โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5280197
ชื่อโครงการ : การสื่อสารตราสินค้าไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและสินค้าหรือบริการไทย
  Thailand's Brand: Brand Communication for Creating Image of the Country and Thai Product or Service
หัวหน้าโครงการ : ธีรพล ภูรัต
ทีมวิจัย :
ธีรพล ภูรัต
หัวหน้าโครงการ
รสชงพร โกมลเสวิน
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 16 มี.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับตราสินค้าไทยในกลุ่มผู้ส่งออกสินค้าไทยและผู้ประกอบธุรกิจบริการไทยในต่างประเทศ

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของสินค้าไทยในกลุ่มผู้ส่งออกสินค้าไทยและผู้ประกอบธุรกิจบริการไทยในต่างประเทศ

3. เพื่อศึกษาความคาดหวังในภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในกลุ่มผู้ส่งออกสินค้าไทยและผู้ประกอบธุรกิจบริการไทยในต่างประเทศ

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการสื่อสารแบบบูรณาการเกี่ยวกับตราสินค้าไทยอย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มผู้ส่งออกสินค้าไทยและผู้ประกอบธุรกิจบริการไทยในต่างประเทศ

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกลักษณ์ ความคาดหวังในภาพลักษณ์ และความคิดเห็นในการสื่อสารแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับตราสินค้าไทยในการสร้างความรู้เกี่ยวกับตราสินค้าไทยในกลุ่มผู้ส่งออกสินค้าไทยและผู้ประกอบธุรกิจบริการไทยในต่างประเทศ

สถิติการเปิดชม : 489 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 182 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th