โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4010035
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัย "การศึกษาเปรียบเทียบจริยธรรมการดำเนินธุรกิจของนักธุรกิจไทยและสหรัฐอเมริกา"
  -
หัวหน้าโครงการ : สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน
ทีมวิจัย :
สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2539
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษา (เกี่ยวกับ) จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของนักธุรกิจระดับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับ :

1.1. กระบวนการพิจารณาตัดสินปัญหาเชิงจริยธรรม (การรับรู้ การวิเคราะห์ และแนวโน้มของพฤติกรรม)

1.2. ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จของธุรกิจกับการมีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทยกับกลุ่มตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกา

2. ศึกษาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของพฤติกรรมใน 1.1 และ 1.2 กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมขององค์การสำหรับกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย

3. ศึกษาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของพฤติกรรมใน 1.1 และ 1.2 กับปัจจัยความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งด้านภูมิหลังและด้านจิตสังคมสำหรับกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 2,185 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 500 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th