โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4110011
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดโครงการ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า : การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบงานยุติธรรมทางอาญา"
  -
หัวหน้าโครงการ : สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ทีมวิจัย :
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2541
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจ ประมวล จัด/จำแนกหมวดหมู่ ผลงานพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมในประเทศไทย อย่างมีระบบ และเป็นฐานข้อมูลที่ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า เพื่อการพัฒนาชุดโครงการวิจัยในอนาคต

2. เพื่อวิเคราะห์ ตีความ ประเมิน และนำเสนอสถานภาพการศึกษาในแง่มุมหรือหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อแสดงถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า-ล้าหลัง ความมาก-น้อย จุดอ่อน-จุดแข็ง ความเพียงพอ-ไม่เพียงพอ ในด้านวิธีวิทยาการสร้างองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการวิจัย ทฤษฎี/กรอบความคิด/แนวความคิดที่ใช้ ขอบเขต วิธีการวิจัย ช่วงระยะเวลาการสร้างความรู้ ประเด็นคำถามหลัก หรือสมมติฐานของการวิจัย (อาจปรากฏอยู่ในวัตถุประสงค์การวิจัย) ฯลฯ และในด้านเนื้อหา/สาระสำคัญขององค์ความรู้/ข้อค้นพบ คุณค่าและความน่าเชื่อถือของผลงาน และการใช้ประโยชน์ได้ของงาน

3. ทำการบูรณาการและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่มีมาในอดีต และเพื่อชี้ให้เห็นว่ามีมุมมองใด (points of view) ที่มีการศึกษาในหมวดหมู่ต่างๆ มากหรือเพียงพอแล้ว มีมุมมองใดที่ยังขาดอยู่หรือไม่เพียงพอหรือไม่ชัดเจน และต้องการการวิจัยต่อไปในอนาคต (แสดงช่องว่างขององค์ความรู้ที่ต้องการการวิจัยเข้าไปเสริมเพื่อการพัฒนาวิชาการและเพื่อการแก้ไขปัญหา) โดยตรวจสอบร่วมกับองค์ความรู้ด้านการบริหารงานยุติธรรมในทางสากลและการประเมินสถานการณ์ปัญหาด้านการบริหารงานยุติธรรมไทย

4. นำเสนอทิศทาง หัวข้อ และโจทย์วิจัยสำคัญๆ และเร่งด่วนด้านการบริหารงานยุติธรรมไทยในอนาคตที่ตอบสนองทั้งเชิงสนับสนุนและวิจารณ์ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ (2540) ของประเทศสู่ศตวรรษที่ 21

สถิติการเปิดชม : 1,640 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 189 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th