โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG5080018
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างโดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟีและอิมมิวโนแอสเสย์
  Research and Development of Analytical Methods for Detecting Pesticide Residues using Chromatographic Techniques and Immunoassay
หัวหน้าโครงการ : ทิพวรรณ ประภามณฑล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ทิพวรรณ ประภามณฑล
หัวหน้าโครงการ
สุรัตน์ หงษ์สิบสอง
ผู้ช่วยนักวิจัย
สรัญญา ถี่ป้อม
ผู้ช่วยนักวิจัย
นิสา พักตร์วิไล
ผู้ช่วยนักวิจัย
บุหรัน พันธุ์สวรรค์
ผู้ช่วยนักวิจัย
สมพร จันทระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชูชาติ สันธทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฉายสุรีย์ ศุภวิไล
นักวิจัยร่วมโครงการ
มุกดา ภัทราวราพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิรประภา วิภาษา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ก.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อพัฒนาวิธีเตรียมตัวอย่างที่ง่ายและรวดเร็ว สำหรับวิเคราะห์สารเคมีกำจัดแมลงกลุ่ม synthetic pyrethroids และสารเคมีกำจัดเชื้อรากลุ่ม dithiocarbamatesในระดับต่ำๆ โดยใช้เทคนิค gas chromatography- electron capture detection (GC-ECD) และยืนยันการผลตรวจโดยใช้เทคนิค gas chromatography- mass spectrometry (GC-MS)

(2) เพื่อพัฒนาวิธี ELISA สำหรับตรวจสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่ม synthetic pyrethroids ชนิดcypermethrin ในตัวอย่างผักและผลไม้

(3) เพื่อพัฒนาวิธี ELISA สำหรับวัดปริมาณโปรตีน Butylryl cholinesterase (BChE) ในน้ำลายแทนการตรวจในเลือด

สถิติการเปิดชม : 1,264 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 329 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th