โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4330007
ชื่อโครงการ : โครงการปฏิบัติการเคมีบนพื้นฐานของการลดมลพิษและความปลอดภัยจากสารเคมี
  Chemistry Laboratory on the Basis of Pollution Minimization and Chemical Safety
หัวหน้าโครงการ : ศุภวรรณ ตันตยานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศุภวรรณ ตันตยานนท์
หัวหน้าโครงการ
เกษร วีรชาโต
นักวิจัยร่วมโครงการ
พนอ อัศวรุจานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
งามจิต ไพรงาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ด้วง พุธศุกร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิไลวรรณ ถิรวณิชย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชุลวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงปฏิบัติการเคมีที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยสอดแทรกแนวคิดของ

การลดมลพิษ ตลอดจนการแยกกากและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยจากสารเคมีให้แก่ผู้ทำปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้อง
สถิติการเปิดชม : 1,724 ครั้ง
ชุดโครงการ : วิจัยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 192 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th