โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4310007
ชื่อโครงการ : โครงการการศึกษาระยะยาวในเด็กไทย ระยะที่ 1 (The Prospective cohort Study in Thai Children, Youth and Family)
  -
หัวหน้าโครงการ : จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อติดตามสถานภาพ พลวัต ของพัฒนาการเด็กตั้งแต่เมื่อมารดาตั้งครรภ์ แรกคลอด ติดตามมาเป็นระยะๆ เมื่ออายุ 1 ปี, 3 ปี (และติดตามต่อไปในระยะยาวเมื่ออายุ 5 ปี, 7 ปี, 9 ปี, 11 ปี, 13 ปี, 15 ปี, 18 ปี, 21 ปี และ 24 ปี) โดยศึกษาความสัมพันธ์และระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ทางด้านครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู ลักษณะของชุมชน และสภาพแวดล้อม เพื่อได้องค์ความรู้ที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย กลวิธี และโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทยในอนาคต ตลอดจนข้อเสนอแนะ กระบวนการต่อครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็ก มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทยอย่างถูกทิศทาง เหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติของพลวัตของกลุ่มตัวอย่าง

2. วัตถุประสงค์เฉพาะ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ต่อไปนี้

ระดับที่ 1 วัตถุประสงค์หลักในระยะยาว ประกอบด้วย

1) เพื่อศึกษาพลวัต (dynamicity) ของการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ พัฒนาการ สังคม และจริยธรรมของเด็กไทย

2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ พัฒนาการ สังคม และจริยธรรมของเด็กไทย กับผลที่เกิดกับเด็กไทยที่เกิดในปีที่เริ่มศึกษาเติบโตขึ้นเป็นเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ในอนาคต

3) เพื่อศึกษาการเตรียมตัวของครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู (การกระตุ้นพัฒนาการ) การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครอบครัวและสังคม กับผลที่เกิดขึ้นต่อภาวะสุขภาพและพัฒนาการด้านสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก ตั้งแต่แรกคลอด ทารก เด็กเล็ก เด็กวัยเรียน เยาวชน จนถึงวัยผู้ใหญ่

4) เพื่อศึกษาลักษณะชุมชนที่ห้อมล้อมครอบครัวและเด็กกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวและการเจริญเติบโตกับพัฒนาการเด็กในวัยต่างๆ

ระดับที่ 2 วัตถุประสงค์ย่อยในระยะยาว ประกอบด้วย

1) เพื่อศึกษาสถานะ (สุขภาพกาย ภาวะโภชนา พัฒนาการ จิตใจ พื้นอารมณ์ สังคม) ของเด็กในวัยต่างๆ ตั้งแต่แรกคลอด ทารก เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ กับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และในช่วงเริ่มต้นของชีวิตกับโรคเรื้อรังในวัยต่อมา คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจอุดตัน ภาวะอ้วน

2) เพื่อศึกษาการให้อาหารทารก พฤติกรรมการบริโภคอาหารกับความสัมพันธ์ที่มีต่อสุขภาพของเด็ก ทั้งทางร่างกาย สุขภาพฟัน และด้านอื่นๆ

3) เพื่อศึกษาการอบรมเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อมในสังคม ที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และจริยธรรมของเด็กและเยาวชน

4) เพื่อศึกษาพัฒนาการของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ แรกคลอด ทารกจนถึงวัยเด็ก และวัยรุ่น กับความสัมพันธ์กับพฤติกรรม บุคลิกภาพของเด็กที่เติบโตขึ้นในระยะต่อมา

5) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการนอนหลับ วงจรหลับ-ตื่นของทารก และลักษณะพื้นฐานอารมณ์กับปัญหาด้านพฤติกรรมของทารก ความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของเด็กในวัยต่างๆ

ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์ในระยะ 3 ปีแรกของการศึกษา ประกอบด้วย

1) เพื่อศึกษาหญิงตั้งครรภ์ในด้านความพร้อม การปฏิบัติตน กับความผูกพันกับบุตรในครรภ์อย่างไร โรคและภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์ การคลอดและผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะปริกำเนิด

2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านจิตสังคม ครอบครัวและวัฒนธรรมมารดา กับผลต่อภาวะสุขภาพและพัฒนาการของทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 1 ปี

3) เพื่อศึกษาความรู้ ความเชื่อ วิธีปฏิบัติของมารดากับภาวะโภชนาการและสุขภาพของมารดาขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด กับผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 1 ปี

4) เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้สุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ พฤติกรรมการดูแลตนเอง การรับบริการด้านทันตกรรม และผลที่เกิดกับเด็กในวัยแรกคลอดและอายุ 1 ปี

5) เพื่อศึกษาลักษณะการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ตั้งแต่บุตรในระยะแรกคลอดถึงอายุ 1 ปี ลักษณะบุคลิกภาพของแม่/พ่อ ผู้เลี้ยงดูเด็กกับวิธีการเลี้ยงดูเด็ก ปัจจัยที่มีผลต่อการอบรมเลี้ยงดูบุตร อันส่งผลถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กตั้งแต่แรกคลอดถึงอายุ 1 ปี

6) เพื่อศึกษาชุมชนของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ลักษณะการตั้งบ้านเรือน สิ่งแวดล้อม ปัจจัยในชุมชนที่มีผลต่อการพัฒนาเด็ก ความคาดหวังและการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนในการพัฒนาเด็ก ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและผลต่อสถานภาพของครอบครัว และพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็กอายุ 1 ปี

สถิติการเปิดชม : 5,593 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2,541 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th