โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4340006
ชื่อโครงการ : บทบาทของโรงเรียนในฐานะปัจจัยผลักดันให้เกิดกระบวนการสืบทอดการเล่นดนตรีโปงลาง
  -A Study for The Development of The Process of Returning School to Community by Using The Playing of The Pong-Lang
หัวหน้าโครงการ : พีรพงษ์ พลเวียงธรรม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พีรพงษ์ พลเวียงธรรม
หัวหน้าโครงการ
สมบัติ ฤทธิเดช
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิรุต ถึงนาค
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรกานต์ จังหาร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2542
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชน โดยใช้ดนตรีโปงลางเป็นกรณีศึกษา เพื่อชี้ให้

เห็นถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอด บทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการผลิต การ

เล่น การบริโภค และการสืบทอดดนตรีพื้นบ้าน กระบวนการสืบทอ
สถิติการเปิดชม : 1,902 ครั้ง
ชุดโครงการ : การศึกษากับชุมชน (36 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 120 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th