โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5080018
ชื่อโครงการ : การศึกษาภาพจิตรกรรมพุทธศาสนาปลายสมัยพุกาม ณ โบราณสถานกลุ่มมินนานถุ เมืองพุกาม และความสัมพันธ์กับจิตรกรรมไทยระยะแรก
  The Study of Late-Pagan Buddhist Paintings at the Minnanthu Group of Monuments, Pagan, and their Relation with Early-Thai Murals
หัวหน้าโครงการ : เสมอชัย พูลสุวรรณ
ทีมวิจัย :
เสมอชัย พูลสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 พ.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : - เสนอกรอบการวิเคราะห์จิตรกรรมในเชิงวัฒนธรรม เพื่อพยายามทำความเข้าใจถึงระบบคิดของผู้คน ทั้งในบริบทวัฒนธรรมพุทธศาสนาเถรวาทของท้องถิ่น และบริบทความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาข้ามวัฒนธรรม ภายในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์.

- สอบสวนความหมายของภาพจิตรกรรมพุทธศาสนาปลายสมัยพุกาม ภายใต้กรอบการพิจารณาที่ว่า จิตรกรรมกลุ่มดังกล่าวได้ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของระบบสัญลักษณ์ ร่วมกับองค์ประกอบอื่นได้แก่ผัง ประเภท และองค์ประกอบสถาปัตยกรรมของอาคารที่ภาพได้ปรากฏอยู่ เพื่อสื่อความหมายทางด้านพุทธศาสนา และด้านระบบคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ.

- สอบสวนความสัมพันธ์ทางด้านประติมานวิทยา เนื้อหา และคติความเชื่อ ที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมพุทธศาสนา ระหว่างจิตรกรรมพม่าปลายสมัยพุกาม กับจิตรกรรมระยะแรกของล้านนา สุโขทัย และลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอาจใช้เป็นหลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาข้ามวัฒนธรรม ระหว่างอาณาจักรโบราณเหล่านั้น.

สถิติการเปิดชม : 1,920 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 837 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th