โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4780032
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของสภาวะการ annealing ต่อสัณฐานวิทยา การจัดเรียงตัวของโมเลกุล สมบัติทางความร้อนและสมบัติเชิงกลของอิน-ซิทูคอมพอสิทฟิล์มที่เตรียมจากพอลิเมอร์ผลึกเหลว (Rodrun LC5000) กับพอลิพอไพลีน (PP)
  Effect of Annealing Conditions on the Morphology . Molecular Orientation , Themal and Mechanical Properties of the Thermotropic Liquid Crystalline Polymer (Rodrun LC5000) / Polypropylene (PP) In-situ Composite Films
หัวหน้าโครงการ : สายันต์ แสงสุวรรณ
ทีมวิจัย :
สายันต์ แสงสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
เสาวรภย์ บัวเล็ก-ลิ้มเจริญ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและเวลาต่าง ๆที่ใช้ในการ annealing ต่อสมบัติต่าง ๆ ของคอมพอสิทฟิล์ม เช่น สมบัติเชิงกล การจัดเรียงตัวโมเลกุล สมบัติทางความร้อน สัณฐานวิทยา เป็นต้น

2. เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลของคอมพอสิทฟิล์มที่มีการเติมและไม่เติมสารช่วยผสม ที่ได้รับผลกระทบจากการ annealing ที่อุณหภูมิและเวลาต่าง ๆพร้อมทั้งเปรียบเทียบกับกรณีของฟิล์มที่ไม่ได้ผ่านการ annealing

3. เพื่อศึกษาผลกระทบของการ annealing ที่มีต่อสัณฐานวิทยา (Morphology) ของคอมพอสิทฟิล์มที่เติมและไม่เติมสารช่วยผสม

4. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติทางความร้อนของคอมพอสิทฟิล์มที่ผ่านและไม่ผ่านการ annealing

5. เพื่อศึกษาจลนพลศาสตร์ของการตกผลึกในแต่ละสภาวะการ annealing

6. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติการจัดเรียงตัวของโมเลกุลและโครงสร้างของพอลิโพรไพลีนในคอมพอสิทฟิล์มที่ผ่านและไม่ผ่านการ annealing

7. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างสัณฐานวิทยา การจัดเรียงตัวของโมเลกุล และสมบัติทางความร้อนและเชิงกล เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างสมบัติต่าง ๆของคอมพอสิทฟิล์มที่ผ่านการ annealing

สถิติการเปิดชม : 817 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 70 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th