โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BGJ4380035
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ 4-คลอโร-2,5-ไดฟินิลออกซาโซล และพอลิเมอร์
  Synthesis of 4-Chloro-2,5-diphenyloxazole derivatives and their polymers
หัวหน้าโครงการ : ศุภวรรณ ตันตยานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศุภวรรณ ตันตยานนท์
หัวหน้าโครงการ
ณัฏฐพร พิมพะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ก.ย. 2543
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสังเคราะห์ 4-Chloro-2,5-diaryloxazole ซึ่งมีหมู่แทนที่ที่ตำแหน่ง para ของ phenyl ring แตกต่างกันดังนี้ -H,-F,-Cl,-Brและ-OCH3 และศึกษาผลของหมู่แทนที่มีต่อความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา

2.เพื่อสังเคราะห์พอลิเมอร์ร่วมระหว่าง 4-chloro-2-(4’-vinylphenyl
สถิติการเปิดชม : 949 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 27 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th