โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4110006
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมและระบบสาธารณสุขไทยและการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการสาธารณสุขไทย"
  -
หัวหน้าโครงการ : วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ทีมวิจัย :
วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2541
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ทั่วไปคือ เพื่อศึกษาถึงสภาพการณ์ในเบื้องต้นว่า เมื่อเปิดเสรีทางการค้าและบริการด้านสุขภาพแล้ว จะมีผลกระทบทางด้านบวกหรือลบต่อสังคม และระบบสาธารณสุข และเศรษฐกิจไทยอย่างไรวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับการศึกษามีดังต่อไปนี้

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศภายใต้กรอบ World Trade Organization (WTO), ASEAN Free Trade (AFTA), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) และกฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีทางด้านบริการสาธารณสุข

2. ศึกษาศักยภาพในเชิงรุกของประเทศไทยในการส่งออก นำเข้า บริการสาธารณสุข ยาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเปรียบเทียบความได้เปรียบทางการค้า (comparative advantage) กับประเทศคู่ค้าที่สำคัญทั้งในและนอกภูมิภาค

3. ศึกษาผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าและบริการที่มีต่อสังคมและระบบสาธารณสุขไทย และความพร้อมในเชิงรับของประเทศไทย

4. นำเสนอแนวทางและยุทธวิธีในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของไทย เพื่อรองรับโอกาสและภาวะคุกคามในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นผลตามมาจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการด้านสุขภาพ

5. นำเสนอประเด็นวิจัยแนวลึกเพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาวะการค้าเสรี

สถิติการเปิดชม : 1,561 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 231 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th