รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180062
ชื่อโครงการ : ระบบการตรวจวัดทางสีบนอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษที่สร้างด้วยเทคนิคสกรีนปริ้นท์โดยอาศัยหลักการภูมิคุ้มกันวิทยาที่ใช้วัสดุเชิงประกอบเงินซิลเวอร์ฟอสเฟตขนาดนาโนเป็นตัวติดตามในการตรวจวัดปริมาณสารเร่งเนื้อแดงตกค้างชนิดซาบูทามอลในสารสกัดที่มาจากสุกร
  Screen Printed Paper-Based Colorimetric Immunoassay Using Ag3PO4/Ag Nanocomposite as Label for Sensitive and Specific Determination of Salbutamol Residues detection in Swine Serum
หัวหน้าโครงการ : ปุริม จารุจำรัส : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปุริม จารุจำรัส
หัวหน้าโครงการ
อทิตยา ศิริภิญญานนท์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 2.1. To synthesize and characterize Ag3PO4/Ag nanocomposite as label, which could oxidize chromogenic substrates under acidic condition.

2.2. To construct a novel Paper-based Colorimetric Immunoassay (PCI) using Ag3PO4/Ag nanocomposite as label for sensitive and specific salbutamol (SAL) residues in swine serum

สถิติการเปิดชม : 355 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400