โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4820043
ชื่อโครงการ : ผลในระยะยาวของการปลูกพืชภายใต้ระบบการเกษตรอินทรีย์(ข้าวอินทรีย์)ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและความสมดุลของธาตุอาหารพืชเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการเกษตรเคมี
  -
หัวหน้าโครงการ : นุกูล ถวิลถึง
ทีมวิจัย :
นุกูล ถวิลถึง
หัวหน้าโครงการ
ไพรัตน์ พิมพ์ศิริกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีระยะเวลาในการดำเนินการแตกต่างกัน

2. ศึกษาระดับความสมดุลของธาตุอาหารหลัก (N, P, K) ซึ่งจะเป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรในการรักษาคุณภาพดิน (Soil quality) สำหรับการผลผลิตที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

3. เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงบำรุงดิน ที่เกษตรกรสามารถเลือกดำเนินการได้ตามความเหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพดินให้สามารถเพิ่มผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ทั้งคุณภาพและปริมาณต่อไป

4. พัฒนาเทคนิคในการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์โดยใช้ดัชนีชี้วัดคุณภาพดิน (Soil Quality Index, SQI)

สถิติการเปิดชม : 2,518 ครั้ง
ชุดโครงการ : ดินและปุ๋ยพืชสวน (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 919 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th