โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DPG5780002
ชื่อโครงการ : พิร์โรลิดินิลเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิดที่มีคอนฟอร์เมชันถูกจำกัด: หน้าที่ใหม่และการประยุกต์ใช้
  Conformationally constrained pyrrolidinyl peptide nucleic acids: New functions and applications
หัวหน้าโครงการ : ธีรยุทธ วิไลวัลย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วรวีร์ โฮเว่น
หัวหน้าโครงการย่อย
ธีรยุทธ์ วิไลวัลย์
หัวหน้าโครงการย่อย
ปณต ถาวรังกูร
หัวหน้าโครงการย่อย
เมธา รัตนากรพิทักษ์
หัวหน้าโครงการย่อย
คัชรินทร์ ศิริวงศ์
หัวหน้าโครงการย่อย
ธีรยุทธ วิไลวัลย์
หัวหน้าโครงการ
สุดารัตน์ ขัดสาย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาภรณ์ นุมน่วม
นักวิจัยร่วมโครงการ
มลิวรรณ นาคขุนทด
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชิตนนท์ บูรณชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
จงดี บูรณชัย (ธรรมเขต)
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรพรรณ เวียรชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิรประภา มีรอด
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุทัย วิชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรากร ลิ่มบุตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
จตุรงค์ สุภาพพร้อม
นักวิจัยร่วมโครงการ
มาลินี ลี้กระจ่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
นภดล สีจ๊ะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุจิตตรา แป้นแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัมพวัน ไมตรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เพริศพิชญ์ คณาธารณา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภาณุวัฒน์ ผดุงรส
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธเนศวร นวลใย
นักวิจัยร่วมโครงการ
แพรทอง เหลาภา
นักวิจัยร่วมโครงการ
Christopher Smith
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรเพ็ญ แซ่อึ้ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐวี ภูมิสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 17 มี.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อออกแบบ สังเคราะห์ และศึกษาสมบัติการเข้าคู่เบสของเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิด (พีเอ็นเอ) ชนิดใหม่ที่มีคอนฟอร์เมชันที่ถูกจำกัด

๒. เพื่อเพิ่มสมบัติและหน้าที่ใหม่ให้แก่ระบบพีเอ็นเอที่มีอยู่แล้วโดยวิธีการทางเคมี

๓. เพื่อพัฒนาวิธีใหม่สำหรับการตรวจสอบลำดับเบสของดีเอ็นเอโดยใช้พีเอ็นเอเป็นโพรบและนำไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ อาหาร และการเกษตร

๔. เพื่อทำความเข้าใจปัจจัยทางโครงสร้างที่ส่งผลต่อสมบัติการจับยึดของพีเอ็นเอโดยใช้ข้อมูลจากการทดลองร่วมกับการคำนวณทางทฤษฎี

๕. เพื่อผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีผลกระทบสูงและผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิจัยด้านนี้

๖. เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยที่ยั่งยืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยใช้ระบบพีเอ็นเอเป็นจุดสนใจร่วม

สถิติการเปิดชม : 164 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 11 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th