โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5080033
ชื่อโครงการ : จลศาสตร์การทำแห้ง คุณสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผลหม่อนที่ทำแห้งด้วยลมร้อนร่วมกับการออสโมติก
  Drying kinetics, physical properties and bioactive compounds of mulberry under combined osmotic-convective dehydration
หัวหน้าโครงการ : พีรยา โชติถนอม
ทีมวิจัย :
พีรยา โชติถนอม
หัวหน้าโครงการ
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษาผลของการออสโมติกในสารละลายต่างๆ ที่มีต่อ sorption isotherms ของ

ผลหม่อนอบแห้ง

2) ศึกษาผลของการปฏิบัติขั้นต้นด้วยวิธีทางเคมี วิธีทางกายภาพ และการออสโมติกที่มีต่อ

ไคเนติกส์การทำแห้งผลหม่อน และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ ด้านสีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ในระหว่างการทำแห้งด้วยลมร้อน

3) สร้างแบบจำลองสำหรับการทำแห้งผลหม่อนสด และผลหม่อนที่ผ่านการปฏิบัติขั้นต้น

4) สร้างแบบจำลองสำหรับไคเนติกส์ของคุณภาพ ด้านสีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ

ผลหม่อนสด และผลหม่อนที่ผ่านการปฏิบัติขั้นต้น

สถิติการเปิดชม : 801 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 141 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th