โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6080239
ชื่อโครงการ : การออกแบบตัวควบคุมใหม่แบบผสมสำหรับการทำงานพร้อมกันที่ปรับเปลี่ยนแบบภาพฉายฟังก์ชันของโครงข่ายพลวัตซับซ้อนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาผสมและการเชื่อมต่อแบบหลายโครงข่ายไม่เชิงเส้นและการประยุกต์
  New hybrid controller design for adaptive pinning projection function synchronization of complex dynamical networks with mixed time-varying delays and nonlinear multi-links network and its application
หัวหน้าโครงการ : ธงชัย บทมาตย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธงชัย บทมาตย์
หัวหน้าโครงการ
ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 17 ก.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อหาและพัฒนาเงื่อนไขที่เพียงพอใหม่สำหรับการทำงานพร้อมกันที่ปรับเปลี่ยนแบบภาพฉายฟังก์ชันของโครงข่ายพลวัตซับซ้อนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาผสมและการเชื่อมต่อแบบหลายโครงข่ายไม่เชิงเส้น

2.2 เพื่อออกแบบและสร้างตัวควบคุมใหม่สำหรับการทำงานพร้อมกันที่ปรับเปลี่ยนแบบภาพฉายฟังก์ชันของโครงข่ายพลวัตซับซ้อนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาผสมและการเชื่อมต่อแบบหลายโครงข่ายไม่เชิงเส้น

2.3 เพื่อประยุกต์และสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ใหม่สำหรับตัวควบคุมที่สร้างขึ้นที่ทำให้การทำงานพร้อมกันที่ปรับเปลี่ยนแบบภาพฉายฟังก์ชันของโครงข่ายพลวัตซับซ้อนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาผสมและการเชื่อมต่อแบบหลายโครงข่ายไม่เชิงเส้นมีความเสถียรภาพเลขชี้กำลัง

2.4 เพื่อหาและพัฒนาเงื่อนไขที่เพียงพอใหม่สำหรับการวิเคราะห์ความเสถียรภาพของโครงข่ายพลวัตซับซ้อนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาผสมและการเชื่อมต่อแบบหลายโครงข่ายไม่เชิงเส้น

2.5 เพื่อประยุกต์สร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ใหม่สำหรับการวิเคราะห์ความเสถียรภาพของโครงข่ายพลวัตซับซ้อนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาผสมและการเชื่อมต่อแบบหลายโครงข่ายไม่เชิงเส้น
สถิติการเปิดชม : 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th