โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG4580001
ชื่อโครงการ : การศึกษาสายพันธุ์ไวรัสพิษสุนัขบ้าในค้างคาว สุนัขและคน และ Nipah virus ในค้างคาวในประเทศไทย
  -
หัวหน้าโครงการ : ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
หัวหน้าโครงการ
ภัททา ผู้มีศีล
ผู้ช่วยนักวิจัย
ศศิวิมล จันทรากูล
ผู้ช่วยนักวิจัย
กัลยาณี บุญเกิด
ผู้ช่วยนักวิจัย
ชุษณา สวนกระต่าย
ผู้ช่วยนักวิจัย
วิไล ชินธเนศ
ผู้ช่วยนักวิจัย
พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์
ผู้ช่วยนักวิจัย
วิรงรอง หุ่นสุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ฉันทนี บูรณะไทย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
ผู้ช่วยนักวิจัย
พลายยงค์ สการะเศรณี
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผกามาศ ขาวปลอด
ผู้ช่วยนักวิจัย
อภิรมย์ พวงหัตถ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
Henry Wilde
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญเลิศ ล้ำเลิศเดชา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุชีพ ปิยะศิริศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันล่า กุลวิชิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภาภรณ์ วัชรพฤษา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 19 ก.พ. 2545
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 847 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 151 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th