โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG5380006
ชื่อโครงการ : การจำลองแบบโมเลกุลและการออกเเบบโมเลกุลด้วยการคำนวนเพื่ออธิบายอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งที่มีความจำเพาะสูงในการรักษาโรควัณโรคที่มีต่อเอนไซม์ mycobacterium tuberculosis catalase-peroxidase (KatG) และเอนไซม์ mycobacterium tuberculosis enoyl-acp reductase (InhA) ทั้งชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์
  Insight into inhibitor-enzyme interactions of highly selective anti-Tuberculosis agents and mycobacterium tuberculosis catalase-peroxidase (KatG) and mycobacterium tuberculosis enoyl-acp reductase (InhA) of wild-type and mutant strains: Molecular modeling and computer-aided molecular design
หัวหน้าโครงการ : พรพรรณ พึ่งโพธิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พรพรรณ พึ่งโพธิ์
หัวหน้าโครงการ
อรดี พันธ์กว้าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาอันตรกิริยาและศึกษาสมบัติเชิงพลวัติระหว่างสารยับยั้งในกลุ่มสารอนุพันธ์ไอโซไนอาซิดที่มีต่อเอนไซม์ KatG ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ ด้วยวิธี molecular docking และวิธีพลศาสตร์เชิงโมเลกุล (molecular dynamic simulations)

2. ศึกษาพลังงานอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งในกลุ่มสารอนุพันธ์ไอโซไนอาซิดและเอนไซม์ KatG ด้วยวิธี วิธีการคำนวณกลศาสตร์ควอนตัม/กลศาสตร์เชิงโมเลกุล (QM/MM) โดยใช้โครงสร้างที่ได้จากการศึกษาสมบัติเชิงพลวัติ

3. ศึกษาอันตรกิริยาระหว่างกลุ่มสารยับยั้งเอนไซม์ InhAโดยตรง (direct inhibitor) และหาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางโครงสร้างของกลุ่มสารยับยั้งเอนไซม์ InhA โดยตรงกับกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ InhA ด้วยวิธี molecular docking และวิธี ligand-based drug design คือ 2D-QSAR และ 3D-QSAR

4. ศึกษาสมบัติเชิงพลวัติระหว่างกลุ่มสารยับยั้งเอนไซม์ InhAโดยตรง และเอนไซม์ InhA ด้วยวิธี molecular dynamic simulations

5. ศึกษาพลังงานอันตรกิริยาระหว่างกลุ่มสารยับยั้งเอนไซม์ InhAโดยตรง และเอนไซม์ InhA โดยวิธีการคำนวณกลศาสตร์ควอนตัม/กลศาสตร์เชิงโมเลกุล (QM/MM) โดยใช้โครงสร้างที่ได้จากการศึกษาสมบัติเชิงพลวัติ

6. ออกแบบสารยับยั้งในกลุ่มสารอนุพันธ์ไอโซไนอาซิดให้มีความสามารถในการจับกับเอนไซม์ Mycobacterium KatG ได้ดี เพื่อช่วยในการกระตุ้นการออกฤทธิ์ของยาได้ง่ายขึ้น

7. ออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์ InhA โดยตรง ให้มีกัมมันตภาพสูงขึ้นในการยับยั้งเอนไซม์ InhA ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์

สถิติการเปิดชม : 638 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 18 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th