โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG4880012
ชื่อโครงการ : สารออกฤทธิ์และองค์ประกอบทางเคมีจากพืชสมุนไพรและพืชที่ใช้กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในประเทศไทย
  Biologically active compounds from some Thai medicinal and pesticidal plants
หัวหน้าโครงการ : สมยศ สุทธิไวยกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมยศ สุทธิไวยกิจ
หัวหน้าโครงการ
มยุรี ชวนกำเนิดการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ราตรี ศรีมาก
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรชา ทองนาค
นักวิจัยร่วมโครงการ
อิสสระ มีมุ่งธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธิติมา หลินหะตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรพรรณ ยอดฉุน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันทนา มงคลวิสุทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปาริชาต นารีบุตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สว่างจิตต์ วิทยาลัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 28 ก.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : การวิจัยในโครงการนี้จะใช้วิธีทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioassay) เป็นเครื่องมือเพื่อการคัดเลือกพืช และส่วนสกัดใดของพืชที่ควรดำเนินการก่อน โดยจะส่งส่วนสกัดจากพืชไปทำการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพที่ห้องปฎิบัติการที่สามารถให้บริการเกี่ยวกับการทดสอบได้ เช่นที่ห้องปฏิบัติการของ BIOTEC หรือ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในขณะเดียวกันจะใช้การทดสอบที่ทำได้ไม่ยาก และไม่กินเวลา เช่น Brine Shrimp Lethality Test และ การทดสอบความสามารถต้านออกซิเดชันโดยใช้ DPPH radical ควบคู่กันไปด้วย
สถิติการเปิดชม : 980 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 217 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th