เก็บโครงการนี้เข้ารายการโปรด
รหัสโครงการ : BRG4880012
ชื่อโครงการ : สารออกฤทธิ์และองค์ประกอบทางเคมีจากพืชสมุนไพรและพืชที่ใช้กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในประเทศไทย
  Biologically active compounds from some Thai medicinal and pesticidal plants
หัวหน้าโครงการ : สมยศ สุทธิไวยกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมยศ สุทธิไวยกิจ
หัวหน้าโครงการ
มยุรี ชวนกำเนิดการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ราตรี ศรีมาก
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรชา ทองนาค
นักวิจัยร่วมโครงการ
อิสสระ มีมุ่งธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธิติมา หลินหะตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรพรรณ ยอดฉุน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันทนา มงคลวิสุทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปาริชาต นารีบุตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สว่างจิตต์ วิทยาลัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 28 ก.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : การวิจัยในโครงการนี้จะใช้วิธีทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioassay) เป็นเครื่องมือเพื่อการคัดเลือกพืช และส่วนสกัดใดของพืชที่ควรดำเนินการก่อน โดยจะส่งส่วนสกัดจากพืชไปทำการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพที่ห้องปฎิบัติการที่สามารถให้บริการเกี่ยวกับการทดสอบได้ เช่นที่ห้องปฏิบัติการของ BIOTEC หรือ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในขณะเดียวกันจะใช้การทดสอบที่ทำได้ไม่ยาก และไม่กินเวลา เช่น Brine Shrimp Lethality Test และ การทดสอบความสามารถต้านออกซิเดชันโดยใช้ DPPH radical ควบคู่กันไปด้วย 
บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อ (Abstract)
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 768 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 189 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
   


E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)