โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4630033
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
  The Development of Occupational and Safety Management Learning Center at Bangsai Folk Arts and Crafts Center, The SUPPORT Foundation of H.M. Queen Sirikit of Thailand
หัวหน้าโครงการ : สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการอาชีว

อนามัยและความปลอดภัยในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านโดยผสมผสานไปกับการฝึกอาชีพ

วัตถุประสงค์รอง

1) เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานงานเป่าแก้ว งานเครื่องปั้นดินเผา งานโลหะ และงานช่างยนต์ให้มีความ

ปลอดภัยอย่างเหมาะสม

2) เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการศึกษาด้วยตนเองทางด้านวิชาการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กับบุคลากรอาชีวอนามัย เครือข่ายพัฒนา แรงงานนอกระบบ ผู้เยี่ยมชม และมัคคุเทศก์

3) เพื่อเป็นแหล่งสาธิตการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงาน

4) เพื่อเป็นแหล่งพัฒนารูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานนอกระบบ

5) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถิติการเปิดชม : 2,260 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 443 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th