โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4940016
ชื่อโครงการ : การแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน : การศึกษาแนวคิดด้านบูรณาการยุติธรรมชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด
  COMMUNITY- BASED CORRECTION: THE CONCEPT OF INTEGRATED COMMUNITY JUSTICE FOR THE PREVENTION OF CRIME AND TREATMENT OF OFFENDERS
หัวหน้าโครงการ : ประธาน วัฒนวาณิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประธาน วัฒนวาณิชย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 เม.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาถึงทฤษฎีและแนวความคิดทางด้านอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรมในการแก้ไขและฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชนโดยเน้นการบูรณาการด้านยุติธรรมชุมชนเพื่อศึกษาการนำมาตรการทางด้านยุติธรรมชุมชนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรม

3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขและฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน

4. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายและการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในชุมชนในต่างประเทศ

5. เพื่อศึกษามาตรการต่าง ๆที่ใช้ในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในชุมชนในประเทศไทยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายในการการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในชุมชน

6. เพื่อให้การแก้ไขผู้กระทำความผิดในชุมชนในรูปแบบต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สถิติการเปิดชม : 3,237 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาระบบกฏหมายไทย (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 759 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th