รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG5380044
ชื่อโครงการ : การศึกษาสารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสในพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย
  Investigation of phosphodiesterase inhibitors from Thai plants and marine organisms
หัวหน้าโครงการ : กรกนก อิงคนินันท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กรกนก อิงคนินันท์
หัวหน้าโครงการ
อนุชิต พลับรู้การ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 พ.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ PDE-5 และ PDE subtype อื่นๆ เช่น PDE-2, PDE-6, PDE-8จากสมุนไพรไทย ทั้งจากพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเล

2.2 เพื่อแยกสารออกฤทธิ์ต้านเอนไซม์ PDE-5 และ/หรือ PDE subtype อื่นๆ จากสมุนไพรไทย ทั้งจากพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเล

2.3 เพื่อประเมินฤทธิ์ต้าน PDE-5 ของสารที่แยกได้ และศึกษากลไกการจับกับเอนไซม์

2.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับการออกฤทธิ์ต่อ PDE-5 ของสารที่แยกได้

2.5 เพื่อประเมินฤทธิ์ของสารต้าน PDE-5 ในข้อ 2.2 ต่อเอนไซม์ PDE subtype อื่นๆ

สถิติการเปิดชม : 321 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 44 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400