โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4930003
ชื่อโครงการ : เครือข่ายวิจัยสุขภาพระยะที่ 2 ปีที่ 2
  Health Research Network Phase II Year II
หัวหน้าโครงการ : สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
หัวหน้าโครงการ
สุทธิกานต์ ชุณห์สุทธิวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ต.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งมีพื้นฐานจากความรู้จากงานวิจัยและการทบทวนองค์ความรู้ระหว่างกระบวนการไปใช้ประโยชน์ ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งในระดับในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และในพื้นที่

. 2. ส่งเสริมกระบวนการสร้างงานวิจัยด้านสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยกระบวนการพัฒนานักวิจัยอย่างใกล้ชิดให้สามารถพัฒนาโครงการวิจัยที่เป็นประโยชน์ และสามารถแหล่งงบประมาณสำหรับสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัยนั้นๆ ได้ เพื่อนำผลงานการวิจัยดังกล่าวมาเพิ่มพูนความรู้ที่มีอยู่ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสุขภาพของประชาชน

สถิติการเปิดชม : 3,173 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 451 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th