โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4830017
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานสตรีนอกระบบ : งานทอผ้าพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)
  Strengthening Self-care of Women Working in the Informal Sector: the Fabric Weaving in Khon Kaen Province ( Phase II)
หัวหน้าโครงการ : เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
หัวหน้าโครงการ
นิรมล ศรีธงชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชวนพิศ ทำนอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดลวิวัฒน์ แสนโสม
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุสาห์ ศุภรพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเองของกลุ่ม แรงงาน สตรีทอผ้าพื้นบ้าน

ในจังหวัดขอนแก่นอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ในด้าน การจัดตั้งกองทุนและสวัสดิการด้านสุขภาพ แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม แผนการออกกำลังกาย การปฏิบัติที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ และการพึ่งพาผู้อื่นโดยไม่จำเป็น ทั้งเชิงกระบวนการและเครื่องมือ

2) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ดูแลตนเอง ของชุมชนพื้นที่ศึกษา โดยใช้ดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนที่บ่งบอกถึงความรู้และการรับรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสม เกิดการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

สถิติการเปิดชม : 6,119 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 3,547 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th