รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5980109
ชื่อโครงการ : การพัฒนาโมเดลการนำกลับฟอสฟอรัสจากน้ำเสียฟาร์มสุกรในรูปของสตรูไวท์ โดยใช้แมกนีเซียมจากน้ำทะเลและโดโลไมท์
  Development of Phosphorus Recovery Model through Struvite Formation from Swine Wastewater using Sea Water and Dolomite as Magnesium Sources
หัวหน้าโครงการ : ภาติญา เขมาชีวะกุล
ทีมวิจัย :
ภาติญา เขมาชีวะกุล
หัวหน้าโครงการ
จงรักษ์ ผลประเสริฐ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 2.1 To investigate the optimum conditions for P recovery from swine wastewaters in the form of struvite crystals using sea water and dolomite as Mg sources.

2.2 To study the structural properties and composition of products.

2.3 To develop P recovery model and apply for innovative reactor.

สถิติการเปิดชม : 754 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400