โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4920029
ชื่อโครงการ : ฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ในประเทศไทย
  Establishment of sequence database of Highly Pathogenic Avian Influenza (H5N1) in Thailand
หัวหน้าโครงการ : อลงกร อมรศิลป์
ทีมวิจัย :
อลงกร อมรศิลป์
หัวหน้าโครงการ
รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
นักวิจัยร่วมโครงการ
สันนิภา สุรทัตต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นวลอนงค์ ปริโยธร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อารุณี ชัยสิงห์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิรดี เทียมบุญเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สัญชัย พยุงภร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยง ภู่วรวรรณ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : เป้าหมายหลักของโครงการ : เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สร้างฐานข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลรหัสพันธุกรรมของเชื้อ H5N1 (HPAI) ในประเทศไทย เพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัส โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ

1. รวบรวมข้อมูลรหัสพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดนกในประเทศไทย (collect the available HPAI sequences of the isolates from Thailand) ที่ได้จากข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมโดยคณะผู้วิจัย และ จากฐานข้อมูล GenBank

2. วิเคราะห์ข้อมูลรหัสพันธุกรรม เพื่อหาบริเวณที่สำคัญหรือเป็นคุณสมบัติจำเพาะในแต่ละยีนของเชื้อ (Analyze the significant polymorphisms and specific characteristic of each gene)

3. สร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล และองค์ความรู้ในรูปของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Establish a comprehensive web-based HPAI database for Thailand) เพื่อการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงหรือการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในประเทศไทย และภูมิภาคใกล้เคียง

สถิติการเปิดชม : 1,377 ครั้ง
ชุดโครงการ : สุขภาพสัตว์และสาธารณสุข (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 115 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th