โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG4780017
ชื่อโครงการ : ลักษณะทางคลินิก ชีวเคมีและการกลายพันธุ์ของผู้ป่วยไทยที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือเป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก
  Clinical, biochemical and molecular features of Thai patients with congenital anomalies or inherited metabolic disorders
หัวหน้าโครงการ : วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
หัวหน้าโครงการ
เพชรรัตน์ เลยกลาง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภาวี จันทร์กลัด
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทิวารัตน์ สินธุวิวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิรประภา ทองกอบเพชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรัสวดี อัศวรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิชัย อังสพัทธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิชิต ศิริวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นนท์ โรจน์วชิรานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ช่อเพียว เตโชฬาร
นักวิจัยร่วมโครงการ
จรัญ มหาทุมะรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุมาลี ศรีวัฒนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริวรรณ วนานุกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีรยุทธ ประพันธ์พจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทายาท ดีสุดจิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ส.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาลักษณะทางคลินิก ชีวเคมี และลักษณะการกลายพันธุ์ของผู้ป่วยไทยที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือเป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก ต่าง ๆ รวมทั้ง

1. Frontoethmoidal encephalomeningocele (FEEM)

2. Trisomy 21

3. Metachromatic leukodystrophy

4. X-linked adrenoleukodystrophy

5. Canavan disease

6. Rhizomelic chondrodysplasia punctata

7. Conradi Hunermann chondrodysplasia punctata

8. Rapp Hodgkin disease

9. Griscelli syndrome

10. Multiple carboxylase deficiency

สถิติการเปิดชม : 1,337 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 54 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th