โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4810003
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำหนังสือเศรษฐกิจจีน 11 มณฑลที่มีนัยสำคัญต่อไทย
  -
หัวหน้าโครงการ : วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
หัวหน้าโครงการ
อักษรศรี พานิชสาส์น
นักวิจัยร่วมโครงการ
อวยพร สุธาทองไทย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาลักษณะและข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป และวิเคราะห์ระดับเบื้องต้นเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ ฯลฯ ของมณฑลเป้าหมาย 11 มณฑลโดยแยกเป็นรายมณฑล

2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ 11 มณฑลเป้าหมาย ด้านการบริหารท้องถิ่น สังคม และอื่นๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน

3. เพื่อนำผลการศึกษามาจัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่สู่สาธารณชนในวงกว้าง เพื่อกระตุ้นคนไทยให้สนใจรับรู้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจีนระดับมณฑล เพื่อเตรียมปรับตัวรับผลกระทบซึ่งมีทั้งด้านบวกและด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคต่างประเทศของจีน ที่กำลังจะส่งผลต่อไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตอันใกล้นี้

สถิติการเปิดชม : 2,454 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 352 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th