รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4980111
ชื่อโครงการ : Networking the System: Spatial Consolidation of Urban Areas/A Case Study of Sukhumwit area, Bangkok
  Networking the system: spatial consolidation of urban areas/ a case study of Sukhumwit area, Bangkok
หัวหน้าโครงการ : อภิรดี เกษมศุข : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิรดี เกษมศุข
หัวหน้าโครงการ
รุจิโรจน์ อนามบุตร
นักวิจัยที่ปรึกษา
Bill Hillier
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : " To understand and establish the ways in which area networks consolidate whether within the areas themselves or with their surroundings.

" To understand the extent to which the development process of the area network's consolidation relate to navigational purpose and other factors that may involve with the development.

" To understand patterns of change caused by the area network consolidation, particular in the case of Bangkok.

" To establish the ways that the changes would be beneficial for the liveability of the city of Bangkok.สถิติการเปิดชม : 836 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 56 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400