวัสดุและยาโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์:มุ่งเป้าหาสารยับยั้งไข้หวัดนก H5N1 ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
RTA5080004 การวิจัยและพัฒนาใหม่ ๆ ของวัสดุพอลิเมอร์สีเขียวและประโยชน์ใช้งาน ศ.ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์
RTA5080013 การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน-2 ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
RTA5080018 ไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย ศ.ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
RTA5180001 การศึกษาเครื่องปฏิกรณ์แบบหลายหน้าที่สำหรับอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์
RTA5180002 เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเกษตรยั่งยืน ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์
RTA5180003 การปรับแต่งพื้นผิวของพอลิเมอร์และอนุภาคคอลลอยด์เพื่อการประยุกต์ในทางชีวการแพทย์ ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
RTA5180004 การเปลี่ยนแปลงของระบบไทรเจมมินาลและพยาธิกำเนิดของภาวะปวดศีรษะ ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร
RTA5180005 ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ ศ.ดร.วิเชียร เลาหโกศล
RTA5180006 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
RTA5180007 สารต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา และต้านอนุมูลอิสระจากเชื้อราและพืชที่คัดเลือก ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล
RTA5180008 ชีววิทยาจีโนมมะเร็ง: ผลของการลดลงของหมู่เมททิลโดยทั่วไป ศ.นพ.ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
TRG4580056 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างจุลภาคในฟิล์มหนาของ PZT ดร.มาโนช นาคสาทา
TRG4580070 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในเปลือกลูกเนียง ดร.หทัยชนก วงษ์เทพ
TRG4580083 การปรับเปลี่ยนบทบาทบิดาตั้งแต่ระยะมารดาตั้งครรภ์จนถึงเลี้ยงดูบุตร 6 เดือน -เบญจวรรณ เอกะสิงห์
TRG4680004 การกำเนิดของทับทิมสยามและหินแปลกปลอมที่เกี่ยวข้องกับพลอย:ในความสัมพันธ์ต่อหินบะซอลต์ชนิดนำพลอย -ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
TRG4780015 บทบาทของระบบแองจิโอพอยอิตินในไตที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดฝอยรอบท่อไตในแบบจำลองโรคไตวายเรื้อรัง นพ.กฤษณพงศ์ มโนธรรม
TRG5180002 บทบาทของโปรตีนอินทีกรินที่เป็นตัวรับของคอลลาเจนต่อกลไกการกระตุ้นเอนไซม์เอ็ม-เอ็ม-พี-2 ในการตอบสนองต่อการกระตุ้นของคอลลาเจน-1 ในเซลล์มะเร็งเต้านม ดร.กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์
TRG5180006 การออกแบบและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างย่อยเพื่อการผลิตตัวนำยิ่งยวดประสิทธิภาพสูงสำหรับการประยุกต์ใช้ในระบบกักเก็บพลังงานสำรอง ดร.อรทัย จงประทีป
TRG5180010 การศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดทีฟดีไฮโดรจีเนชั่นเพื่อเปลี่ยนสารประกอบอีเทนเป็นเอทิลีนบนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ Fe-Modenite, Fe-Faujasite และ Fe-ZSM-5 ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์
TRG5280001 การสังเคราะห์อนุพันธ์ตัวใหม่ของไทโลโฟรินซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารต้านมะเร็ง ดร.วรรณพร ดิสดี
TRG5280002 การวิเคราะห์ยีน transcription factor 7 like 2 (TCF7L2) ในผู้ป่วยไทยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ดร.วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน
TRG5280007 เอนไซม์เชิงซ้อนของ facultative anaerobic bacterium สายพันธุ์ TW-1 ที่ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส ดร.จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ
TRG5280010 ทุนมนุษย์พอเพียงกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย ผศ.ดร.กิจจา โตไพบูลย์
TRG5280012 การศึกษาสมบัติเชิงเคมีความร้อนของวัสดุชีวมวลที่หาได้ในประเทศไทยเพื่อการแปรรูปเป็นพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.ดร.นคร วรสุวรรณรักษ์
TRG5280014 การพัฒนาระบบการตรวจติดตามภายในกระบวนการตัดและการพยากรณ์สำหรับผิวชิ้นงานตัดบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี ผศ.ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ
TRG5280015 แบบจำลองทางพลวัตเชิงโมเลกุลที่รวมระเบียบวิธี แอบ อินิชิโอ กลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์โมเลกุลของไอออนโลหะขนาดใหญ่และประจุสูงในน้ำ ผศ.ดร.ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์
TRG5280017 การศึกษาแยกเอกลักษณ์และคุณสมบัติทางชีวภาพของโปรตีโอกลัยแคนที่สกัดได้จากกระดูกอ่อนเขากวาง Cervus timorensis ดร.พีรพรรณ โปธาเจริญ
TRG5280019 ฤทธิ์และหน้าที่ของเพปไทด์ต้านจุลชีพที่แยกได้จากกุ้งกุลาดำ ดร.เปรมฤทัย สุพรรณกูล
TRG5280020 การเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยการเพิ่มคุณภาพทางโภชนาการ ดร.ชนากานต์ พรมอุทัย
TRG5280022 การเปลี่ยนความยาวคลื่นของตัวแยกช่องสัญญาณสำหรับผู้ใช้หลายผู้ใช้โดยการเข้ารหัสควันตัมกับเครือข่าย ดร.นิธิโรจน์ พรสุวรรณเจริญ
TRG5280023 การบำบัดไนโตรเจนและลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ (ก๊าซเรือนกระจก) โดยกระบวนการบำบัดแบบ SHARON/ANAMMOX จากน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดทางชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศ ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์
TRG5280024 การวิเคราะห์และการปรับปรุงสมรรถนะเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็งร่วมกับกระบวนการการผลิตไฮโดรเจน ผศ.ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ
TRG5280025 การพัฒนาชุดทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์พื้นที่ทางสถาปัตยกรรมโดยใช้กระบวนการ Semantic และ Syntactic Method: กรณีศึกษาการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของระบบที่ว่างและรูปทรงของงานสถาปัตยกรรมไทยในเกาะรัตนโกสินทร์ ผศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์
TRG5280026 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกเพอร์รอฟสไกต์เลดแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนต ผศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์
TRG5280029 การพัฒนาระเบียบวิธีใหม่ในการศึกษา Deconvolution ของการกระจายตัวของมวลโมเลกุลและปริมาณโคมอนอเมอร์จากเทคนิคการจำแนกคุณลักษณะพอลิโอลิฟินขั้นสูง ผศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล
TRG5280030 การหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างควอนตัมแบบเส้นที่มี (In)GaAsN เป็นชั้นเปล่งแสง ผศ.ดร.สกุลธรรม เสนาะพิมพ์
TRG5280034 Development of a method for the preparation of functional nano-textile ดร.สเตฟราน ที ดูเบส
TRG5380002 การศึกษาหน้าที่ของโปรตีนลูกผสม GIH และแอนติบอดี้ที่จำเพาะต่อ GIH ในกุ้งกุลาดำ ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล
TRG5380003 การดัดแปรแป้งข้าวด้วยความร้อนชื้นเพื่อลดการพองตัวและเพิ่มปริมาณ Resistant Starch ดร.สันทณีย์ ปัญจอานนท์(รัตติธรรมกุล)
TRG5380011 ผลของไนตริกออกไซด์ต่อสารประกอบฟีนอล เอนไซม์ฟีนิลลาลานีนแอมโมเนียไลเอส เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส และเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสในเปลือกผลลองกอง ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร
TRG5380012 การผสมเทียมและการปฏิสนธิภายนอกร่างกายในสัตว์ป่าตระกูลแมว ส.พญ.ดร.อัมพิกา ทองภักดี
TRG5380016 การศึกษาพันธุกรรมในส่วนโปรโมเตอร์ของยีน โคเลสเตอรอล เอสเทอร์ ทรานสเฟอร์ โปรตีน ในคนไทยที่มีไขมันในเลือดชนิดเอชดีแอลสูงมาก ดร.วาณี เปล่งพานิชย์
TRG5380019 ระบาดวิทยาและการจำแนกเชิงโมเลกุลของเชื้อพารีโชไวรัสในประเทศไทย ดร.ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์
TRG5380022 การหาตำแหน่งของเป้าหมายในโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายบนพื้นฐานเทคโนโลยี ZigBee ดร.พนารัตน์ เชิญถนอมวงศ์
TRG5380024 การพัฒนาดัชนีสำหรับแนวทางการรักษาความเป็นส่วนตัวแบบการเรียงสับเปลี่ยน ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
TRG5380029 ปฏิกิริยาโอ-อัลลิเลชันภายใต้สภาวะปฏิกิริยาที่ไม่รุนแรงและทำได้ง่ายเพื่อสังเคราะห์มอนอเมอร์ต้านเชื้อรา ดร.สรวง สมานหมู่
TRG5480013 โรคกระดูกเปราะชนิดใหม่:ลักษณะทางคลินิกและตำแหน่งของยีนที่เป็นสาเหตุ -สุรัสวดี อัศวรัตน์
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th