โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4780038
ชื่อโครงการ : กลยุทธ์การจัดตารางการผลิตในระบบการผลิตแบบต่อเนื่องภายใต้ความไม่แน่นอนของคำสั่งซื้อของลูกค้า
  Production Scheduling Strategies in Flow Shop Production System under Customer Orders Uncertainty
หัวหน้าโครงการ : ศุภชัย ปทุมนากุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศุภชัย ปทุมนากุล
หัวหน้าโครงการ
สมเกียรติ รุจิเกียรติกำจร
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาหาวิธีการจัดตารางการผลิต (Production Scheduling Strategies) ที่เหมาะสมในกรณี

ที่มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อให้เสร็จทันกำหนดเวลาจัดส่งให้กับลูกค้า และลดต้นทุนในการส่งช้ากว่ากำหนด (Tardiness Cost) ต่ำสุด

2. เพื่อที่จะพัฒนาวิธีการจัดตารางการผลิตในรูปแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยในการหาตารางการผลิตที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อให้เสร็จทันจัดส่งให้กับลูกค้า และลดต้นทุนในการส่งช้ากว่ากำหนด (Tardiness Cost) ต่ำสุด

3. เพื่อที่จะพัฒนาวิธีการจัดตารางการผลิตในรูปแบบทางฮิวริสติก (Heuristic) เพื่อช่วยในการหาตารางการผลิตที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อให้เสร็จทันจัดส่งให้กับลูกค้า และลดต้นทุนในการส่งช้ากว่ากำหนด (Tardiness Cost) ต่ำสุด

4. เพื่อที่จะพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจำลองสถานการณ์ (Computer Simulation) เพื่อที่ใช้ในการทดสอบ กลยุทธ์และวิธีการจัดตารางการผลิตต่างๆที่ได้ศึกษาและพัฒนาขึ้น

5. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง ที่มีโอกาสการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ เช่น อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมการพิมพ์ และ อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

สถิติการเปิดชม : 878 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 82 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th