โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5280036
ชื่อโครงการ : จากญาณวิทยาสู่กระบวนวิธีวิจัย: ศึกษาปรากฏการณ์วิทยาในสถาปัตยกรรม
  From Epistemology to Methodology: A Study of Phenomenology in Architecture
หัวหน้าโครงการ : สันต์ สุวัจฉราภินันท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สันต์ สุวัจฉราภินันท์
หัวหน้าโครงการ
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 16 มี.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของแนวคิดทาง "ปรากฏการณ์วิทยา" ที่มีต่อสถาปัตยกรรมศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับทฤษฏี (วิธีวิทยาในงานวิจัย) และระดับปฎิบัติการ(หลักในงานออกแบบกระบวนวิธีวิจัย)

2. เพื่อทำการรวบรวม จัดกลุ่มแนวทางของการประยุกต์ใช้แนวคิดทางปรากฏการณ์วิทยาที่เกิดขึ้นในงานเขียน งานวิชาการ และงานวิจัยสายสถาปัตยกกรรมในประเทศไทย

3. เพื่อสร้างให้เกิดความชัดเจนในหลักเกณฑ์ วิธีวิจัย เครื่องมือในการเก็บข้อมูลตามแนวคิดทางปรากฏการณ์วิทยา เพื่อนำไปใช้ในการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถิติการเปิดชม : 2,357 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,104 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th