โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4980034
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพของแตนเบียนวงศ์ Braconidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) และความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของแตนเบียนกับแมลงเจ้าบ้านในเขตป่าชายแดนตะวันตกของประเทศไทย"
  Biodiversity and taxonomy of the parasitic wasp family Braconidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) and the relationships between a parasitoid and its host in the Western part of Thailand
หัวหน้าโครงการ : บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์
ทีมวิจัย :
บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์
หัวหน้าโครงการ
สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของแตนเบียนวงศ์ Braconidae ในเขตป่าชายแดนตะวันตกของประเทศไทย

2 จัดทำ Dichotomous key เพื่อใช้ในการระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของแตนเบียนวงศ์ Braconidae และจัดทำฐานข้อมูลแตนเบียนวงศ์ Braconidae ในเขตป่าชายแดนตะวันตกของประเทศไทย

3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของแตนเบียนกับแมลงเจ้าบ้าน

4 ศึกษาและรวบรวมลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแตนเบียนวงศ์ Braconidae เพื่อใช้ในการศึกษาการสืบสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการต่อไป

5 เพื่อสร้างตัวอย่างแตนเบียนเก็บในพิพิธภัณฑ์ สำหรับเป็นตัวอย่างอ้างอิงในการศึกษาแตนเบียนต่อไป

6 เก็บรวบรวมตัวอย่างแตนเบียนบางส่วนใน 100% แอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการศึกษาทางชีวโมเลกุลต่อไป

สถิติการเปิดชม : 1,169 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 145 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th