โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4520005
ชื่อโครงการ : การประมวลภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้พืชสมุนไพรสำหรับโค-กระบือในภาคตะวันตก
  -
หัวหน้าโครงการ : จินตนา อินทรมงคล
ทีมวิจัย :
จินตนา อินทรมงคล
หัวหน้าโครงการ
กัลยาณี พรหมสุภา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธัญญาธร จรัญยานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิสาชล ศรีอ่อน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประภัสสร วุฒิปาณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสังเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้สมุนไพรสำหรับโค-กระบือ ของเกษตรกรในภาคตะวันตก

2. เพื่อให้ได้แนวทางการวิจัย เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาในด้านการใช้สมุนไพรสำหรับการผลิตโค-กระบือ แบบพึ่งพาตนเองในภาคตะวันตก
สถิติการเปิดชม : 1,689 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 460 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th