โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4320014
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยโดยใช้โปรแกรม CaneFert 1.0
  The Development of Chemical Fertilizer Recommendation system for Sugarcane Production Using CaneFert 1.0
หัวหน้าโครงการ : ปรีชา พราหมณีย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปรีชา พราหมณีย์
หัวหน้าโครงการ
เฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทักษิณา ศันสยะวิชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยโรจน์ วงศ์วิวัฒน์ไชย
นักวิจัยร่วมโครงการ
กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรรถชัย จินตะเวช
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีแก่อ้อยตามค่าวิเคราะห์ดิน, ราคาปุ๋ยเคมี, ราคาอ้อย และการตัดสินใจ

ทางด้านเศรษฐศาสตร์

2. เพื่อสร้างโปรแกรมสำเร็จรูประบบคอมพิวเตอร์ (CaneFert 1.0) ที่สามารถให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมี

ได้ถูกต้อง

3. สร้างขอบเขตการปลู
สถิติการเปิดชม : 1,494 ครั้ง
ชุดโครงการ : ข้าวและธัญพืช (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 353 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th