โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4880119
ชื่อโครงการ : การจัดการโลจิสติกส์และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดชลบุรี
  "Adoption of Logistics Management for Building Competitive Advantage on OTOP Products in Chonburi Province"
หัวหน้าโครงการ : ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
หัวหน้าโครงการ
พอพันธ์ วัชรจิตพันธ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการในการดำเนินการของผู้ประกอบการและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทย

2 เพื่อศึกษาและตรวจสอบแนวทางและระบบการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของ

ผู้ประกอบการ OTOP ของไทย เปรียบเทียบกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ

3 เพื่อตรวจสอบและระบุถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการในการผลิตและกระจายผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทย

4 เพื่อหาวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับผู้ประกอบการและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทย

5 เพื่อหาและกำหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในอันที่จะสร้างหรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สถิติการเปิดชม : 5,088 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,607 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th