โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5010004
ชื่อโครงการ : การประเมินผลการดำเนินงานของเขตการค้าเสรีอาเซียนกับทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทย
  Performance of AFTA and Implication of Trade Policy in Thailand
หัวหน้าโครงการ : อาชนัน เกาะไพบูลย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อาชนัน เกาะไพบูลย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.พ. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาพัฒนาการของ AFTA และภาระผูกพันการเปิดเสรีการค้าสินค้าภายใต้กรอบ AFTA

2. วิเคราะห์โครงสร้างการค้าสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศอาเซียน โดยมุ่งระบุรายการสินค้าที่มีบทบาทส่งเสริมการค้าภายในกลุ่มประเทศอาเซียน(Intra-ASEAN Trade) ในช่วงทศวรรษ 1990

3. วิเคราะห์อัตราการใช้และขนาดสิทธิประโยชน์ตามกรอบ AFTA เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ ขนาดของสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ AFTA และแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศของไทยและประเทศอาเซียน

4. ประเมินความสำคัญของการค้าสินค้าชิ้นส่วนและส่วนประกอบ หรือ P&C ต่อการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศอาเซียนเพื่อประเมินความสำคัญโดยเปรียบเทียบกับสาเหตุอื่นๆ กับการเกิดปรากฎการณ์ Product Fragmentation ในการอธิบายอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ตามกรอบ AFTA ที่ต่ำ

5. เสนอแนะแนวนโยบายที่จะใช้ประโยชน์ให้สูงสุดจาก AFTA และนัยต่อทิศทางการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทยในอนาคตสถิติการเปิดชม : 4,981 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,128 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th