รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5180085
ชื่อโครงการ : การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทำแห้งเปลือกมังคุดเพื่ออนุรักษ์ปริมาณแซนโทน
  Comparative Study of Drying Processes for Conservation of Xanthones in Pericarp of Garcinia mangostana L. (Mangosteen)
หัวหน้าโครงการ : เปี่ยมสุข สุวรรณกูฎ
ทีมวิจัย :
เปี่ยมสุข สุวรรณกูฎ
หัวหน้าโครงการ
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อศึกษาผลของสภาวะการทำแห้งที่มีต่อจลนพลศาสตร์การทำแห้ง และปริมาณสาร xanthones ในเปลือกมังคุดที่ผ่านการทำแห้งโดยใช้การทำแห้งแบบต่างๆ

2.2 เพื่อศึกษาวิธีการต่างๆ ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการอนุรักษ์สาร xanthone และ -mangostin รวมทั้งฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเปลือกมังคุดแห้งเมื่อควบคุมการถ่ายเทความชื้น ในช่วงอายุการเก็บรักษา 6 เดือน

2.3 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับจุลภาคของเปลือกมังคุดแห้งที่จะมีผลต่อการเสื่อมสลายปริมาณ xanthone และ -mangostin

2.4 เพื่อพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถทำนายจลนพลศาสตร์ของการเสื่อมสลาย xanthone, -mangostin และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระระหว่างการเก็บรักษาสถิติการเปิดชม : 1,522 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 477 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400