รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4710006
ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบการบริหารราชการไทยในต่างประเทศ ระยะที่ 3
  -
หัวหน้าโครงการ : ไชยวัฒน์ ค้ำชู : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ไชยวัฒน์ ค้ำชู
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้แทนไทยที่ประจำอยู่ในประเทศที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นจุดยุทธศาสตร์

2. เพื่อประเมินระดับของการบูรณาการในการปฏิบัติและประสานงานระหว่างคณะผู้แทนของไทยที่ประจำอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระดับของการเชื่อมโยงระหว่างกันภายในภูมิภาคในระดับสูง

3. เพื่อเสนอแนะการวางระบบการตรวจราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในต่าง

ประเทศ

สถิติการเปิดชม : 3,460 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 426 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400