เก็บโครงการนี้เข้ารายการโปรด
รหัสโครงการ : PDG5110006
ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ สานเสวนาระหว่างนักวิชาการไทยและนักวิชาการมาเลเซีย
 
หัวหน้าโครงการ : ชิดชนก ราฮิมมูลา
ทีมวิจัย :
ชิดชนก ราฮิมมูลา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในด้านการสอน การเรียน และการวิจัย ระหว่างภาควิชาการ ไทย - และมาเลเซีย

2. เพื่อรับฟังแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จากมุมมองของนักวิชาการมาเลเซีย

3. เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่ โดยมีพื้นฐานจากความสงบและสันติในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาและการอยู่ร่วมกันอย่าง

สร้างสรรค์ และเห็นพ้องต้องกันต่อการใช้การสานเสวนา (Dialouge) ในประชาคมนักวิชาการ

ไทย และนักวิชาการมาเลเซีย

 
บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อ (Abstract)
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 589 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 104 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
   


E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)