โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG5380044
ชื่อโครงการ : การศึกษาสารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสในพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย
  Investigation of phosphodiesterase inhibitors from Thai plants and marine organisms
หัวหน้าโครงการ : กรกนก อิงคนินันท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กรกนก อิงคนินันท์
หัวหน้าโครงการ
อนุชิต พลับรู้การ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 พ.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ PDE-5 และ PDE subtype อื่นๆ เช่น PDE-2, PDE-6, PDE-8จากสมุนไพรไทย ทั้งจากพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเล

2.2 เพื่อแยกสารออกฤทธิ์ต้านเอนไซม์ PDE-5 และ/หรือ PDE subtype อื่นๆ จากสมุนไพรไทย ทั้งจากพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเล

2.3 เพื่อประเมินฤทธิ์ต้าน PDE-5 ของสารที่แยกได้ และศึกษากลไกการจับกับเอนไซม์

2.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับการออกฤทธิ์ต่อ PDE-5 ของสารที่แยกได้

2.5 เพื่อประเมินฤทธิ์ของสารต้าน PDE-5 ในข้อ 2.2 ต่อเอนไซม์ PDE subtype อื่นๆ

สถิติการเปิดชม : 258 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 42 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th