โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5380004
ชื่อโครงการ : วิธีเชิงสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา สิ่งแวดล้อม และการแพทย์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ II
  Statistical Methods of Data Analysis in Biology, Environment and Medicine: Theory and Applications II
หัวหน้าโครงการ : มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
สาธินี เลิศประไพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
บิคาส เค สินหา
นักวิจัยร่วมโครงการ
บิมอล เค สินหา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัทรพร ตัสโต
นักวิจัยร่วมโครงการ
วุฒิชัย ศรีโสดาพล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทิมโมธี โอไบรเอ็น
นักวิจัยร่วมโครงการ
หนึ่งฤทัย สนธิมูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุขุมาล สาริกะวนิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนันต์ทา ราช ดุงกานา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 29 พ.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : The main objectives of this research project are given as follows.

1. Applying multiple criteria decision making (MCDM) to examine the nutrient and vitamins in foods, fruits, vegetables, soft drinks in term of quantity, quality and price and investigate which is the best or the worst among each kind of food, fruit, and vegetable, and make some recommendations for consumer to select.

2. Forecasting rainfall and water level in each province along the Chao Praya river separately by using univariate Box Jenkins models and Fourier analysis and compare the results.

3. Forecasting rainfall and water level in each province along the Chao Praya river by using bivariate Box Jenkins model and compare the results with univariate Box Jenkins models.

4. Proposing the nonlinear mixed effects model of colorectal cancer, estimating the parameters , and of the nonlinear mixed effects model of colorectal cancer patients by using LB and SAEM algorithms, and comparing the residual of predicted model based on the LB and SAEM algorithms.

5. Study on the dose response models and method for estimating and evaluating estimates, deriving the properties of estimates by using the maximum likelihood and Berkson's minimum chi-square methods in large sample, and comparing the estimates based on the two methods by using asymptotic comparison of MSE.

6. Study on the application of the concept of sufficiency in different types of experiments, that is sufficiency in bivariate and trivariate normal distributions with different structure of "rho", sufficiency in linear regression model and quadratic regression model with/without intercept term, and sufficiency in one-way analysis of variance random effect model.

สถิติการเปิดชม : 433 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 79 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th