โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5380060
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์และสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกส์ของ Ca3(Co1-xMx)4O9 เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล
  Synthesis and Thermoelectric Properties of Ca3(Co1-xMx)4O9 Prepared by Hydrothermal Methods
หัวหน้าโครงการ : สุปรีดิ์ พินิจสุนทร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุปรีดิ์ พินิจสุนทร
หัวหน้าโครงการ
วิทยา อมรกิจบำรุง
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : (1) สังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกส์ Ca3Co4O9 โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล

(2) ศึกษาโครงสร้าง microstructure และองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุที่สังเคราะห์ได้

(3) วัดสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกส์ของวัสดุที่สังเคราะห์ได้

(4) ศึกษาเปรียบเทียบถึงปัจจัยทางโครงสร้าง microstructure และองค์ประกอบทางเคมี กับสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกส์

(5) สังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกส์ Ca3(Co1-xMx)4O9 โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล โดยแทนที่ Co บางส่วนด้วยโลหะทรานซิชั่นชนิดอื่น (เช่น Cr, Fe, Ni, และ Zn)

(6) ศึกษาผลของการแทนที่ Co บางส่วนด้วยโลหะทรานซิชั่นชนิดอื่น ต่อสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกส์

สถิติการเปิดชม : 2,401 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 395 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th