โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4950055
ชื่อโครงการ : "การศึกษาศักยภาพพื้นที่เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์"
  Strategic Planning for International Tourism (Thailand and Lao PDR) by spatial analysis: Nong Kai Province and Vientaine Capital
หัวหน้าโครงการ : เศกสรรค์ ยงวณิชย์
ทีมวิจัย :
เศกสรรค์ ยงวณิชย์
หัวหน้าโครงการ
สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
บดี ปุษยายนันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยุทธศาสตร์ ถาปาลบุตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
จตุราพร สิหาบุตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
นพดล ตั้งสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไกรเลิศ ทวีกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาศักยภาพของอุปทานด้านการท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว ในส่วนของการให้บริการทางการท่องเที่ยว ณ เขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์

2. ศึกษานโยบายภาครัฐของรัฐบาลไทย และ สปป.ลาว ที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์

3. ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์

4. ศึกษาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์

5. วางแผนกลยุทธการท่องเที่ยวแบบบูรณาการที่เหมาะสมกับทั้งสองประเทศในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์

สถิติการเปิดชม : 4,994 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (15 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,183 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th