โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4330002
ชื่อโครงการ : ผู้สูงอายุในประเทศไทย รายงานการทบทวนองค์ความรู้และสถานการณ์ในปัจจุบันตลอดจนข้อเสนอแนะทางนโยบายและการวิจัย
  Elderly in Thailand: An extemsive review of current data and situation, policy and research suggestion
หัวหน้าโครงการ : สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล
ทีมวิจัย :
สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล
หัวหน้าโครงการ
นงนุช สุนทรชวกานต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิรินทร ฉันศิริกาญจน
นักวิจัยร่วมโครงการ
เล็ก สมบัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มัทนา พนานิรามัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริวรรณ ศิริบุญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประคอง อินทรสมบัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นภาพร ชโยวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มาลินี วงษ์สิทธิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2542
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อทำ marketing research หาแนวโน้มความเป็นไปได้ของการผลิตขึ้นใช้เองในประเทศ

2 เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มของตลาดรากเทียมในประเทศไทย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3 เพื่อศึกษาอุปกรณ์ของรากเทียมที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

4 เพื่อออกแบบรากเทียมให้มีความเหมาะ
สถิติการเปิดชม : 4,331 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,153 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th