โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4840060
ชื่อโครงการ : การปรับเปลี่ยนบทบาทชายหญิงในกระบวนการปรับตัวด้านอาชีพของครัวเรือน : ศึกษากรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
  -
หัวหน้าโครงการ : เนตรดาว เถาถวิล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เนตรดาว เถาถวิล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาบทบาทของชายและหญิงในการสร้างความมั่นคงของครอบครัวและชุมชนทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม ความแตกต่างของบทบาทชายและหญิงในการสร้างความมั่นคงดังกล่าว เหตุผลและพัฒนาการของบทบาทดังกล่าว

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและพัฒนาการของเศรษฐกิจต่อการผลิตและเศรษฐกิจของครัวเรือน และบทบาทของชายหญิง ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

3. เพื่อศึกษาการเลือกกลยุทธ์การปรับตัวด้านอาชีพของชายและหญิงในครัวเรือนต่างๆ เงื่อนไขที่ทำให้แต่ละครัวเรือนเลือกกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน

4. เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นต่อความมั่นคงของครัวเรือนและชุมชนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเลือกกลยุทธ์ในการตอบสนองด้านอาชีพของชายและหญิง รวมทั้งสถานะทางสังคมของชายและหญิงที่เกิดขึ้นใหม่จากการปรับตัวดังกล่าว

5. เพื่อศึกษาบทบาทของชายหญิงที่ควรใช้เป็นฐานคิดในการสนับสนุนการปรับตัวด้านอาชีพของครัวเรือนในชุมชน เพื่อให้ครอบครัวทั้งสามารถเลี้ยงตัวเองได้และสามารถรักษาความมั่นคงทางสังคมของครอบครัวและชุมชนไว้ได้ด้วย

สถิติการเปิดชม : 2,368 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 151 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th