โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG5980003
ชื่อโครงการ : การค้นพบยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับโรคผู้สูงอายุ
  Natural Products Drug Discovery for Diseases of the Elderly
หัวหน้าโครงการ : อภิชาต สุขสำราญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิชาต สุขสำราญ
หัวหน้าโครงการ
สัชฌกร คำไชย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิวานันท์ ศิวะศิลป์ประศาสน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัจฉรา จันทร์อยู่
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรินธร ธรรมยศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยะวดี วิชา
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุ้งอุษา ปันตัน
นักวิจัยร่วมโครงการ
รดา บุญทวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กนกภรณ์ เล่ห์บุญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรัชญา คุ้มไพรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
เจนณรงค์ สวยสม
นักวิจัยร่วมโครงการ
เจนจิรา หาตะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ผ่องพรรณ เสนาบุตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยุทธนา สิริวัฒนเสถียร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วราลักษณ์ ไชยชมภู
นักวิจัยร่วมโครงการ
Xianzhun Zhu
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุ่งฤดี กิ้มเส้ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
Zhenglin Yang
นักวิจัยร่วมโครงการ
Yinggang Luo
นักวิจัยร่วมโครงการ
Fei Wang
นักวิจัยร่วมโครงการ
Guolin Zhang
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปทุมวดี ยอดมณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิราภรณ์ โตจรัส
นักวิจัยร่วมโครงการ
กันยารัตน์ จันทร์แจ้ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปาริชาติ สืบศักดิ์วงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรางคณา จุ้งลก
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรไท สุขเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุ่งนภา แซ่เอ็ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
Daiwen Zeng
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยณรงค์ โตจรัส
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. To search for anti-inflammatory natural products and study on chemical biology of the anti-inflammatory natural products.

2. To isolate and elucidate structure of natural products with cytotoxic activity. To modify the structure of the active constituents or synthesize the analogues to obtain analogues with higher cytotoxic activity for anti-cancer development.

3. To search for natural products with therapeutic properties against vascular diseases.

4. To search for natural therapeutic agents against neurodegenerative diseases.

5. To investigate natural products with biological activities against other diseases of the elderly

สถิติการเปิดชม : 480 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 24 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th