โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6080205
ชื่อโครงการ : ทักษะทางการเงินกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร กรณีศึกษาจังหวัดตรัง
  The Effect of Financial Literacy on Level of Life Quality: The Case of Trang Province
หัวหน้าโครงการ : ดลินา อมรเหมานนท์
ทีมวิจัย :
ดลินา อมรเหมานนท์
หัวหน้าโครงการ
แสงอรุณ อิสระมาลัย
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 3 เม.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจและประเมินระดับทักษะทางการเงิน รวมถึงระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในจังหวัดตรัง

2. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ด้านการยกระดับทักษะทางการเงิน ก่อนและหลังการให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มตัวอย่าง

3. นำแบบจำลอง Logistic หาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางการเงินกับคุณภาพชีวิตของประชากรในจังหวัดตรัง

4. เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มทักษะทางการเงินด้านที่อ่อนด้อย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในจังหวัดตรัง

สถิติการเปิดชม : 796 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 192 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th